Покана за заседание на Общински съвет на 30.11.2018г.

Публикувано на: 27.11.2018   Последна редакция: 27.11.2018

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

извънредно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведена 30.11.2018г./петък/ от 14.00ч. в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Доклад с Вх.№ 08-00-68/17.04.2018год. от инж.Павлин Параскевов – кмет на община Суворово относно oдобряване на Общ устройствен план на община Суворово.

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет




Към началото на страницата