V заседание 09.12.2011 г.

Публикувано на: 15.08.2014   Последна редакция: 15.08.2014

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

V заседание, проведено на 09.12.2011г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от V-то си заседание, проведено на 09.12.2011 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 5- 48

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР.СУВОРОВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 5- 49

ПРИЕМА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА 2012 ГОДИНА.

 

РЕШЕНИЕ

№ 5– 50

ОПРЕДЕЛЯ ОТ 01.01.2012Г. МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В РАЗМЕР НА 35,00ЛВ. И ПРОМЕНЯ В ТАРИФАТА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ ЧАСТ ІІ, ТОЧКА 1.

 

РЕШЕНИЕ

№ 5– 51

ОПРЕДЕЛЯ СОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ гр.СУВОРОВО ЗА ПРЕИМУЩЕСТВЕН ПОЛЗВАТЕЛ НА МПС – УЧИЛИЩЕН АВТОБУС МАРКА ХЮНДАЙ, РЕГ.№С5942ВТ, ПРЕДОСТАВЕН ОТ МОМН гр.СОФИЯ. АВТОБУСЪТ ДА ПРЕВОЗВА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КЪМ СРЕДИЩНОТО УЧИЛИЩЕ В гр.СУВОРОВО. МЕСТОДОМУВАНЕТО НА УЧИЛИЩНИЯ АВТОБУС ДА БЪДЕ В ОБЩИНСКИЯ ГАРАЖ.

 

РЕШЕНИЕ

№ 5– 52

1.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗОС И ЧЛ.39,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – ПРОДАЖБА, ЧРЕЗ ТЪРГ НА УПИ V-81, КВ.15 ПО ПЛАНА НА с.ПРОСЕЧЕН С ПЛОЩ 1040 КВ.М.

2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.41, АЛ.2 ОТ ЗОС И ЧЛ.78, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОДОБРЯВА ИЗВЪРШЕНАТА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА УПИ V-81, КВ.15 ПО ПЛАНА НА с.ПРОСЕЧЕН В РАЗМЕР НА 7 800,00ЛВ. БЕЗ ДДС ПРИ ДАНЪЧНА ОЦЕНКА В РАЗМЕР НА 2171,50ЛВ.

АОС №1789/14.11.2011г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 5– 53

НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 78, АЛ.2 ОТ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ДАВА СЪГЛАСИЕ ДОГОВОР ЗА НАЕМ № 24 ОТ 01.11.2002Г. СЪС НАЕМАТЕЛ ЕТ“АПЕТИТ-САШО ИЛИЕВ“ гр.СУВОРОВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ РАЗПОЛОЖЕНО НА 1-ВИ ЕТАЖ В СОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ гр.СУВОРОВО И ПРИЛЕЖАЩИЯ КЪМ НЕГО ТЕРЕН ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕН ДО 01.11.2012Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 5– 54

ОПРЕДЕЛЯ ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2012 ГОДИНА ЗА „КАОЛИН“АД – ФАБРИКА „ИГНАТИЕВО“ ФОРМИРАНА НА БАЗА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.66, АЛ.1,Т.Т.3 И 4 ОТ ЗМДТ, А ИМЕННО:

1.ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ;

2.ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 – 55

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА МИТКО СТЕФАНОВ БЪЧВАРОВ с.НИКОЛАЕВКА  ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 200,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 – 56

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА ЕЛЕНА АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА с.ЧЕРНЕВО, ул.“ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ №17  ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 150,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 – 57

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА ДОРА РАДЕВА ГОСПОДИНОВА гр.СУВОРОВО, ул.“ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ №6  ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 – 58

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА  ГИЛХАНЪМ ФЕЙЗОЛОВА АХМЕДОВА гр.СУВОРОВО, ул.“РОДОПИ“ № 44  ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.
Към началото на страницата