Покана за заседание на Общински съвет на 22.04.2019г.

Публикувано на: 15.04.2019   Последна редакция: 15.04.2019

 

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ІV-то редовно заседание за 2019г. /53-то за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 22.04.2019 година  /понеделник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Докладна записка с Вх.№08-01-13/10.04.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно работата на общинска администрация във връзка със снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа през зимния период 2018-2019г.
 2. Докладна записка с Вх.№08-01-12/10.04.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно информации за изпълнение на договорните условия на договорите по ЗОП на община Суворово за 2018г.
 3. Информация с Вх.№08-00-95/11.04.2019г. от ЛИЛИЯ ИЛИЕВ – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ относно социалните услуги в община Суворово – потребности и възможности за развитие.
 4. Докладна записка с Вх.№ 08-00-56/13.03.2019г. от ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно предоставяне на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Суворово за 2018г.
 5. Докладна записка с Вх.№08-00-57/13.03.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно представяне на състоянието на общинския дълг на община Суворово към 31.12.2018г.
 6. Докладна записка с Вх.№08-00-93/10.04.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно корекции в бюджета на община Суворово за 2019г. във връзка с преизпълнение в приходи от продажба на общинско имущество и корекции в инвестиционната програма на община Суворово за 2019г.
 7. Докладна записка с Вх.№08-00-97/11.04.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно корекции в бюджета на община Суворово за 2019г. във връзка с неотложна необходимост от закупуване на автомобил за дейността на Домашен социален патронаж и корекции в инвестиционната програма на община Суворово за 2019г.
 8. Докладна записка с Вх.№08-00-96/11.04.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020г.
 9. Докладна записка с Вх.№08-01-16/11.04.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно Отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2018г. и Общинска програма за закрила на детето за 2019г. за община Суворово.
 10. Докладна записка с Вх.№08-00-92/10.04.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 21кв.м. представляващо празно място №4 от площта на общински пазар гр.Суворово.
 11. Докладна записка с Вх.№08-00-90/10.04.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно провеждане на публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 70175.501.588 с площ 362кв.м. по плана на гр.Суворово.
 12. Докладна записка с Вх.№08-00-91/10.04.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно провеждане на публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 70175.501.553 с площ 161кв.м. по плана на гр.Суворово.
 13. Докладна записка с Вх.№08-00-89/10.04.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно провеждане на публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 70175.501.546 с площ 475кв.м. по плана на гр.Суворово.
 14. Предложение с Вх.№08-00-65/15.03.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно разрешаване изработването на частично изменение на Общ устройствен план на община Суворово за ПИ 80861.6.145 и ПИ 80861.6.146 в землище с.Чернево.
 15. Докладна записка с Вх.№08-01-15/11.04 .2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
 16. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата