Покана за заседание на Общински съвет на 27.03.2019г.

Публикувано на: 19.03.2019   Последна редакция: 19.03.2019

 

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ІІІ-то редовно заседание за 2019г. /52-то за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 27.03.2019 година  /сряда/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Докладна записка с Вх.№08-01-10/15.03.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно анализ за състоянието на безработицата в община Суворово за 2018г.
  2. Докладна записка с Вх.№ 08-00-64/15.03.2019г. от ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно Информация за дейността на общинска администрация за 2018г.
  3. Информация с Вх.№08-00-51/12.03.2019г. от ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „Финанси и бюджет“ и СНЕЖАНА РАЙЧЕВА – Началник на отдел „Устройство на територията“ относно неизпълнени решения на Общински съвет Суворово за ІІ-то шестмесечие на 2018г.
  4. Докладна записка с Вх.№08-00-67/15.03.2019г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТ и ИП“ относно одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г.
  5. Докладна записка с Вх.№08-00-55/13.03.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на общинска стратегия за личностното развитие на децата и учениците в община Суворово за периода 2019-2020година и Годишен план на дейностите за подкрепа личностното развитие на децата и учениците в община Суворово за 2019 година.
  6. Докладна записка с Вх.№08-00-62/14.03.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Суворово.
  7. Докладна записка с Вх.№08-00-50/11.03.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на тригодишна прогноза 2020-2022г. в частта на дейностите, финансирани с общински приходи.
  8. Докладна записка с Вх.№08-00-54/13.03.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно корекция на общинския бюджет за 2019г. във връзка с необходимост от субсидиране на църковно настоятелство при църковен храм „Св.Троица“ с.Чернево.
  9. Докладна записка с Вх.№08-00-66/15.03.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно сключване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение препоръката на Съвета на ЕС относно интеграция на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.
  10. Докладна записка с Вх.№08-00-65/15.03.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно разрешаване изработване на частично изменение на Общ устройствен план на община

Суворово за ПИ 80861.6.145 и ПИ 80861.6.146 в землището на с.Чернево.

11.Докладна записка с Вх.№08-00-61/14.03.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно предоставяне на поземлени имоти с начин на трайно ползване „Пасища, мери“, „Пасища с храсти“ и „Ливади“ от общински поземлен фонд на община Суворово за колективна паша безвъзмездно, без заплащане на наем.

12.Докладна записка с Вх.№08-00-63/14.03.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на община Суворово от 50кв.м. идеални части от УПИ ХІV-146, кв.46 цялото с площ 770кв.м. по плана на с.Изгрев на Ивален Борисов Трайков, собственик на останалата част от имота.

13.Докладна записка с Вх.№08-01-8/18.02 .2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

14.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата