Покана за заседание на Общински съвет на 18.12.2018г.

Публикувано на: 11.12.2018   Последна редакция: 22.03.2019

 

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ХІV-то редовно заседание за 2018г. /49-то за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 18.12.2018 година  /вторник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Докладна записка с Вх.№ 08-01-94/06.12.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно Информация за работата на ЦРДУ за 2018г. и финансов отчет на ЦРДУ за 2018г.
 2. Докладна записка с Вх.№ 08-01-96/06.12.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно Информация за работата на ЦСРИ за 2018г. и финансов отчет на ЦСРИ за 2018г.
 3. Докладна записка с Вх.№ 08-01-93/06.12.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно приемане на Програма за работата на Общински съвет Суворово за 2019г.
 4. Докладна записка с Вх.№ 08-00-205/06.12.2018г. от ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно Годишна програма за развитие на читалищата за 2019г.
 5. Докладна записка  с Вх.№08-00-203/06.12.2018г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане План-сметка за събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържането чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в община Суворово.
 6. Докладна записка с Вх.№08-00-207/07.12.2018г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово и ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“ относно корекция в бюджета във връзка с отпуснати безлихвени заеми от бюджета към СЕС на община Суворово към 31.12.2018г.
 7. Докладна записка с Вх.№08-00-208/07.12.2018г. от ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“ относно корекция в бюджета във връзка с постъпило заявление от Веселин Каравасилев – Председател на ОСК „Родина“ гр.Суворово.
 8. Предложение с Вх.№ 08-00-204/06.12.2018г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на проект за ПУП-ПП за ПИ 35376.36.37 полски път в землище на с.Калиманци.
 9. Предложение с Вх.№ 08-00-206/07.12.2018г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на проект за ПУП-ПП за ПИ 35376.10.110 – полски път в землище на с.Калиманци.
 10. Докладна записка с Вх.№08-01-99/06.12.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет - Суворово относно приемане на решение за сключване на договор за правно обслужване на Общински съвет Суворово.
 11. Докладна записка с Вх.№08-00-110/11.07.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг  с явно наддаване на ПИ с идентификатор 70175.172.40 с площ 1457 кв.м., м.“Стопански двор“ по КВС на гр.Суворово. 
 12. Докладна записка с Вх.№08-00-112/11.07.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на ПИ с идентификатор 70175.172.46 с площ 1782 кв.м., м.“Стопански двор“ по КВС на гр.Суворово. 
 13. Докладна записка с Вх.№08-00-111/11.07.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на ПИ с идентификатор 70175.172.47 с площ 2897 кв.м., м.“Стопански двор“ по КВС на гр.Суворово. 
 14. Докладна записка с Вх.№08-01-95/06.12.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на ТБО за 2019г. за „Агро БГГ“ ООД за имоти: 103822347 003, 103822347 005, 103822347 009 в землището на с.Чернево.
 15. Докладна записка с Вх.№08-01-98/06.12.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на ТБО за 2019г. за ЗК„Бразди“  за имоти извън района на сметосъбирането.
 16. Докладна записка с Вх.№08-01-97/06.12.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на ТБО за 2019г. за „Химекс ВМ“ ООД извън района на сметосъбирането.
 17. Докладна записка с Вх.№08-01-100/07.12 .2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата