Решения от 1-во заседание от 30.01.2015г.

Публикувано на: 05.02.2015   Последна редакция: 05.02.2015

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

Iзаседание, проведено на 30.01.2014г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от I-то си заседание, проведено на 30.01.2014 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 1

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР.СУВОРОВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 2

ПРИЕМА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО ЗА 2015Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 3

ПРИЕМА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.СУВОРОВО ЗА 2015Г.

 

                                                         Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 4

ОДОБРЯВА И ПРИЕМА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015Г.

 

                                                         Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 5

ДАВА СЪГЛАСИЕ УТВЪРДЕНАТА В ПРИЛОЖЕНИЕ 6 КЪМ ЧЛ.50 ЗДБРБ ЗА 2015Г. СУМА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В РАЗМЕР НА 134 000ЛВ., ДА БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕНА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

 

 

ОБЕКТ

СТОЙНОСТ (ЛВ.)

1

Ремонт на общински път VAR 2250:/VAR 2240/ Суворово – Туристически комплекс „Горски кладенец“

118 300

2

Ремонт на общински път VAR1023: /ІІ-29/ Аксаково– Игнатиево–Припек–Слънчево–Граница общ.(Аксаково-Суворово) – Баново – Калиманци /ІІІ-2901/

15 700

 

                                                         Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 6

1.Утвърждава списък на пътуващите учители от СОУ ,,Н.Вапцаров‘‘, както следва:

№ по

ред

Име, презиме,фамилия

месторабота/у-ще

Длъжност

Маршрут

1.

Теменужка Ефтимова Моканова

СОУ

ПД УД

Варна-С-во и обр.

2.

Недялка Димова Георгиева

СОУ

Нач. Учител

Варна-С-во и обр

3.

Даниела Михайлова Кънчева

СОУ

Нач. Учител

Варна-С-во и обр

4.

Снежана Великова Витанова

СОУ

Нач. Учител

Варна-С-во и обр

5.

АнтоанетаДимитроваКаймакамова

СОУ

Нач. Учител

Варна-С-во и обр

6.

Марияна Георгиева Петрова

СОУ

Нач. Учител

Варна-С-во и обр

7.

Галина Костадинова Банкова

СОУ

Уч. Музика

Варна-С-во и обр

8.

Красимира Георгиева Великова

СОУ

Уч.БЕЛ

Варна-С-во и обр

9.

Ангелина Георгиева Райчева

СОУ

Уч. Математика

Варна-С-во и обр

10.

Димитрина Стоянова Атанасова

СОУ

Пед.съветник

Варна-С-во и обр

11.

Маргаритка Иванова Стефанова

СОУ

Учител физика

Варна-С-во и обр

12.

Недялка Николаева Димитрова

СОУ

Учител ТТ

Варна-С-во и обр

13.

Павлинка Бърнева Петрова

СОУ

Учител ИТ

Варна-С-во и обр

14.

Златина Йорданова Тонева

СОУ

Нач. учител

В.дол–С-во и обр.

15.

Ирина Леонидовна Тодорова

СОУ

Уч.немски език

Чернево-С-во и обр.

 

2.Утвърждава % на заплащане на транспортните разходи на всеки пътуващ учител през 2015  година в размер на 85% за пътуващите с автобусни превози извън общината, на 100% за пътуващите с БДЖ и на 100% за пътуващи в границите на общината.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 7

1.Утвърждава списък на пътуващите учители от ОУ ,,Хр.Ботев‘‘ с.Чернево ПРЕЗ 2015Г., както следва:

 

Име, презиме,фамилия

Местоживеене

Длъжност

Маршрут

1.

Диана Йорданова Атанасова

Варна

Старши учител

в нач.етап

Варна-Чернево-Варна

2.

Юлия Самуилова Алексиева

Варна

Старши учител

в нач.етап

Варна-Чернево-Варна

3.

Емилия Христова Димитрова

 

Варна

Старши учител

в нач.етап

Варна-Чернево-Варна

5.

Мадлен Маринова Пенева

Варна

Старши учител по история и цивилизация

Варна-Чернево-Варна

6.

Илия Иванов Петров

 

Варна

Учител по ФВС

Варна-Чернево-Варна

7.

Ценка Михнева Ганева

Варна

възпитател

Вълчи дол-Чернево-Вълчи дол

8.

Светла Николова Кръстев

Вълчи дол

Старши учител по математика

Вълчи дол-Чернево-Вълчи дол

9.

Татяна Славова Евдокимова

Суворово

 Старши учител по БЕЛ

Суворово-Чернево-Суворово

10.

Сибел Хасанова Мустафова

Суворово

Старши учител по биология и здравно образование

Суворово-Чернево-Суворово

11.

Сунай Хюсеинов Халилов

Суворово

Младши възпитател

Суворово-Чернево-Суворово

 

2.Утвърждава процент на заплащане на транспортните разходи ЗА 2015Г. в размер на:

       -85% с автобусен  превоз и на 100% с БДЖза пътуване извън общината

     - 100% с автобусен превоз и на 100% с БДЖ в границите на общината.

 

                                                         Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 8

1.Утвърждава списък на пътуващите учители от ОУ ,,Хр.Ботев‘‘с.НиколаевкаПРЕЗ 2015Г., както следва:

 

 

№ по

ред

Име, презиме,фамилия

Длъжност

Маршрут

1.

Павлина Атанасова Иванова

директор

Варна-Николаевка

2.

Бистра Великова Бойчева

ПДУД

Варна-Николаевка

3.

Вълкана Антонова Маджарова

Училищен психолог

Варна-Николаевка

4.

Петя Михайлова Донева

Учител ПГ

Варна-Николаевка

5.

Нона Иванова Йотова

Учител ПГ

Варна-Николаевка

6.

Нина Величкова Стоянова

Начален учител

Варна-Николаевка

7.

Галина Валентинова Николова

Начален учител

Войводино-Николаевка

8.

Филиз Сабриева

Начален учител

Суворово-Николаевка

9.

Анелия Мартинова Илиева

учител

Варна-Николаевка

10.

Константин Михайлов Кондов

учител

Варна-Николаевка

11.

Надя Василева Полихронова

Учител

Варна-Николаевка

12.

Тодор Желев Тодоров

учител

Варна-Николаевка

13.

Красимира Стоянова Шишкова

РКК

Варна-Николаевка

14.

Стоян Славчев Славов

учител

Варна-Николаевка

15.

Зейнеб Юкселова Ясимова

учител

Суворово-Николаевка

16.

Бейти Изетов Ахмедов

учител

Суворово-Николаевка

17.

Светлина Стефанова Драганов

Възпитател

Варна – Николаевка

18.

Юлкиер Серветова Османова

възпитател

Суворово - Николаевка

19.

Соня Лозанова Владимиров-Пешева

възпитател

Суворово-Николаевка

20.

Мирослава Милкова Първовска

възпитател

Варна – Николаевка

 

2.Утвърждава процент на заплащане на транспортните разходи на всеки пътуващ  учител през 2015година в размер на 85% за ПЪТУВАЩИТЕ С АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ИЗВЪН ОБЩИНАТА С ДОПЛАЩАНЕ НА 5 % от БЮДЖЕТА на училището И на 100% за пътуващите в границите на общината.

 

следното

                                                         Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 9

1.Утвърждава списък на пътуващИТЕ педагогически СПЕЦИАЛИСТИ от ОБЕДИНЕНО детскО заведениЕ „БУРАТИНО“ ГР.СУВОРОВО ЗА 2015 година, както следва:

 

№ по

ред

Име, презиме,фамилия

Детско заведение

Длъжност

Маршрут

1.

Галина Тодорова Котленска

ОДЗ,,Буратино‘‘

гр.Суворово

Директор ОДЗ,,Буратино‘‘

Чернево-Суворово-Чернево

2.

Радостина Делчева Георгиева

ОДЗ,,Буратино‘‘

гр.Суворово

Учител

детска група

Варна-Суворово-Варна

3.

Невие Сабитова Ахмедова

ОДЗ,,Буратино‘‘

гр.Суворово

Учител

детска група

Суворово-Николаевка-Суворово

4.

Еленка Стоянова Николайчева

ОДЗ,,Буратино‘‘

гр.Суворово

Учител

детска група

Варна-Суворово-Варна

6.

Стоянка Димитрова Димитрова

ОДЗ,,Буратино‘‘

гр.Суворово

Учител

детска група

Суворово-Чернево-Суворово

7.

Тонка Петрова Георгиева

ОДЗ,,Буратино‘‘

гр.Суворово

Учител

детска група

Суворово-Чернево-Суворово

 

2.ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 85% ЗА ПЪТУВАНЕ ИЗВ     ЪН ОБЩИНАТА И НА 100% В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНАТА.

3.УТВЪРЖДАВА СПИСЪКна пътуващИТЕ НЕпедагогически персонал от ОБЕДИНЕНО детскО заведениЕ „БУРАТИНО“ ГР.СУВОРОВО ЗА 2015 година, както следва:

 

№ по

ред

Име, презиме,фамилия

Детско заведение

Длъжност

Маршрут

1.

Метанет Айнур Осман

ОДЗ,,Буратино‘‘

гр.Суворово

Счетоводител ОДЗ,,Буратино‘‘

Варна-Суворово-Варна

2.

Айше Неживетова Хюсню

ОДЗ,,Буратино‘‘

гр.Суворово

Помощник въдпитател

Дръндар – Николаевка – Дръндар

3.

Еминя Ибрям Ахмед

ОДЗ,,Буратино‘‘

гр.Суворово

Готвач

Дръндар-Суворово-Дръндар

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 10

На основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, УПИ XVII, кв.88 с площ 200 кв.м.  в гр.Суворово преминава в режим от публична в частна общинска собственост.

АОС №2067/07.01.2015г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 11

На основание чл.14, ал.7 и чл.6 от ЗОС и чл.16 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя правомощия на зам.кмета на Община Суворово /съгласно заповед №45/29.01.2014г. на кмета на Община Суворово/ за управление на части от имоти /публична общинска собственост/ за здравни нужди за стоматолози работещи по здравна каса – отдаване под наем на стоматологичен кабинет находящ се в СОУ „Н.Й.Вапцаров“ с площ 18,00 кв.м  за срок от 5 години при месечна наемна цена  регламентирана в Тарифата към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Суворово, ІХ. Наеми на общинско имущество, т.6.1.

АОС №1991/04.02.2013г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 12

1.      На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя правомощия на зам.кмета на Общината, /съгл. заповед №45/29.01.2014г.на кмета на Община Суворово/ за разпореждане с общинското имущество – продажба, чрез публичен търг на УПИ V, кв.5 с площ 470 кв.м по плана на гр.Суворово.

2.      На основание чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.78, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява извършената експертна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 974 лв. без ДДС при данъчна оценка в размер на  1 798,70 лв.

 АОС №2057/24.10.2014г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 13

1.      На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя правомощия на зам.кмета на Общината, /съгл. заповед №45/29.01.2014г.на кмета на Община Суворово/ за разпореждане с общинското имущество – продажба, чрез публичен търг на ПИ №184, масив 61, м. „Асфалтова база“ с площ 537 кв.м по плана на с.Калиманци.

2.      На основание чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.78, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява извършената експертна оценка от лицензиран оценител в размер на 3 759 лв. при данъчна оценка в размер на  822,30 лв.

                   АОС №1996/10.05.2013г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 14

1.      На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя правомощия на зам.кмета на Общината, /съгл. заповед №45/29.01.2014г.на кмета на Община Суворово/ за разпореждане с общинското имущество – продажба, чрез публичен търг на Имот №000908, м.“Мизинска чешма“ с площ 14,980 дка по КВС на гр.Суворово .

2.      На основание чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.78, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява извършената експертна оценка от лицензиран оценител в размер на 6 292 лв. при данъчна оценка в размер на           1 038,10 лв.

                  АОС №2068/07.01.2015г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 15

УТВЪРЖДАВА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ УПИ ХV И ПИ 348 В КВ.30 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С.ЧЕРНЕВО, ТАКА КАКТО Е ОТБЕЛЯЗАНО НА ПРИЛОЖЕНАТА СХЕМА.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 16

ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ V-609, УПИ VІ-607, УПИ ХІV-607 И УПИ VІІ-606 /ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ/ В КВ.43 ПО ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С.ЧЕРНЕВО ПО НАЧИН, УКАЗАН В ПРИЛОЖЕНАТА СКИЦА.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 17

ДАВА СВОЕТО СЪГЛАСИЕ И РАЗРЕШАВА НА „ФУУД КЪМПАНИ“ ООД ДА ПРОЕКТИРА И ИЗГРАДИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС НА РЕГУЛАЦИОННАТА ЛИНИЯ МЕЖДУ УПИ ХІV-ЗА МАГАЗИН /ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ/ И УПИ VІІІ /ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ/ В КВ.88 ПО ПРЗ НА ГР.СУВОРОВО.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1  – 18

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАМАРИН ЖЕЛЯЗКОВ МАРКОВ  С.НИКОЛАЕВКА ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 500,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

СУМАТА ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ ИВАН БОРАЧЕВ – КМЕТ НА С.НИКОЛАЕВКА.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1  – 19

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАМАРИЯ СТЕФАНОВА ГЕРГИНОВА  ГР.СУВОРОВО, УЛ.“РОДОПИ“ №35 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 150,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1  – 20

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАДУШКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА  ГР.СУВОРОВО, УЛ.“БУЗЛУДЖА“ №4 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 500,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1  – 21

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАЕЛФИДЕ ШАКИР АХМЕД   С.ЧЕРНЕВО, УЛ.“ЧАЙКА“ №13 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 200,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1  – 22

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАМИКЕРЯМ ИСМЕТОВА АПТИЕВА  ГР.СУВОРОВО, УЛ.“СТОЯН ЗАИМОВ“ №4 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 200,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1  – 23

ДАВА СЪГЛАСИЕ НААТАНАС МИТЕВ ДРУМЕВ и ПЕНА ГЕОРГИЕВА ДРУМЕВАГР.СУВОРОВО, УЛ.“БУЗЛУДЖА“ №33А ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1  – 24

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се поеме таксата за храна  НАЮРИЙ ХРИСТОВ ЧАУШЕВ гр.Суворово, ул.,,Оборище‘‘№3 от Домашен социален патронаж за 2015г. – през ден. Средствата да се отпуснат от параграф „Помощи по решения на Общински съвет“.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1  – 25

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАДОБРИНКА НИКОВА СТОЙНОВА  ГР.СУВОРОВО, УЛ.“ПЕЮ ЯВОРОВ“ №1 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 200,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1  – 26

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАИНЗЮЛЕ ИСИНОВА КАДИРОВА  ГР.СУВОРОВО, УЛ.“ЦАР КАЛОЯН“ №33 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1  – 27

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАБОЯН ЮРИЕВ КРЪСТЕВ  ГР.СУВОРОВО, УЛ.“РИЛА“ №1А ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.
Към началото на страницата