Покана за заседание на Общински съвет на 13.09.2019г.

Публикувано на: 04.09.2019   Последна редакция: 04.09.2019

 

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

СВИКВА

 

ІХ-то редовно заседание за 2019г. /58-то за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 13.09.2019 година  /петък/ от 15.00часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Информация с Вх.№08-00-176/31.07.2019г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изпълнение на бюджета на община Суворово към 30.06.2019г.
  2. Докладна записка с Вх.№08-00-180/08.08.2019г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТИП“, ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“ и инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – кмет на община Суворово относно корекции в бюджета на община Суворово за 2019г. във връзка с преизпълнение в приходи от продажба на общинско имущество и корекции в инвестиционната програма на община Суворово за 2019г.
  3. Докладна записка с Вх.№08-00-186/26.08.2019г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово и ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – директор на дирекция „ФБ“ относно корекции в бюджета на община Суворово за 2019г., във връзка с постъпило искане от Народно читалище „Зора-1912“ с.Чернево, за осигуряване на средства за закупуване на климатична инсталация.
  4. Докладна записка с Вх.№08-00-192/02.09.2019г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово и ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – директор на дирекция „ФБ“ относно корекции в бюджета на община Суворово за 2019г., във връзка с постъпило искане от Църковно настоятелство при храм „Св.Троица“ с.Чернево, за осигуряване на допълнителни средства за ремонт на храма.
  5. Докладна записка от Временна комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за района на Районен съд Девня относно приемане Доклад на Временната комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за района на Районен съд Девня.
  6. Докладна записка с Вх.№08-01-39/02.09.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне ТБО за 2020г. за „Дял“ ЕООД за имот №007006 в землището на с.Баново.
  7. Докладна записка с Вх.№08-00-194/02.09.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно разпореждане с общинско имущество – отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на 34 406кв.м. – част от ПИ с идентификатор 70175.92.7 целият с площ 100 406кв.м. местност „Под гробището“ по КВС на гр.Суворово за срок от 5 години.
  8. Докладна записка с Вх.№08-00-193/02.09.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот, представляващ поземлен имот идентификатор 70175.502.323 с площ 429 кв.м. по плана на гр.Суворово.
  9. Докладна записка с Вх.№08-01-41/03.09.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
  10. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата