Общински съвет

Публикувано на: 03.07.2014   Последна редакция: 16.09.2014

 

 ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ЗА 2014г.

 

.МЕСЕЦ ЯНУАРИ

 

1.Приемане програма за работата на Общински съвет – Суворово за 2014г.

2.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за периода 2014г.

3. Приемане на бюджета на община Суворово за 2014г.

 

II.МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

 

1.Отчет за дейността на Общинска Администрация за 2013г.

2.Приемане отчет за изпълнението на бюджета на Община Суворово към 31.12.2013г.

 

III.МЕСЕЦ МАРТ

 

1. Състояние и анализ на безработицата в Общината към 28.02.2014г.

2.Функциониране и развитие на спортните институции в Общината.

3.Информация за състоянието и дейността на клубовете на пенсионера и клубовете за социални контакти на територията на община Суворово.

 

IV.МЕСЕЦ АПРИЛ

 

1.Информация за подготовката и провеждането на празника на гр.Суворово.

2.Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2014 г.

4.Информация за работата във връзка със снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа.

 

V.МЕСЕЦ МАЙ

 

1.Функциониране и развитие на културните институции в Общината.

2.Проблеми на Общинското здравеопазване в общината,  училищата и детските градини(сграден фонд,материална база).

3.Обхват и насоченост на програмите за  временна и трудова заетост.

 

VI. МЕСЕЦ ЮНИ

 

1.Състояние и ефективност на Общинската собственост.

2.Информация за изготвени и приети проекти и усвоени средства от програмите за Европейските фондове.

 

VII.МЕСЕЦ ЮЛИ

 

1.Приемане отчет на приходната и разходната част на бюджета за първото шестмесечие за 2014г.

2.Отчет за дейността на Полицейската приемна гр.Суворово.

 

VIII.МЕСЕЦ АВГУСТ

 

1. Информация от директорите на общински училища за готовността за учебната 2014/2015г.

2.Отчети на кметовете по кметства и кметски наместници по населените места в община Суворово и основни проблеми на населените места – с.Чернево, с.Левски, с.Изгрев и с.Просечен.

 

IX.МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

 

 1.Информация за работата на комисията за БППМН до 31.08.2014г.

2.Отчети на кметовете по кметства и кметски наместници по населените места в община Суворово и основни проблеми на населените места –с.Николаевка, с.Дръндар, с.Калиманци и с.Баново.

 

X.МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

 

1.Подготовка на Общината за функциониране при зимни условия.

2.Отчет за степента на изпълнение и качеството на строително-ремонтни дейности на общинските обекти за 2014г.

3.Актуализация на Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Суворово.

 

XI.МЕСЕЦ НОЕМВРИ

 

1.Отчет за изпълнение на приетите решения на Общински съвет за 2014г. и анализ на дейността на ПК към Общински съвет за 2014г..

2.Информация за работата на ЦРДУ за 2014г.

 

XII.МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

 

1.Информация за работата на Център за социална рехабилитация и интеграция.

2.Отчет на дейността на ФСК „Генерал Суворов“.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбщС……………….....

                                     /Д.ЙОРДАНОВ/

 

 

 

 

Програмата е приета с решение № 1-6./31.01.2014.г.
Към началото на страницата