III Заседание 21.02.2011 г.

Публикувано на: 15.08.2014   Последна редакция: 15.08.2014

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

ІІІ заседание, проведено на 21.02.2011г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от ІІІ-то си заседание, проведено на 21.02.2011 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 3-30

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-31

 

ДАВА СЪГЛАСИЕ С УТВЪРДЕНАТА В ЧЛ.10, АЛ.1 ОТ ЗДБРБ ЗА 2011Г. СУМА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В РАЗМЕР НА 90 400 лв. ДА БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕНА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

 

 

ОБЕКТ

Стойност /лв/

1

Преасфалтиране на общински път VAR 1249/ІІІ-2009/ Чернево – Суворово – Чернево /VAR 3241 / от 0,000км до 0,325км

48 500

2

Ремонт на общински път VAR 2250 /VAR 2240 / Суворово – Туристически комплекс „Горски кладенец” от 0,000км. до 5,240 км.

23 900

3

Ремонт на общински път VAR 2240 /ІІІ-2901/ Суворово – Дръндар – Николаевка /VAR 2116/ от 7,200км. до 8,900км.

5 000

4

Ремонт на общински път VAR 2116 /ІІІ-2072/ Вълчи дол – Границата на общ.(Вълчи дол - Суворово ) – Николаевка - /ІІІ-2901/ от 8,700км. до 11,680 км. (Границата с община Вълчи дол - Николаевка) и от 15,1900км. до 20,400км. (Николаевка - /ІІІ-2901/)

9 000

5

Ремонт на общински път VAR 1023 /ІІ-29/ Аксаково – Игнатиево – Припек – Слънчево – Граница на общ.(Аксаково - Суворово) – Баново – Калиманци - /ІІІ-2901/ от 16,000км. до 20,900км.

2 000

6

Ремонт на общински път VAR 3241 /ІІІ-2009/ Чернево – Просечен от 2,500км. до 2,900км.

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-32

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА В ЧЛ.29, АЛ.1 И 2 ОТ ПМС 334/25.12.2010г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗДБРБ ЗА 2011г., УТВЪРЖДАВА СЛЕДНИЯ СПИСЪК НА ПЪТУВАЩИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОДЕЛЕНИЯТА И, КАТО ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ СЕ ПОЕМАТ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КАКТО СЛЕДВА:

І. ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО МЕСТОРАБОТА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА СУВОРОВО – 100% ОТ ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ:

ОТ с.ЧЕРНЕВО ДО гр.СУВОРОВО:

1.      ПЕНКА В.ХРИСТОВА – ГЛ.СПЕЦ.СЧЕТОВОДИТЕЛ;

2.      МАРГАРИТА С.ПЕТРОВА – ДОМАКИН – КАСИЕР ДСП;

3.      МАРИЯ К.ЧОРБОВА – САНИТАР В ДСП;

4.      ВАЛЕНТИНА С.ЛЕВЧИКОВСКАЯ – МЕД.СЕСТРА;

5.      СТЕЛИЯНА В.ГЕОРГИЕВА – ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ;

6.      СВЕТЛАНА Д.ВЕЛИКОВА – ГЛ.СПЕЦ.СЧЕТОВОДИТЕЛ;

 

ОТ с.ЛЕВСКИ ДО гр.СУВОРОВО:

7.      МЕХМЕД Х.СЕЛИМОВ – ФЕЛДШЕР ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ;

 

ОТ с.НИКОЛАЕВКА ДО гр.СУВОРОВО:

8.      АТАНАСКА А.НЯГОЛОВА – ПЕТКОВА – ЛЕКАР СОУ”Н.ВАПЦАРОВ” гр.СУВОРОВО;

 

ІІ. ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО МЕСТОРАБОТА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, НО НА РАЗСТОЯНИЕ В ЕДНАТА ПОСОКА НЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 50КМ. – 80% ОТ ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ:

ОТ  гр.ВАРНА ДО гр.СУВОРОВО:

1.      ПАВЛИН М.ПАРАСКЕВОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА;

2.      АТАНАС А.СТОЯНОВ – ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР;

3.      ГАВРАИЛ В.ГАВРАИЛОВ – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”;

4.      НИКОЛАЙ С.СТЕФАНОВ – ДИРЕКТОР НА Д-Я „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ”;

5.      ТЕЗДЖАН К.РАХИМ – ГЛ.СПЕЦ.”КАНЦЕЛАРИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”;

6.      СНЕЖАНА РАЙЧЕВА – ДИРЕКТОР НА Д-Я „ТСУ”.

 

ПЛАЩАНИЯТА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ПО АКТУАЛНИ ЦЕНИ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ И СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗХОДООПРАВДАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-33

1.               УТВЪРЖАДАВА СПИСЪКА НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ ОТ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” с.ЧЕРНЕВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

Име, презиме, фамилия

месторабота

длъжност

маршрут

1

Емилия Христова Димитрова

ОУ „Хр.Ботев”

Ст.учител

Варна– Чернево-Варна

2

Диана Йорданова Атанасова

ОУ „Хр.Ботев”

Ст.учител

Варна– Чернево-Варна

3

Дарина Христова Христова

ОУ „Хр.Ботев”

Ст.учител

Варна– Чернево-Варна

4

Юлия Самуилова Алексиева

ОУ „Хр.Ботев”

Ст.учител

Варна– Чернево-Варна

5

Мадлен Маринова Пенева

ОУ „Хр.Ботев”

Ст.учител

Варна– Чернево-Варна

6

Кремена Светльова Атанасова

ОУ „Хр.Ботев”

Ст.възпит.

Варна– Чернево-Варна

7

Илия Иванов Петров

ОУ „Хр.Ботев”

учител

Варна– Чернево-Варна

8

Стефка Кирилова Андреева

ОУ „Хр.Ботев”

учител

Варна– Чернево-Варна

9

Надежда Иванова Костадинова

ОУ „Хр.Ботев”

Учител ПГ

Варна– Чернево-Варна

10

Светла Николова Кръстева

ОУ „Хр.Ботев”

Ст.учител

Вълчи дол – Чернево-Вълчи дол

11

Татяна Славова Евдокимова

ОУ „Хр.Ботев”

учител

Суворово-Чернево-Суворово

 

2.               ДА УТВЪРДИ ПРОЦЕНТ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 85% ЗА ПЪТУВАНЕ ИЗВЪН ОБЩИНАТА И НА 100% В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНАТА.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-34

1.                 УТВЪРЖАДАВА СПИСЪК НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ ОТ ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

Име, презиме, фамилия

Детско заведение

длъжност

маршрут

1

Радостина Делчева Георгиева

ОДЗ„Буратино”гр.Суворово

Учител

в детска група

Добрич-Суворово-Добрич

2

Нуртен Али Топал

ОДЗ„Буратино”гр.Суворово

Учител

в детска група

Дръндар-Николаевка-Дръндар

3

Еленка Стоянова Николайчева

ОДЗ„Буратино”гр.Суворово

Учител

в детска група

Варна-Николаевка-Варна

4

Стоянка Димитрова Димитрова

ЦДГ с.Чернево

Учител

в детска група

Суворово-Чернево-Суворово

2.                 ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА :

-          85% ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ИЗВЪН ОБЩИНАТА;

-          100% ЗА ПЪТУВАЩИТЕ В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНАТА;

-          100% ЗА ПЪТУВАЩИТЕ С БДЖ.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-35

 

1.УТВЪРЖДАВА СПИСЪК НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ ОТ СОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” гр.СУВОРОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

Име, презиме, фамилия

месторабота

длъжност

маршрут

1

Теменужка Ефтимова Моканова

СОУ

ПДУД

Варна-Суворово

2

Недялка Димова Георгиева

СОУ

Нач.учител

Варна-Суворово

3

Даниела Михайлова Кънчева

СОУ

Нач.учител

Варна-Суворово

4

Снежана Великова Витанова

СОУ

Нач.учител

Варна-Суворово

4

Антоанета Димитрова Каймаканова

СОУ

Нач.учител

Варна-Суворово

5

Марияна Георгиева Петрова

СОУ

Нач.учител

Варна-Суворово

6

Галина Костадинова Банкова

СОУ

Уч.музика

Варна-Суворово

7

Красимира Георгиева Великова

СОУ

Уч.БЕЛ

Варна-Суворово

8

Ангелина Георгиева Райчева

СОУ

Уч.математика

Варна-Суворово

9

Димитрина Стоянова Атанасова

СОУ

Пед.съветник

Варна-Суворово

10

Златина Йорданова Тонева

СОУ

Нач.учител

Вълчи дол-Суворово

11

Ирина Леонидовна Тодорова

СОУ

Уч.чужди езици

Чернево-Суворово

 

2. УТВЪРЖДАВА % НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ВСЕКИ ПЪТУВАЩ УЧИТЕЛ ПРЕЗ 2011Г. В РАЗМЕР НА 85% ЗА ПЪТУВАЩИТЕ С АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ИЗВЪН ОБЩИНАТА, НА 100% ЗА ПЪТУВАЩИТЕ С БДЖ И НА 100% ЗА ПЪТУВАЩИТЕ В ГРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-36

 

  1. УТВЪРЖДАВА СПИСЪК НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” с.НИКОЛАЕВКА, СЪГЛАСНО КОЙТО ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ НАПРАВИНЕТЕ ОТ ТЯХ ПЪТНИ РАЗХОДИ.

 

Трите имена и длъжност

Маршрут

Брой дни седмично

1

Павлина Атанасова Иванова - Директор

Варна - Николаевка

5

2

Силвия Огнянова Бакалова – учител ПГ

Варна - Николаевка

5

3

Димитричка Великова Стоянова – нач.учител

Варна - Николаевка

5

4

Ирина Димитрова Иванова – нач.учител

Варна - Николаевка

5

5

Петя Михайлова Донева – учител прог.етап

Варна - Николаевка

5

6

Надя Василева Полихронова – уч.прог.етап

Варна - Николаевка

5

7

Галина Стоянова Проданова-уч.прог.етап

Варна - Николаевка

5

8

Инж.Красимира Стоянова – уч.прог.етап

Варна - Николаевка

5

9

Стоян Славчев Славов – уч.прог.етап

Варна - Николаевка

5

10

Дора Добрева – учител прог.етап

Варна - Николаевка

5

11

Инж.Соня Лозанова Владимирова-Пешева

Суворово-Николаевка

5

12

Фермин Ибрямова – възп.нач.етап

Суворово - Николаевка

5

13

Юлкиер Османова – възп.нач.етап

Суворово - Николаевка

5

14

Александър Венецов Петков - служител

Варна-Николаевка

5

15

Илия Иванов Петров –лектор и треньор по футбол

Варна - Николаевка

1

16

Иванка Христова – лектор по химия

С.Изгрев - Николаевка

2

17

Ибрям Ибрямов - работник

Дръндар-Николаевка

5

 

  1. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ДА БЪДЕ В РАЗМЕР НА 85% ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ИЗВЪН ОБЩИНАТА И 100% ЗА ПЪТУВАЩИТЕ В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНАТА.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-37

1.     Приема бюджета за 2011г. както следва:

1.1.         По прихода в размер на 4 826452лв. /приложение 1/

1.1.1.  Приходи за делегирани от държавата дейности 2 522852лв., в т.ч.

1.1.1.1.      Обща допълваща субсидия в размер на 2 364 357лв.

1.1.1.2.      Остатък в лева по сметки от предходен период 154 295лв., разпределен в разходната част по описаните в обяснителната записка дейности и в съответствие с § 30 ПЗР на ЗДБРБ за 2011г.

1.1.2.  Приходи за местни дейности  2 303 600лв., в т.ч.

1.1.2.1.      Данъчни приходи в размер на 256000лв.

1.1.2.2.      Неданъчни приходи в размер на 1 023 600лв.

1.1.2.3.      Обща изравнителна субсидия 359500лв., в. т.ч. 23 200лв. за зимно поддържане и снегопочистване.

1.1.2.4.      Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 133000лв., в т.ч.:

1.1.2.4.1.                     Целеви капиталов трансфер за ремонт на четвъртокласни общински пътища в размер на 90 400лв.

1.1.2.4.2.                     Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 42 600лв.

1.1.2.5.      Преходен остатък от 2010г. в размер на 443734лв.

1.1.2.6.      Внесени данъци за ДДС и ЗКПО (-) 52800лв.

1.1.2.7.      Възстановяване на безлихвен заем от ОП „Околна среда” 140 566 лв.

1.2.         По разхода в размер на 4 826 452лв. /приложение 2/

1.2.1.  За делегирани от държавата дейности 2 522 852лв., в т.ч.

1.2.1.1.      Резерв в съответствие с формулите за разпределение на финансовите средства между делегираните бюджети 58 448лв.

1.2.1.2.      Резерв в съответствие с чл.39, ал.2 от ПМС№334/25.12.2010г. за изпълнение на ЗДБРБ103 806лв.

1.2.2.  За местни дейности 2 303600лв. в т.ч.:

1.2.2.1.      Резерв в за непредвидени и нерегулярни разходи и мостово финансиране на проекти по оперативни програми на ЕС 244020лв.

1.3.         Инвестиционна програма за първоначалния бюджет в размер на 304500лв. /приложение 3/.

1.3.1.  От целева субсидия за капитало.ви разходи 133 000лв.

1.3.2.  От собствени средства през текущата финансова година 171 500лв.

2.     Приема следните лимити за разходи:

2.1.         Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

2.2.         Представителни разходи на Кмета на общината в размер на 10 000лв.Представителни разходи на Председателя на Общински съвет 6 000лв. Представителни разходи  за кметс.Чернево-600 лв., за кмет с. Николаевка – 600 лв., за кмет с. Дръндар – 500 лв. Представителни разходи за кметски наместници на с.Левски, с.Изгрев, с.Калиманци и с.Баново по 200лв. и представителни разходи за кметски наместник с.Просечен 100 лв.

3.     Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати /приложение 4/.

4.     Утвърждава извънбюджетните сметки на Община Суворово, съгласно приложение №5

5.     Определя режийни разноски за столово хранене в размер на 0,50лв. на ученик за един храноден.

6.     В съответствие с чл.11 от Закона за общинския дълг, определя максимален размер на дълга за 2011г. до 3 000 000 лв.

7.     Възлага на Кмета на общината:

7.1.         Да определи конкретните права и отговорности на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити Направление “Образование”, както и на директорите на училища за делегираните им от държавата бюджети.

7.2.         Да утвърди формула за разпределение на общата допълваща субсидия между делегираните бюджети.

7.3.         Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

7.4.         Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.

7.5.         Да предлага на  общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един в друг вид разходи в съответната делегирана дейност.

8.                 При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на Кмета /чл. 27 от ЗОБ/.

8.1.         Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата зазаплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

8.2.         Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

8.3.         Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит от собствени бюджетни средства, при мостово финансиране на спечелени от общината проекти по оперативни програми на ЕС.                   

8.4.         В изпълнение на правомощията си по чл.27 от ЗОБ, кметът да издава заповеди.

9.                 Да разработва общински проекти и кандидатства за средства от централния бюджет и други алтернативни  източници на средства     за съфинансиране на общински програми и проекти.

10.             Да спазва следните приоритети при изпълнение на разходната част на бюджета на общината:

10.1.    Недопускане покриване на общински разходи от местен характер с целеви държавни субсидии и трансфери;

10.2.    Осигуряване на средства за издръжка на детски градини, домашен социален патронаж и други дейности, свързани с образованието, здравеопазването и социалните услуги, в частта на финансиране с общински бюджетни средства.

10.3.    Капиталовите разходи да бъдат обвързани с приходите от продажби на общинско имущество.

10.4.    Приходите от наеми за покрита общинска собственост, тротоарно право и земеделска земя да бъдат насочвани за текущ ремонт и поддръжка на сградния фонд и материалното имущество на общината, както и на инфраструктурни обекти в Община Суворово.

 

Неразделна част от предложението за бюджет са:

-         Приложение №1 – приходи;

-         Приложение №2 – разходи;

-         Приложение №3 – инвестиционна програма;

-         Приложение №4- справка за числеността на персонала и СБРЗ;

-         Приложение №5 –списък на извънбюджетните сметки и фондове на Община Суворово;

-         Обяснителна записка за съставянето на бюджета от Директра на Д-я „ФБ”;

-         Протокол от публично обсъждане на бюджета в съответствие с чл.11, ал.6 от ЗОБ.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 3-38

ОТМЕНЯ СВОЕ РЕШЕНИЕ  №2-7 ОТ 28.01.2011Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 3-39

ОТМЕНЯ СВОЕ РЕШЕНИЕ  №2-8 ОТ 28.01.2011Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 3-40

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗМСМА И ЧЛ.129, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОДОБРЯВА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №073011, М.”КРАЙ СЕЛО”, ЗЕМЛИЩЕ с.НИКОЛАЕВКА.

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №073011 СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА” ПРИ СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТА:

ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ /Пзастр./        40-80%

КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕНЗИВНОСТ /Кинт./  1,0-2,5

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ                                                       20-40%

НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ – СВОБОДНО /е/

ЛИНИИТЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕ СА СЪГЛАСНО ГРАФИЧНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТА.

СЪГЛАСНО ЧЛ.215 ОТ ЗУТ РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК”, ЧРЕЗ ОБЩИНА СУВОРОВО ПРЕД ВАРНЕНСКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

 

РЕШЕНИЕ

№ 3-41

ОТМЕНЯ СВОЕ РЕШЕНИЕ  №2-9 ОТ 28.01.2011Г.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 3-42

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗМСМА И ЧЛ.129, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОДОБРЯВА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №061016, М.”АСФАЛТОВА БАЗА”, ЗЕМЛИЩЕ с.КАЛИМАНЦИ.

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №061016 СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ „АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ” ПРИ СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТА:

ЕТАЖНОСТ ДО 3 ЕТАЖА, ВИСОЧИНА ДО    10М.

ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ/Пзастр./          60%

КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕНЗИВНОСТ /Кинт./  1,2

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ                                                      40%

НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ – СВОБОДНО /е/ ИЛИ

СВЪРЗАНО С ДВА СЪСЕДНИ ИМОТА /д/

ЛИНИИТЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕ СА СЪГЛАСНО ГРАФИЧНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТА.

СЪГЛАСНО ЧЛ.215 ОТ ЗУТ РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК”, ЧРЕЗ ОБЩИНА СУВОРОВО ПРЕД ВАРНЕНСКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

 

РЕШЕНИЕ

№ 3-43

ДАВА СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ №1323-ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС, КВ.136 ПО ПРЗ НА гр.СУВОРОВО КАТО СЕ ОБОСОБЯТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ПАРЦЕЛА, КАКТО СЛЕДВА: УПИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС С ПЛОЩ ОКОЛО 3 000 кв.м. И УПИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ С ПЛОЩ ОКОЛО 3 500кв.м.

АОС №715/16.05.2003г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 3-44

ОТМЕНЯ СВОЕ РЕШЕНИЕ  №2-14 ОТ 28.01.2011Г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-45

 

1.                          НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗОС И ЧЛ.39, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – ПРОДАЖБА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА УПИ Х, КВ.1 С ПЛОЩ 2 000кв.м. И УПИ ХІ, КВ.1 С ПЛОЩ 2 000кв.м. ПО ПЛАНА НА гр.СУВОРОВО.

2.                          НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.41, АЛ.2 ОТ ЗОС И ЧЛ.78, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОДОБРЯВА ИЗВЪРШЕНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ ЗА УПИ Х, КВ.1 ПО ПЛАНА НА гр.СУВОРОВО В РАЗМЕР НА 10 800лв. БЕЗ ДДС ПРИ ДАНЪЧНА ОЦЕНКА В РАЗМЕР НА 7 482,00лв. И ЗА УПИ ХІ, КВ.1 ПО ПЛАНА НА гр.СУВОРОВО В РАЗМЕР НА 10 800лв. БЕЗ ДДС ПРИ ДАНЪЧНА ОЦЕНКА В РАЗМЕР НА 7 482,00лв.

АОС №1453/08.12.2010г.

АОС №1452/08.12.2010г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-46

1.                НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗОС И ЧЛ.39, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – ПРОДАЖБА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА УПИ ІІ, КВ.137, С ПЛОЩ 700кв.м. ПО ПЛАНА НА гр.СУВОРОВО.

2.                НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.41, АЛ.2 ОТ ЗОС И ЧЛ.78, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОДОБРЯВА ИЗВЪРШЕНАТА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА УПИ ІІ, КВ.137 ПО ПЛАНА НА гр.СУВОРОВО В РАЗМЕР НА 4 760,00лв. БЕЗ ДДС.

АОС №1462/17.01.2011Г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-47

1.               НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14, АЛ.7 ОТ ЗОС И ЧЛ.16 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА:

-          ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 9 кв.м. НАХОДЯЩО СЕ НА ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ В СГРАДАТА НА СОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” гр.СУВОРОВО;

-          ПЛОЩ ОТ 57 кв.м. НАХОДЯЩА СЕ НА ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА СОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” гр.СУВОРОВО.

ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ И АНТЕННА МАЧТА С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА КЛЕТЪЧНА МОБИЛНА МРЕЖА СТАНДАРТ НА GSM С НАЦИОНАЛЕН ОБХВАТ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА В РАЗМЕР НА 225 лв. БЕЗ ДДС.

АОС №43/15.12.1997г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-48

1.                  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.36, АЛ.1, Т.2  ОТ ЗОС И ЧЛ.48, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ИЗКУПУВАНЕ НА ЧАСТТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО, ВЪЗЛИЗАЩА НА 180 кв.м. ОТ УПИ ХІ-1634, КВ.90 ПО ПЛАНА НА гр.СУВОРОВО ОТ ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ – СОБСТВЕНИК НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ИМОТА НА НОТАРИАЛЕН АКТ №35, ТОМ І, РЕГИСТЪР 799, ДЕЛО 230/2004г.

2.                  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.41, АЛ.2 ОТ ЗОС И ЧЛ.78, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ОДОБРЯВА ИЗВЪРШЕНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА 180 кв.м. ОТ УПИ ХІ-1634, КВ.90 ПО ПЛАНА НА гр.СУВОРОВО В РАЗМЕР НА 1 800лв. БЕЗ ДДС.

АОС №1464/14.02.2011г.
Към началото на страницата