Заседание на Общински съвет на 28.04.2015г.

Публикувано на: 20.04.2015   Последна редакция: 20.04.2015

             

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

П О К А Н А

4

гр.Суворово 20.04.2015 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет Ви каним да присъствате на поредното открито заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 28.04.2015 г. от 09.30ч. в зала №1 на административната сграда при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.     Информация от КОСЬО АЯНОВ – ст.специалист Гражданска защита относно работата на ОбА във връзка със снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа.

2.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворовоотносно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от ІV до VІ категория, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ или на части от тях на територията на община Суворово.

3.     Предложение от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворовоотносно изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №137 в масив 61, м.“Асфалтова база“ с.Калиманци.

4.     Докладна записка от НИКОЛИНА ИВАНОВА ПАРУШЕВА – Директор на дирекция „Социално подпомагане“ гр.Вълчи дол, обл.Варна относно одобряване на Отчет по изпълнението на Общинска програма за закрила на детето 2014г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето 2015г.

5.     Докладна записка от ЛИЛИЯ ИЛИЕВА – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Суворово – планов период 2016г.

6.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно преминаване от режим на ПОС в ЧОС на УПИ ІІ, кв.37 с.Изгрев.

7.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно отдаване под наем, чрез публичен търг на имот №180045, м.“Птицеферма“ гр.Суворово за производство на селскостопанска продукция за срок от 5 години.

8.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно отдаване под наем, чрез публичен търг на 50 кв.м. – празно място от парцел І, кв.40 гр.Суворово за разполагане на преместваем обект за срок от 10 години.

9.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно отдаване под наем на празно място общинска собственост с площ 30кв.м. находящ се между УПИ ХV и ПИ №348, кв.30 с.Чернево за срок от 10 години за разполагане на преместваем обект.

10.           Докладна записка от  СНЕЖАНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА – Началник на отдел „УТ“ относно разделяне на ПИ №173, кв.61, м.“Асфалтова база“ в землище на с.Калиманци като се отреди нов самостоятелен парцел.

11.           Молба от „АМАРО ИНВЕСТ“ с.Тополи относно намаляне на ТБО за 2016г. за овцеферма 1 в  ПИ №011004 и овчарник 2 в ПИ №011005, м.“Овчарници“ гр.Суворово.

12.           Разглеждане на молби относно отпускане на еднократна финансова помощ.

13.            Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата