Решения от V-то заседание от 28.05.2015г.

Публикувано на: 02.06.2015   Последна редакция: 02.06.2015

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

V заседание, проведено на 28.05.2015 г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от V-то си заседание, проведено на 28.05.2015 г.

 

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 5 - 83

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР.СУВОРОВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 5– 84

1.Дава съгласие Община Суворово самостоятелно да изготви Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2014-2020г., съгласно члЕН 52 от Закона за управление на отпадъците.

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ВАРНА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ НАТРУПАНИТЕ ПО РЕДА НА ЧЛЕН 64 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. И ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРФОЛОГИЧНИЯТ СЪСТАВ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 – 85

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ЗА ЧЕСТВАНЕ

1 150 ГОДИНИ  ОТ ПРИЕМАНЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2015Г.:

1.НАМАЛЯВА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА В §9700  /РЕЗЕРВ/ С 630ЛВ.

2.УВЕЛИЧАВА  В ДЕЙНОСТ 2759/ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА/§ 1011/ ХРАНА/ С 630ЛВ.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 – 86

Във връзка със спецификата на отделните групи разходи и извършени непредвидени такива за културния календар на община Суворово през 2015г., Общински съвет гр.Суворово прави следните промени по бюджета на община Суворово за 2015г.:

 

  1. В съответствие със спецификата на извършените разходи за културния календар, отразени в разходната част на дейност 2759 ( Други дейности по културата):

-           Намалява § 1011 (храна) с 1 000лв.;

                             § 1015 (материали) със 170лв.; 

                             § 1020 (външни услуги) с 1 400лв.;

                             § 1098 (други некласифицирани в останалите параграфи разходи) с 1 000лв.;

-          Увеличава§ 0202 (възнаграждения за персонал в извънтрудови правоотношения) с 3 400лв.;

                       § 0551 ( осигурителни вноски за ДОО)  с  80лв.;

                             § 0560 ( здравноосигурителни вноски )  със 70лв.;

                             § 0580 (вноски за допълнително задължително осигуряване )  с 20лв.

 

  1. Във връзка с извършени непредвидени разходи за културния календар:

-  Намалява  разходната част на бюджета в § 9700 (Резерв) с 1 500лв.

-  В дейност 2759 ( Други дейности по културата)

   Увеличава § 1011 (храна) със 170лв.;

                        § 1015 (материали) с 450лв.;           

                        § 1020 (външни услуги) с 880лв.;

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 – 87

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.16 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя правомощия на зам.кмета на Общината, /съгл. заповед №45/29.01.2014г.на кмета на Община Суворово/ за управление на общинско имущество – отдаване под наем чрез публичен търг на помещение №116 с площ 16,00 кв.м. намиращо се на първи етаж в Медицински център гр.Суворово с цел разкриване на обект за продажба на технически средства за хора с увреждания за срок от 10 г., при начална тръжна месечна наемна цена определена в Раздел IX – Наеми на общинско имущество, т.2.1 от Тарифа към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в размер на 6 лв./кв.м. без ДДС.

АОС №1256/15.03.2010г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 – 88

1.      На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.48, ал.1, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя правомощия назам.кмета на ОбщинаСуворово /съгл. заповед №45/29.01.2014г.на кмета на ОбщинаСуворово/ за разпореждане с общинското имущество – прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Суворово от 5 кв.м идеални части от УПИ  II-90, кв. 13 в с.Изгрев, целия с обща площ 1575 кв.м. от Захари Петров Димитров, собственик на останалата част от имота съгласно Договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот от 1995г.

2.      На основание чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.78, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява извършена експертна оценка от лицензиран оценител на 5 кв.м идеални части от УПИ  II-90, кв. 13 в с.Изгрев, целия с обща площ 1575 кв.м. в размер на 90  лв. без ДДС  при данъчна оценка в размер на 10,40 лв.

 АОС №2077/12.03.2015г.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 – 89

 На основание чл.14, ал.1, 2 и 3 от ЗОС и чл.20, ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя правомощия на зам.кмета на Общината, /съгл. заповед №45/29.01.2014г.на кмета на Община Суворово/ за управление на общинското имущество – отдаване под наем, чрез публичен търг на имот №103060, м. „Гънатия камък“ по КВС на с.Николаевка с площ 25,736 дка като 17,586 от VII категория и 8,150 дка от III категория за производство на селскостопанска продукция за срок от 10 години, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1 327,55 лв. общо, цената е сформирана съгласно тарифа към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, раздел IX, т.8.1  /55 лв./дка за III категория или 55х8,150 дка=448,25 лв. и 50 лв./дка за  VII категория или 50х17,586 дка=879,30лв./.

АОС №1480/21.02.2011г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 – 90

1.      На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя правомощия на зам.кмета на Общината, /съгл. заповед №45/29.01.2014г.на кмета на ОбщинаСуворово/за разпореждане с общинското имущество – продажба чрез публичен търг на Имот №004081, м.“Каваците“ с площ 3,032 дка, кат.III  по плана на с.Баново.

2.      На основание чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.78, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява извършената експертна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 880 лв. при данъчна оценка в размер на   512,60лв.

 АОС №1280/17.06.2010г.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 – 91

ДАВА СВОЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА XVI-524,КВ.61 ПО ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С.ЧЕРНЕВО ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЧЕТИРИ НОВИ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛОЩИ ОТ ОКОЛО 1750-2200 КВ.М., КАТО ДВА ОТ НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТА ЩЕ ПОЛУЧАТ ОТРЕЖДАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ, А ДРУГИТЕ ДВА- ЗА ОБЩЕСТВЕНО И ДЕЛОВО ОБСЛУЖВАНЕ.

АОС №1213/18.06.2009г

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4  – 92

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА ДУШКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА ГР.СУВОРОВО, УЛ.“БУЗЛУДЖА“ №4 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 500,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.
Към началото на страницата