Покана за заседание на Общински съвет на 27.08.2018г.

Публикувано на: 17.08.2018   Последна редакция: 22.03.2019

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ІХ-то редовно заседание за 2018г. /44-то за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 27.08.2018 година  /понеделник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Докладна записка с Вх.№ 08-01-73/16.08.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно отчети за дейността на кметство с.Чернево и кметско наместничество с.Изгрев.
 2. Докладна записка с Вх.№ 08-01-72/15.08.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно информации от директорите на общинските училища за готовността на училищата за новата учебна 2018/2019г.
 3. Докладна записка с Вх.№08-00-126/31.07.2018г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно сформиране на шест паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ – с.Чернево през учебната 2018/2019г.
 4. Докладна записка с Вх.№08-00-129/13.08.2018г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно сформиране на четири паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ – с.Николаевка през учебната 2018/2019г.
 5. Предложение с Вх.№ 08-00-132/14.08.2018г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на проект за ПУП – ПР за промяна уличната регулация и площадно пространство, определено от о.т.№№150, 151, 152, 153, 154 и 155 по ПРЗ на гр.Суворово и обособяване четири нови самостоятелни УПИ.
 6. Докладна записка с Вх.№08-00-105/09.07.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно отдаване под наем, чрез публичен търг на помещенията с площ 80кв.м., разположени на първи етаж от имот находящ се в центъра на гр.Суворово, кв.88, парцел VІІІ за осъществяване на търговска дейност за срок от 10 години.
 7. Докладна записка с Вх.№08-00-131/14.08.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на недвижим имот УПИ ХV, кв.3а с площ 390 кв.м. по плана на гр.Суворово.
 8. Докладна записка с Вх.№08-00-130/14.08.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот представляващ УПИ ХІІ-505, кв.53 с площ 500кв.м. по плана на с.Чернево.
 9. Докладна записка с Вх.№08-01-71/14.08.2018г. ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на ТБО на „Дял“ ЕООД гр.Варна за имот №007006 в землището на с.Баново.
 10. Докладна записка с Вх.№08-01-74/16.08.2018г. ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 
Към началото на страницата