Етичен кодекс

Публикувано на: 15.08.2014   Последна редакция: 15.08.2014

Етичен кодекс на служителите в общинска администрация гр. Суворово и напрвленията към нея

Глава първа
Предмет и цел

Предмет
Чл. 1
С този кодекс се установяват правила за етично поведение на служителите от общинска администрация, които да доведат до запазване и повишаване доверието на обществеността в местната изпълнителна власт , като ефективна и насочена към проблемите на хората.

Цел
Чл. 2
Настоящият кодекс има за цел да спомогне за постигането на тези правила и да информира обществото за очакваното от служителя поведение, прогласено от кодекса.

 

Глава втора
Принципи


Законност и правилност
Чл. 3
Служителят следва да изпълнява служебните си задължения съобразно законите на страната, принципите на честност, почтеност, справедливост и добро обслужване на гражданите, които са в основата на този кодекс.

Обективност и добросъвестност
Чл. 4
Служителят е длъжен да изпълнява задълженията си компетентно, добросъвестно и безпристрастно, вземайки предвид само обществения интереси обстоятелствата по всеки конкретен случай.

Учтивост
Чл. 5
Служителят трябва да бъде учтив както с гражданите, които обслужва, така и с висшестоящите, колегите и подчинените си.

 

Глава трета
Изпълнение на служебните задължения

Генерална превенция
Чл. 6
В изпълнение на служебните си задължения служителят трябва да не вреди на никого и следва да се отнася с дължимото уважение към правата, задълженията и интересите на всеки.

Еднакво третиране
Чл. 7
При работа и обслужване на граждани служителят трябва да не се отнася с предубеденост или да дискриминира никого на основата на раса, религия, национален произход, пол, физически или психически недъзи или на друго основание.

Спазване на правомощията
Чл. 8
Служителят не трябва по никакъв повод да се отнася с ненужни привилегии към определен индивид или група, както и да злоупотребява с предоставените му правомощия.

 

Глава четвърта
Обслужване на гражданите и юридическите лица

Бързина
Чл. 9
Общинският служител е длъжен да предоставя без забавяне  при спазване на предвидените срокове услугите искани от граждани и юридически лица. Той трябва да удовлетворява точно и своевременно тези от тях, които са законосъобразни и да съдейства за правилното и точно оформяне на необходимите документи .

Добро отношение
Чл. 10
Общинският служител е длъжен да не проявява грубост, невъзпитание и неуважение към гражданите, които обслужва.

Предел на компетентност
Чл. 11
Служителят не извършва действия и услуги , които са извън неговата компетентност.

 

Глава пета
Поведение и външен вид

Поведение
Чл. 12
При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот, общинския служител е длъжен да има поведение, което да не уронва престижа на Общинска администрация гр.Суворово.

Външен вид
Чл. 13
Облеклото и външният вид на служителя следва да съответстват на общоприетия делови стил, възприет при упражняване на ежедневните професионални задължения.

 

Глава шеста
Злоупотреба със служебно положение

Лично облагодетелстване
Чл. 14
Служителят трябва да не използва длъжността си за лично облагодетелстване или в полза на трети лица, както и за прикриване или освобождаване от задължения или отговорност, включително за членовете на семейството му или за други лица.

Привилегии
Чл. 15
Служителят трябва да не се отнася привилегировано или да предоставя нерегламентиран достъп до документи и информация на бивши служители или трети лица, освен ако изрично се изисква от закона.

Действие след напускане
Чл. 16
Служителят трябва да спазва разпоредбите на нормативните актове и да не се възползва неправомерно от предишното си служебно положение след напускане на заеманата длъжност.

 

Глава седма
Конфликт на интереси

Принципи
Чл. 17
Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебните задължения.

Граници
Чл. 18
Личните интереси на служителя включват всякакво облагодетелстване от заеманото служебно положение за него или семейството му, близки роднини, приятели или лица, с които е работил или е имал политически връзки.

Превенция
Чл. 19
Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага ръководителя си.

Отвод
Чл. 20
В случай на вече възникнал конфликт на интереси, и само съобразно с нарежданията на ръководителя му, общинският служител може да се оттегли от служебни си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

Личен контрол
Чл. 21
Служителят трябва да не допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

 

Глава осма
Подкуп

Подкуп
Чл. 22
Общинският служител не трябва да иска, приема или разпределя подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, за лица или организации, с които е работил или е имал политически връзки, които може да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните му задължения, преценката или функциите му, или да бъдат възнаграждение за това.

Отговорност
Чл. 23
Служител, който приеме или предложи подкуп, получен във връзка със служебните му задължения, или посредничи при даване или приемане на подкуп за друг общински служител, носи отговорност по Раздел IV на глава осма от особената част на Наказателния Кодекс на Република България.

Отказ на подкупа
Чл. 24
Ако на общинският служител бъде предложен подкуп, той е длъжен да откаже приемането му.

Защита на интересите на служителя
Чл. 25
За защита на интересите си той трябва:
1. да се опита да идентифицира личността на предлагащия подкуп и да установи причината за предложението;
2. да избягва продължителни контакти с лицето предложило подкупа;
3. ако подаръка не може да бъде отказан или върнат, трябва да бъде запазен, но служителят не трябва да се възползва от него;
4. при възможност да осигури свидетели, като например колеги, работещи близо до него;
5. да информира за това прекия си ръководител и компетентните органи максимално бързо;
6. да продължи да работи по обичайния начин без да взима предвид предложения подкуп.

 

Глава девета
Поставяне в положение на зависимост

Зависимост от друг
Чл. 26
Служителят трябва да не позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да върши работата си по начин, допускащ влияние от друг.

 

Глава десета
Политическа и обществена дейност

Членуване в политически партии
Чл. 27
Служебният служител има право да членува в политически партии, доколкото не съществува забрана, установена в специален закон.

Правила за поведение
Чл. 28
При осъществяване на служебните си задължения общинският служител не може да се ръководи и да защитава интересите и волята на политическата партия, в която членува.

Опазване на доверието
Чл. 29
В политическите си изяви или участия в политически или обществени обсъждания, служителят трябва да не накърнява доверието на обществото, на ръководителя и колегите си в способността му да изпълнява служебните си задължения безпристрастно и справедливо.

Глава единадесета
Опазване на служебна тайна

Правила за предоставяне на информация
Чл. 30
(1) Служителят в общинската администрация трябва да предоставя информацията, съхранявана от общината само съгласно правилата за изпълнение на длъжността му и нормативните актове.
(2) Служителят не може да предоставя информация за дейността на общината на медиите. Такава информация се предоставя от кмета на общината или от определен от него служител .

Спазване на правилата за служебната тайна
Чл. 31
Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна.

Предели на компетентност
Чл. 32
Служителят не трябва да търси информация, до която не може да има достъп в кръга на служебните си задължения. Той не трябва да използва по неподходящ или неправомерен начин информацията или документацията, която получава при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

Оповестяване на информацията. Принципи
Чл. 33
Служителят не трябва да задържа официална информация, която следва да бъде оповестена, а също и не може да дава информация, за която знае или има основателни причини да смята, че е невярна или подвеждаща.

Граници на кръга от лица
Чл. 34
Служителят трябва да не разкрива поверителна информация на неупълномощени лица.

 

Глава дванадесета
Отношения между колеги

Разбирателство и взаимна заменяемост
Чл. 35
Отношенията между общинските служители се градят на основата на разбирателство и взаимопомощ. Общинските служители работят в екип и са взаимно заменяеми в работата си. Всички в еднаква степен трябва да изпълняват своите служебни задължения, да спазват регламентираното работно време и трудовата дисциплина.

Отказ от компетентност
Чл. 36
Отсъствието на служител от работното място не може да бъде основание за отказ от изпълнение на служебните задължения на отсъстващия от друг служител в рамките на компетентността му.

Правила за решаване на проблеми
Чл. 37
При възникнал проблем служителят трябва да се обърне за съдействие първо към прекия си ръководител.

 

Глава тринадесета
Правила за поведение на бивши служители на общинската администрация

Поверителна информация
Чл. 38
Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го направи.

Доверие
Чл. 39
Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в общинската администрация.

 

Глава четиринадесета
Използване на служебни средства

Начин за използване на средствата
Чл. 40
В изпълнение на заеманата длъжност, служителят трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е предвидено в нормативните актове.

Отказ от компетентност
Чл. 41
Липсата на материални условия не може да е основание за неизпълнение на служебните задължения.

Глава петнадесета
Изпълнение на заповеди и разпореждания от ръководителя

Спазване на заповеди
Чл. 42
Общинският служител е длъжен да изпълнява законосъобразните актове и заповеди на ръководителя.

Неправомерна заповед
Чл. 43
Общинският служител не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

Основание за отказ
Чл. 44
Той не е длъжен да изпълни нареждане, насочено срещу него или негови роднини. В такъв случай той е длъжен незабавно да уведоми ръководителя, от когото е получил нареждането, който от своя страна трябва да възложи изпълнението на друг служител или да го извърши сам.

Писмено потвърждение
Чл. 45
Служителят може да поиска писмено потвърждаване на отправената до него устна заповед, в която се съдържа очевидно правонарушение.

Сигнал за нарушение
Чл. 46
Служителят трябва, съобразно нормативните актове, при неспазване на настоящия кодекс от други служители, да сигнализира прекия си ръководител .

 

Глава шестнадесета
Контрол за спазване на разпоредбите

Контрол за спазване
Чл. 47
Служителят, който има контролиращи и ръководни функции, следи за спазването разпоредбите на настоящия кодекс и в случай на установени нарушения, предлага съответното дисциплинарно наказание.

 

Глава седемнадесета
Отговорност на ръководните служители

Отговорност на ръководни служители
Чл. 48
Служител, който изпълнява ръководни функции, трябва да извършва това в съответствие с правомощията си. Той отговаря за всяко действие или бездействие на подчинените си, което е несъвместимо с техните служебни задължения. Ръководителят е длъжен да вземе всички необходими мерки за предотвратяването им.

Мерки за борба с корупцията
Чл. 49
Служителят, който ръководи други служители трябва да предприема необходимите мерки за предотвратяване на корупцията сред неговите подчинени.

 

Глава осемнадесета
Отговорност за нарушаване разпоредбите на кодекса

Санкции
Чл. 50
Нарушаването на разпоредбите на този кодекс води до налагане на дисциплинарни наказания по Закона за държавния служител и Раздел III на глава девета от Кодекса на труда на Република България.

Допълнителни разпоредби
§ 1.
Нормите на настоящия кодекс са част от правилата за изпълнение на работата на служителите в общинската администрация.
§ 2. Служителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информира за поправки и изменения на неговите разпоредби.
§ 3. Нормите на настоящия кодекс се прилагат доколкото не противоречат на Кодекса на труда , Закона за държавния служител и останалото действащо българско законодателство.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1.
Разпоредбите на настоящия кодекс стават част от изискванията за заемане на служба в общинската  администрация от момента на приемането му.
§ 2. При влизане в сила на настоящия кодекс общинската администрация е задължена да информира служителите си за него.

 

Стандарти за обслужване на гражданите

Отнасяйте се към всички граждани с уважение. Отнасяй се с другите така, както и ти искаш да се отнасят към теб.

Поддържайте неутрална и честна позиция спрямо всички хора. Всеки, който влиза в общината, трябва да получи безпристрастно отношение. Честно и равнопоставено отношение трябва да бъде оказано на всички граждани.

Демонстрирайте външен вид и поведение, които да се отразят положително върху имиджа на общината.Това как се обличаме говори за нашето отношение. Всички общински служители трябва да носят облекло, което да е подходящо за деловата дейност в общината.

 Концентрирайте вашето внимание върху гражданите. Концентрирайте се върху гражданите с чисто и отворено съзнание. Бъдете изцяло на разположение. Езикът на тялото Ви говори много за това как наистина се чувствате.

Отговаряйте осведомено и предоставяйте актуална и точна информация. Общинска администрация трябва да се стреми да подпомага максимално гражданите.

Направете всичко възможно, за да отговорите на нуждите на гражданите.Ако при първото си посещение гражданинът получи цялата необходима информация, може и да не се налага да се връща. Никога не забравяйте да се поставите в положение на гражданите.

Поддържайте професионално отношение.Професионализмът се разкрива чрез работата, която се върши етично, компетентно и позитивно.

Насърчавайте работа в екип.Работата в екип означава способността за съвместна работа към постигане на обща цел. Способността да се насочват личните постижения към организационни цели, това е моторът, който позволява на обикновените хора да постигат необикновени резултати.

Спазвайте ангажиментите си. Помнете, че важен елемент от качественото обслужване на гражданите е посрещането на техните нужди и очаквания. Направете предлаганите в общината услуги популярни.

Отговаряйте на време. Отделяйте на гражданите необходимото време. Изследванията показват, че най-разочароващият аспект на чакането е незнанието за това колко дълго ще продължи то.

Променяйте вашата организация.Старайте се всеки ден да установявате отлична работна етика и да намирате начини да участвате активно в работата на Вашата организация.
Към началото на страницата