Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 23.01.2015г.

Публикувано на: 06.01.2015   Последна редакция: 06.01.2015

На основание чл.79 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №11-158/24.11.2014г. на Общински съвет гр.Суворово е открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещение №2 с площ 10,80 кв.м в сградата на бивша автоспирка гр.Суворово, находяща се в УПИ I, кв.112 за извършване на търговски и обслужващи дейности за срок от 10г., при начална тръжна наемна цена определена в Раздел IX - Наеми на общинско имещуство, т.2.1 от Тарифа към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в размер на 6 лв./кв.м без ДДС. Върху достигнатата цена ще бъде начислен ДДС.Прикачени файловеКъм началото на страницата