Заседание на Общински съвет на 27.03.2015г. от 9.30ч.

Публикувано на: 19.03.2015   Последна редакция: 19.03.2015

             

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

П О К А Н А

3

гр.Суворово 19.03.2015 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет Ви каним да присъствате на поредното открито заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 27.03.2015 г. от 09.30ч. в зала №1 на административната сграда при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.     Информация от СТАНКА МИТЕВА – За Директор на ДБТ – Вълчи дол относно състоянието на безработицата в община Суворово.

2.     Информация за функциониране и развитие на спортните институции в общината.

3.     Информация от ЛИЛИЯ ИЛИЕВА – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ относно състоянието на клубовете за социални контакти в община Суворово.

4.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворовоотносно одобряване на „Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014-2020година“.

5.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворовоотносно годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Суворово за 2014г.

6.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на тригодишна прогноза 2016-2018г. за местните дейности на община Суворово.

 

7.     Докладна записка от ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“ и инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно корекции в бюджета на община Суворово за 2015г.

8.     Докладна записка от ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“ относно корекции в бюджета на община Суворово за 2015г., във връзка с поемане управлението и изпълнението на дейности ЦСРИ и ЦРДУ от община Суворово.

9.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно определяне на представител на общината в общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Варна.

10.           Докладна записка от ИВАН ИВАНОВ – Зам.кмет на община Суворово относно приемане на отчет за изпълнение на „Общинска програма за опазване на околната среда 2007-2013г.“ на община Суворово за 2014г.

11.           Докладна записка от ЛИЛИЯ ИЛИЕВА – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ относно приемане на Общински план за младежта 2015г.

12.             Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател ОбС относно приемане на допълнение на Тарифата към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Суворово.

13.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно определяне и одобряване общата площ на мерите и пасищата за ползване под наем от ДЗЗД „Единство“ гр.Суворово за стопанската 2014/2015г.

14.           Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на изменение на Тарифата към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Суворово.

15.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно определяне мерите, пасищата и ливадите на територията на община Суворово за общо ползване.

16.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно съгласие полските пътища – ПОС, които не функционират и попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател, да бъдат включени в заповедите по чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ.

17.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно отдаване под наем на кабинет №105 в Медицински център гр.Суворово на „АИПСМП Д-р Евелина Янева“ ЕООД за извършване на очни прегледи.

18.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно отдаване под наем на кабинет №105 в Медицински център гр.Суворово на „ДКЦ – І ДЕВНЯ“ЕООД за извършване на медицински прегледи.

19.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на община Суворово от ПИ 1700, кв.88 гр.Суворово.

20.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХVІІ, кв.88 с площ 200кв.м. гр.Суворово.

21.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХІІІ – за обществено-обслужващи дейности, кв.119, с площ 200кв.м. гр.Суворово.

22.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХХ – за обществено-обслужващи дейности, кв.121, с площ 180кв.м. гр.Суворово.

23.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХІІІ, кв.4, с площ 490кв.м. гр.Суворово.

24.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно сключване на договор за наем на имот №000909 по КВС на гр.Суворово с площ 67,420дка с фирма „Агро Био Инвер България“ ЕООД за срок от 10 години.

25.           Докладна записка от  СНЕЖАНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА – Началник на отдел „УТ“ относноутвърждаване на схеми за поставяне на преместваеми обекти за търговски дейности.

26.           Докладна записка от  СНЕЖАНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА – Началник на отдел „УТ“ относно проектиране и изграждане на трасе на подземна оптична мрежа в ПИ №485 – местен път до ПИ 9005 по КВС гр.Суворово.

27.           Докладна записка от  СНЕЖАНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА – Началник на отдел „УТ“ относноизработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-55, кв.8 с.Николаевка.

28.           Молба от „ДЯЛ“ЕООД гр.Варна относно намаляне на ТБО.

29.           Писмо от инж.МАРИЯНА ВЕЛИКОВА – Директор на ПГСС“Св.Георги Победоносец“ гр.Суворово  относно опростяване на дължими такси за битови отпадъци за 2015г.

30.           Писмо от инж.МАРИЯНА ВЕЛИКОВА – Директор на ПГСС“Св.Георги Победоносец“ гр.Суворово  относно освобождаване от ТБО ПГСС“Св.Георги Победоносец“ гр.Суворово.

31.           Разглеждане на молби относно отпускане на еднократна финансова помощ.

32.            Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата