ИЗБОРИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019

Публикувано на: 03.04.2019   Последна редакция: 02.08.2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящитеизбори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година, Общинска администрация Суворово уведомява следното:

               - На 15.04.2019г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава членка на Европейския съюз, и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинска администрация по адреса на пребиваване в Република България / чл. 359, ал. 1 от ИК/;

               - На 11.05.2019 г. изтича срокът, в който избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес / чл. 36 от ИК/;

               - На 11.05.2019 г. изчита срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявления имат право да подават избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ / в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес/ е на територията на съответното населено място. Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя не му позволява да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. / чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК/

               - На 11.05.2019 г. изтича срокът за подаване на заявление- декларация за гласуване на друго място. Заявленията се подават само от кандидати за членове на Европейския парламент, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели /Чл. 34, ал. 1 и 2 от ИК/;

               - На 11.05.2019 г. изтича срокът за подаване на заявление от избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и искат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. / чл. 36, ал. 1 и 4 от ИК/;

               - На 18.05.2019 г. изтича срокът за подаване на заявления от избиратели за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци / чл. 43/ ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от ИК/;

               - Заявления ще се приемат в работните дни, а на 11 и 18.05.2019 г. /събота/  в сградите на общината и кметствата ще има посочен телефона за връзка с дежурен служител.
Към началото на страницата