Покана за заседание на Общински съвет на 19.12.2019г.

Публикувано на: 11.12.2019   Последна редакция: 11.12.2019

 

 

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

4-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 19.12.2019 година  /четвъртък/ от 13.30 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Докладна записка с Вх.№08-01-87/04.12.2019г. от инж.Живко Марков Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно приемане на Програма за работата на Общински съвет Суворово за 2020г.
 2. Докладна записка с Вх.№08-00-227/09.12.2019г. от Данаил Йорданов – Кмет на община Суворово относно приемане план-сметка за събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържането чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в община Суворово за 2020г.
 3. Докладна записка с Вх.№08-00-235/10.12.2019г. от Данаил Йорданов – Кмет на община Суворово относно определяне размера на такса за битови отпадъци за 2020г. за населените места на територията на община Суворово – гр.Суворово, с.Чернево, с.Николаевка, с.Дръндар, с.Левски, с.Изгрев, с.Калиманци, с.Баново, с.Просечен.
 4. Докладна записка с Вх.№08-00-236/10.12.2019г. от Данаил Йорданов – Кмет на община Суворово относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Суворово.
 5. Докладна записка с Вх.№08-00-229/09.12.2019г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно кандидатстване с проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци /сметище/ в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство“ по процедура №BG16M1OP002-2.010
 6. Докладна записка с Вх.№08-00-231/09.12.2019г. от Данаил Йорданов – кмет на община Суворово и Гавраил Гавраилов – Директор на дирекция „ФБ“ относно корекции в бюджета на община Суворово във връзка с финансово подсигуряване на дейностите по чистота до края на 2019г.
 7. Докладна записка с Вх.№08-00-233/09.12.2019г. от Данаил Йорданов – кмет на община Суворово и Гавраил Гавраилов – Директор на дирекция „ФБ“ относно корекции в бюджета на община Суворово за 2019г. във връзка с извършване на капиталови разходи.
 8. Докладна записка с Вх.№08-00-230/09.12.2019г. от Данаил Йорданов – кмет на община Суворово и Гавраил Гавраилов – Директор на дирекция „ФБ“ относно корекции на общинския бюджет за 2019г. в дейност Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня.
 9. Докладна записка с Вх.№08-00-232/09.12.2019г. от Данаил Йорданов – кмет на община Суворово относно пренасочване на субсидия във връзка с постъпило писмо от СНЦ „ФК Суворово 1920“ гр.Суворово.
 10. Докладна записка с Вх.№08-01-93/09.12.2019г. от инж.Живко Марков Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно връщане за ново обсъждане на Решение №3-27 от Протокол №3 от 25.11.2019г. на Общински съвет Суворово.
 11. Предложение с Вх.№08-00-228/09.12.2019г. от Данаил Йорданов – кмет на община Суворово относно изработване на проект за специализиран подробен устройствен план по чл.54, ал.6 от ЗУТ за концесия за добив на подземни богатства, находище „Белите камъни“ в землище на гр.Суворово.
 12. Докладна записка с Вх.№08-01-95/10.12.2019г. от инж.Живко Марков Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно продажба на недвижим имот с идентификатор 70175.502.323 по плана за регулация на град Суворово, с трайно предназначение: ниско застрояване на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
 13. Докладна записка с Вх.№08-00-234/09.12.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем на кабинети №107, 108, 109, 110, 112, 114 находящи се в сградата на Медицински център гр.Суворово; кабинет №3 находящ се в сградата на здравна служба с.Чернево; кабинет №1 находящ се в сградата на здравна служба с.Дръндар; кабинет №1 находящ се в сградата на здравна служба с.Левски; кабинет №3 находящ се в сградата на кметство с.Калиманци и кабинет №2 находящ се в сградата на кметство с.Изгрев.
 14. Докладна записка с Вх.№08-01-90/04.12.2019г. от инж.Живко Марков Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на ТБО за 2020г. на „Каолин“ ЕАД – фабрика Игнатиево за имот №000114 в землището на с.Калиманци.
 15. Докладна записка с Вх.№08-01-86/04.12.2019г. от инж.Живко Марков Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на ТБО за 2020г. на ЗК „Бразди“ гр.Суворово за имоти находящи се извън районите за сметосъбиране и сметоизвозване.
 16. Докладна записка с Вх.№08-01-88/04.12.2019г. от инж.Живко Марков Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на ТБО за 2020г. на „Химекс ВМ“ ООД гр.Варана за имот находящ се в землището на гр.Суворово.
 17. Докладна записка с Вх.№08-01-94/15.11.2019г. от инж.Живко Марков Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

 Инж.ЖИВКО ПЕТРОВ 

Председател Общински съвет

 

 
Към началото на страницата