Покана за заседание на Общински съвет на 25.06.2019г.

Публикувано на: 14.06.2019   Последна редакция: 14.06.2019

 

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

VІ-то редовно заседание за 2019г. /55-то за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 25.06.2019 година  /вторник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Докладна записка с Вх.№08-01-23/11.06.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно информация за работата на Общинска служба „Земеделие“ Суворово през 2018.
  2. Докладна записка с Вх.№08-01-23/11.06.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно информация „Обхват и насоченост на програмите за временна и трудова заетост в община Суворово.
  3. Информация с Вх.№08-00-149/14.06.2019г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор дирекция „УТИП“ относно настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещите такива по новия програмен период и усвоените средства от програмите на Европейските фондове.
  4. Докладна записка с Вх.№08-00-136/20.05.2019г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТИП“ и ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“ относно корекции в бюджета на община Суворово за 2019г. във връзка с преизпълнение в приходи от продажба на общинско имущество и корекции в инвестиционната програма на община Суворово за 2019г.
  5. Докладна записка с Вх.№08-00-147/12.06.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем на кабинет №103 с площ 17,39 кв.м., находящ се в сградата на Медицински център гр.Суворово – поземлен имот с идентификатор 70175.504.384 целия с площ 1870 кв.м. по плана на гр.Суворово за здравни нужди – ползване като дентален кабинет за срок от 10години.
  6. Докладна записка с Вх.№08-01-24/14.06.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
  7. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата