Покана за заседание на Общински съвет на 30.05.2019г.

Публикувано на: 21.05.2019   Последна редакция: 21.05.2019

 

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

V-то редовно заседание за 2019г. /54-то за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 30.05.2019 година  /четвъртък/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Докладна записка с Вх.№08-01-19/09.05.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно информация за „Проблеми на общинското здравеопазване в общината, училищата и детската градина, сграден фонд и материална база“.
 2. Предложение с Вх.№ 08-00-129/17.05.2019г. от ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно кандидатстване с проектно предложение „Осигуряване на интегрирана здравно-социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания в община Суворово“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
 3. Докладна записка с Вх.№08-00-126/16.05.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Суворово и Тарифата към нея..
 4. Докладна записка с Вх.№08-00-134/17.05.2019г. от ЛИЛИЯ ИЛИЕВА – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ относно предложение за промени в Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Суворово.
 5. Докладна записка с Вх.№08-00-93/10.04.2019г. и Докладна записка с Вх.№08-00-100/15.04.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно корекции в бюджета на община Суворово за 2019г. във връзка с преизпълнение в приходи от продажба на общинско имущество и корекции в инвестиционната програма на община Суворово за 2019г.
 6. Предложение с Вх.№08-00-130/17.05.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относноизработване на проект за специализиран подробен устройствен план по чл.54, ал.6 от ЗУТ за концесия за добив на подземни богатства, находище „Белите камъни“ в землище на гр.Суворово.
 7. Докладна записка с Вх.№08-00-136/20.05.2019г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ относнокандидатстване с проект: "Битова и дренажна канализация в квартали 7,10,11,16,17,18,30,35,36 и 45 по ул."Хаджи Димитър" гр.Суворово.
 8. Докладна записка с Вх.№08-00-128/16.05.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, коридор със застроена площ 9кв.м. и зала със застроена площ 58кв.м., находящи се в сутерена на сградата на Медицински център гр.Суворово – УПИ Х, кв.88 по плана на гр.Суворово за здравни нужди – ползване на дентален кабинет за срок от 10години.
 9. Докладна записка с Вх.№08-00-135/20.05.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на 66000кв.м. – част от поземлен имот с идентификатор 70175.92.7 целия с площ 100 406кв.м., местност „Под гробището“ ІV категория по КВС на гр.Суворово на Мюсюлманско настоятелство гр.Суворово за срок от 10 години.
 10. Докладна записка с Вх.№08-00-127/16.05.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно провеждане на публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 70175.504.399 с площ 1194кв.м. по плана на гр.Суворово за търговски обект, комплекс.
 11. Докладна записка с Вх.№08-00-133/17.05.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно провеждане на публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 70175.501.10 с площ 229кв.м. по плана на гр.Суворово.
 12. Докладна записка с Вх.№08-00-131/17.05.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно провеждане на публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 70175.501.545 с площ 258кв.м. по плана на гр.Суворово.
 13. Докладна записка с Вх.№08-00-132/17.05.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно провеждане на публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 70175.501.7 с площ 350кв.м. по плана на гр.Суворово.
 14. Докладна записка с Вх.№08-01-20/20.05 .2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
 15. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата