X Заседание 24.08.2011 г.

Публикувано на: 15.08.2014   Последна редакция: 15.08.2014

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

Х заседание, проведено на 24.08.2011г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от Х-то си заседание, проведено на 24.08.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 10- 172

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР.СУВОРОВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 10- 173

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДНА МАЛОМЕРНА ПАРАЛЕЛКА В СОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ В ХІІ КЛАС С ПРОФИЛ „ТЕХНОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ“ С БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ 12.

 

РЕШЕНИЕ

№ 10 – 174

1.УТВЪРЖДАВА СПИСЪК НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ ОТ СОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ гр.СУВОРОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

Име, презиме, фамилия

Месторабота /у-ще/

длъжност

маршрут

1

Теменужка Ефтимова Моканова

СОУ

ПД УД

Варна – С-во

2

Недялка Димова Георгиева

СОУ

Нач.учител

Варна – С-во

3

Даниела Михайлова Кънчева

СОУ

Нач.учител

Варна – С-во

4

Снежана Великова Витанова

СОУ

Нач.учител

Варна – С-во

5

Антоанета Димитрова Каймакамова

СОУ

Нач.учител

Варна – С-во

6

Марияна Георгиева Петрова

СОУ

Нач.учител

Варна – С-во

7

Галина Костадинова Банкова

СОУ

Уч.музика

Варна – С-во

8

Красимира Георгиева Великова

СОУ

Уч.БЕЛ

Варна – С-во

9

Ангелина Георгиева Райчева

СОУ

Уч.математика

Варна – С-во

10

Димитрина Стоянова Атанасова

СОУ

Пед.съветник

Варна – С-во

11

Златина Йорданова Тонева

СОУ

Нач.учител

В.дол – С-во

12

Ирина Леонидовна Тодорова

СОУ

Уч.чужди ез.

Чернево – С-во

 

2.УТВЪРЖДАВА % НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ВСЕКИ ПЪТУВАЩ УЧИТЕЛ ПРЕЗ 2012Г. В РАЗМЕР НА 85% ЗА ПЪТУВАЩИТЕ С АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ИЗВЪН ОБЩИНАТА, НА 100% ЗА ПЪТУВАЩИТЕ С БДЖ И НА 100% ЗА ПЪТУВАЩИТЕ В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНАТА.

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 10- 175

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЧЕТИРИ ПАРАЛЕЛКИ ПОД НОРМАТИВА ЗА МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с.ЧЕРНЕВО, КАКТО СЛЕДВА:

-          ІІ КЛАС – 14 УЧЕНИЦИ;

-          ІV КЛАС – 14 УЦЕНИЦИ;

-          VІ КЛАС – 16 УЧЕНИЦИ;

-          VІІІ КЛАС – 15 УЧЕНИЦИ.

 

РЕШЕНИЕ

№ 10- 176

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДВЕ СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с.НИКОЛАЕВКА, КАКТО СЛЕДВА:

-          ЕДНА СЛЯТА ПАРАЛЕЛКА В НАЧАЛЕН ЕТАП – ІІІ-ІV КЛАС С МИНИМУМ 16 УЧЕНИЦИ В НЕЯ;

-          ЕДНА СЛЯТА ПАРАЛЕЛКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – V-VІ КЛАС С МИНИМУМ 18 УЧЕНИЦИ В НЕЯ.

 

РЕШЕНИЕ

№ 10– 177

1.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗМСМА И ЧЛ.129, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОДОБРЯВА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №002740, М.ЗЕЛИЩЕ/МИШИ ВРЪХ, ЗЕМЛИЩЕ с.ЧЕРНЕВО.

СЪС СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТА:

ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ /Пзастр./         15%

КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕНЗИВНОСТ /Кинт./    0,15

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ                                                       70%

НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ – СВОБОДНО /е/

ЛИНИИТЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕ СА СЪГЛАСНО ГРАФИЧНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТА.

СЪГЛАСНО ЧЛ.215 ОТ ЗУТ РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 30-ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“, ЧРЕЗ ОБЩИНА СУВОРОВО ПРЕД ВАРНЕНСКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

 

2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗМСМА И ЧЛ.129, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОДОБРЯВА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ДО УПИ VІІ-20“ С ОБЩА ДЪЛЖИНА 265М. ПО ПЛАНА НА с.БАНОВО И КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ НА ЗЕМЛИЩЕ с.БАНОВО, ОБЩИНА СУВОРОВО, ТАКА КАКТО Е УКАЗАНО В СИТУАЦИЯТА В ИЗРАБОТЕНИЯ ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЧЕРВЕНИ, СИНИ И ЧЕРНИ ЛИНИИ И НАДПИСИ.

СЪГЛАСНО ЧЛ.215 ОТ ЗУТ РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 30-ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“, ЧРЕЗ ОБЩИНА СУВОРОВО ПРЕД ВАРНЕНСКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 10– 178

1.ДАВА СЪГЛАСИЕ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ПРОЕКТА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, СЧИТАНО ОТ 08.03.2012Г. В ОБЩИНА СУВОРОВО ДА СЕ ОТКРИЕ СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ КАТО ДЕЛЕГИРАНА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ.

2.РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕН“ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПО НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИТЕ, ОПРЕДЕЛЯНИ ЕЖЕГОДНО С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, КАКТО СЛЕДВА:

2.1. КАПАЦИТЕТ – 30 ПОЛЗВАТЕЛИ – ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ;

2.2. ПЕРСОНАЛ – 22 ЩАТНИ ДЛЪЖНОСТИ;

2.3.СТАНДАРТ ЗА ИЗДРЪЖКА – СЪГЛАСНО НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИТЕ, ЕЖЕГОДНО УТВЪРЖДАВАНИ С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012Г.

3.УПЪЛНОМОЩАВА КМЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ДА ИЗВЪРШИ ВСИЧКИ ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т.2 ОТ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 179

  1. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗОС И ЧЛ.39, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – ПРОДАЖБА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА УПИ L VІІІ, КВ.42ПО ПЛАНА НА с.ЧЕРНЕВО С ПЛОЩ 560 КВ.М.
  2. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.41, АЛ.2 ОТ ЗОС И ЧЛ.78, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОДОБРЯВА ИЗВЪРШЕНАТА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА УПИ L VІІІ, КВ.42 ПО ПЛАНА НА с.ЧЕРНЕВО В РАЗМЕР НА 2 240,00 ЛВ. БЕЗ ДДС ПРИ ДАНЪЧНА ОЦЕНКА В РАЗМЕР НА 2 095,00 ЛВ.

АОС №1781/ 01.08.2011Г.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 180

  1. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.36, АЛ.1, т.2 ОТ ЗОС И ЧЛ.48, АЛ.1, т.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ИЗКУПУВАНЕ НА ЧАСТТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ВЪЗЛИЗАЩА НА 90 КВ.М. ОТ УПИ ІІІ-205, КВ.40 ПО ПЛАНА НА с.ИЗГРЕВ ОТ ИВАНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА СОБСТВЕНИК НА ОСТАНАЛАТА ПЛОЩ ПО НОТАРИАЛЕН АКТ №59, ТОМ ІІ, ДЕЛО 471 ОТ 1988Г.
  2. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.41, АЛ.2 ОТ ЗОС И ЧЛ.78, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОДОБРЯВА ИЗВЪРШЕНАТА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА 90 КВ.М. ОТ УПИ ІІІ-205, КВ.40 ПО ПЛАНА НА с.ИЗГРЕВ В РАЗМЕР НА 612,00 ЛВ. БЕЗ ДДС ПРИ ДАНЪЧНА ОЦЕНКА В РАЗМЕР НА 162,00ЛВ.

АОС №1779/ 13.07.2011Г.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 181

  1. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.36, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОС И ЧЛ.48, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ИЗКУПУВАНЕ НА ЧАСТТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ВЪЗЛИЗАЩА НА 280 КВ.М. ОТ УПИ VІ-320, КВ.39 ПО ПЛАНА НА с.ЧЕРНЕВО ОТ СТОЯНКА СТОЙКОВА ЛИВЕНС И КАТЯ СТОЙКОВА ПОПОВА СОБСТВЕНИЦИ НА ОСТАНАЛАТА ПЛОЩ ПО НОТАРИАЛЕН АКТ №15, ТОМ ІІ, РЕГ.2110, ДЕЛО 1082 ОТ 2005Г.И НОТАРИАЛЕН АКТ №46, ТОМ VІІ, РЕГИСТЪР 2450, ДЕЛО 966 ОТ 2007Г.
  2.  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.41, АЛ.2 ОТ ЗОС И ЧЛ.78, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОДОБРЯВА ИЗВЪРШЕНАТА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА 280 КВ.М. ОТ УПИ VІ-320, КВ.39 ПО ПЛАНА НА с.ЧЕРНЕВО В РАЗМЕР НА 1 960,00ЛВ. БЕЗ ДДС ПРИ ДАНЪЧНА ОЦЕНКА В РАЗМЕР НА 1 820,00ЛВ.

 АОС №1182/ 30.01.2009Г.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 182

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СУМАТА В РАЗМЕР НА 28 500 ЛВ/ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА/ КАТО ВРЕМЕНЕН БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ ПО ПРОЕКТ ,, ШАНС ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В МАЛКАТА ОБЩИНА- ДЕЙНОСТ,, ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ‘‘‘‘.

 

РЕШЕНИЕ

№ 10– 183

1.ДАВА СЪГЛАСИЕ  Общината да участва като партньор на местно ниво по Проект № 00071115 – Програма  ,,Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки‘‘.

2.Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 1 , неразделна част от настоящото решение.

3.В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на общината да подпише от името на община СУВОРОВО съответното/ите  споразумение/я за сътрудничество ((Приложение № 1 ) между община СУВОРОВО , Министерство на културата, Програма на ООН за развитие  и НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ИСКРА‘‘1905 с.Николаевка.

4.Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

5.Възлага контрол по изпълнение на настоящето решение на Постоянната комисия по ,,Образование, здравеопазване, култура ,спорт и вероизповедания към Общински съвет гр.Суворово.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 184

ДАВА СЪГЛАСИЕ ГРАДСКИ СТАДИОН СУВОРОВО – АОС № 692 /08.04.2003Г.- ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ФК,,СУВОРОВО‘‘ ГР.СУВОРОВО ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 185

ДАВА СЪГЛАСИЕ ДА СЕ ПОЕМАТ РАЗХОДИТЕ ПО ПОГРЕБЕНИЕТО НА МАРИЯ НИКОЛОВА ТРИФОНОВА С НАСТОЯЩ АДРЕС С.НИКОЛАЕВКА ОБЩИНА СУВОРОВО. РАЗХОДИТЕ ВКЛЮЧВАТ: ТРАНСПОРТ СУВОРОВО-ВАРНА- НИКОЛАВКА – 50ЛВ , ИЗКОПАВАНЕ НА ГРОБ С БАГЕР - 20ЛВ. И КОВЧЕГ - 40ЛВ. СУМАТА  ОТ 110ЛВ.ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 186

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА ЮРИЙ ХРИСТОВ ЧАУШЕВ ГР.СУВОРОВО УЛ.,,ОБОРИЩЕ‘‘3  ТАКСАТА ЗА ХРАНА ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ-СУВОРОВО ДО КРАЯ НА 2011Г. ДА СЕ ПОЕМЕ ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 187

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАИВАНКА ЯНЧЕВА ХРИСТОВА с.ИЗГРЕВ ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 188

ДАВА СЪГЛАСИЕ НААТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ  с.НИКОЛАЕВКА  ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

 

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 189

ДАВА СЪГЛАСИЕ НААТАНАСКА АТАНАСОВА ВЕЛИКОВА гр.Суворово, ул.”Родопи” №49 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 150,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 190

ДАВА СЪГЛАСИЕ НААНКА ИВАНОВА МИТКОВА  гр.Суворово, ул.“Родопи“ БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 191

ДАВА СЪГЛАСИЕ НААМЗА ЯШАР НАЗИФ  гр.Суворово, ул.”Родопи” №31БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 150,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 192

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАЕНЬО АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ, с.НиколавкаБЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

РЕШЕНИЕ

                                             № 10 – 193

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАЗЛАТКА ДОБРЕВА ФИЛИПОВАс.НиколавкаБЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.
Към началото на страницата