Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 31.10.2014г.

Публикувано на: 14.10.2014   Последна редакция: 14.10.2014

 На основание чл.79 от Наредбата за реда по придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Решениe с №9-121/18.09.2014г. на Общински съвет гр.Суворово е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 10 кв.м в ПИ №1696, кв.88 по плана на гр.Суворово за срок от 10 години.Прикачени файловеКъм началото на страницата