Покана за заседание на Общински съвет на 28.01.2019г.

Публикувано на: 18.01.2019   Последна редакция: 18.01.2019

   

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

І-во редовно заседание за 2019г. /50-то за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 28.01.2019 година  /понеделник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Докладна записка с Вх.№ 08-01-3/17.01.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно Отчет за дейността на Общински съвет Суворово и неговите комисии за периода 01.07.2018г. до 31.12.2018г.
 2. Докладна записка с Вх.№ 08-00-6/14.01.2019г. от ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно одобрение и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.
 3. Докладна записка  с Вх.№08-00-11/17.01.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане бюджета на община Суворово за 2019г.
 4. Докладна записка с Вх.№08-00-12/17.01.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно утвърждаване на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметовете в община Суворово.
 5. Докладна записка с Вх.№08-01-2/17.01.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет - Суворово относно предоставяне на мандата на представителя на община Суворово за заседанието на общото събрание на асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД Варна.
 6. Докладна записка с Вх.№08-00-5/11.01.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно молба на МСК „Св.Лука“ за разкриване на два центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в с.Левски.
 7. Докладна записка с Вх.№08-00-7/14.01.2019г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТ и ИП“ относно предаване на „Водоснабдяване и канализация Варна „ ООД с договор за управление, техническа поддръжка и експлоатация следния строеж: „Канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: „Хан Крум“, част от „Баба Тонка“ (от ул.“Хан Крум“ до ул.“Стефан Караджа“), ул.“Кочо Честименски“ (от ул.“Бачо Киро“) и ул.“Ильо Войвода“ (от ул.“Панагюрище“) гр.Суворово, общ.Суворово.
 8. Докладна записка с Вх.№08-00-9/17.01.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 11кв.м.  представляващо празно място №6 от площа на общински пазар, представляващ парцел І, кв.40 по плана на гр.Суворово за разполагане на преместваем обект за обслужваща дейност.
 9. Докладна записка с Вх.№08-00-10/17.01.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 30кв.м.  представляващо празно място №8 от площа на общински пазар, представляващ парцел І, кв.40 по плана на гр.Суворово за разполагане на преместваем обект за обслужваща дейност.
 10. Докладна записка с Вх.№08-01-4/17.01 .2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата