Покана за заседание на Общински съвет на 25.06.2018г.

Публикувано на: 18.06.2018   Последна редакция: 18.06.2018

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

VII-мо редовно заседание за 2018г. /42-ро за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 25.06.2018 година /понеделник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Докладна записка с Вх.№ 08-01-51/11.06.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно Информация заработата на Общинска служба ,,Земеделие‘‘ Суворово през 2017г.
 2. Докладна записка с Вх.№ 08-01-57/13.06.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно връщане за ново обсъждане на Решение №6-80 от Протокол №6 от 31.05.2018г. на Общински съвет Суворово.
 3. Докладна записка с Вх.№ 08-01-58/13.06.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно връщане за ново обсъждане на Решение №6-81 от Протокол №6 от 31.05.2018г. на Общински съвет Суворово.
 4. Докладна записка с Вх.№ 08-01-59/13.06.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно връщане за ново обсъждане на Решение №6-82 от Протокол №6 от 31.05.2018г. на Общински съвет Суворово.
 5. Докладна записка с Вх.№ 08-01-60/13.06.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно връщане за ново обсъждане на Решение №6-83 от Протокол №6 от 31.05.2018г. на Общински съвет Суворово.
 6. Докладна записка с Вх.№ 08-01-61/13.06.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно връщане за ново обсъждане на Решение №6-84 от Протокол №6 от 31.05.2018г. на Общински съвет Суворово.
 7. Докладна записка с Вх.№ 08-01-62/13.06.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно връщане за ново обсъждане на Решение №6-85 от Протокол №6 от 31.05.2018г. на Общински съвет Суворово.
 8. Доклана записка с Вх.№ 08-01-63/13.06.2018г. от инж.Павлин Параскевов – Кмет на Община Суворово относно изработване на ПУП за ПИ № 205 в кв.10 по ПРЗ на с.Калиманци.
 9. Докладна записка с Вх.№08-01-54/12.06.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно закупуване на павилион-магазин с площ 40 кв.м., находящи се в УПИI, кв.Xпо плана на с.Баново.
 10. Докладна записка с Вх.№08-01-56/13.06.2018г. ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата