Решения от 6-то заседание от 29.06.2015г.

Публикувано на: 01.07.2015   Последна редакция: 01.07.2015

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

VІ заседание, проведено на 29.06.2015г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от VІ-то си заседание, проведено на 29.06.2015 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 93

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР.СУВОРОВО.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 – 94

ДАВА СЪГЛАСИЕ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ ЗАКУПУВАНЕ  НА РАМПА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, В РАЗМЕР ДО 10 000ЛВ., ДА СЕ ОСИГУРЯТ ОТ ЗАЛОЖЕНИЯ РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕРЕГУЛЯРНИ РАЗХОДИ – ПАР.9700.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 – 95

дава съгласие средствата за мостови разплащания по Договор №03/321/01404 от 19.12.2013г. „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали от 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с.Чернево община Суворово, етап I “Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали от 3А до 24 в с.Чернево, общ.Суворово“ да се осигурят от финансовия ресурс по сключения договор за предоставяне на кредит продукт овърдрафт №4-10/07.05.2013г. между община Суворово и „Инвестбанк“ АД, без да бъдат нарушени параметрите от проведената по ЗОП процедура за избор на финансова институция.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 – 96

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКУПУВАНЕ НА БЯГАЩА ПЪТЕКА RUN 1 ЗА ФИТНЕС ЗАЛА ВЪВ ФСК „ГЕНЕРАЛ СУВОРОВ“ ГР.СУВОРОВО, ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2015Г.:

 

В РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА, ДЕЙНОСТ 2714 /СПОРТНИ БАЗИ/:

-          НАМАЛЯВА ПЛАНА В ПАРАГРАФ 1015 /МАТЕРИАЛИ/ С 1 870ЛВ.;

-          УВЕЛИЧАВА ПЛАНА В ПАРАГРАФ 5200 /ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА/ С 1870ЛВ.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 97

1.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124А, АЛ.1 И АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ №181048 ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.СУВОРОВО, ОБЩ.СУВОРОВО.

 2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОДОБРЯВА ПРЕДСТАВЕНОТО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ПИ ЗА ПИ №181048 ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.СУВОРОВО, ОБЩ.СУВОРОВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 98

1.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124А, АЛ.1 И АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ №310002 ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.СУВОРОВО, ОБЩ.СУВОРОВО за определяне на прилежащите площи към сградите, разположени в поземления имот.

 2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОДОБРЯВА ПРЕДСТАВЕНОТО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ПИ ЗА ПИ №310002 ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.СУВОРОВО, ОБЩ.СУВОРОВО.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 – 99

       I.            На основание чл.17, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси от квотата на Община Суворово дава своето съгласие за възлагане на превозите чрез конкурс по утвърдени областни – междуобщински транспортни схеми както следва:

- Първа линия: Варна – Суворово /през с.Чернево/

- Втора линия: Варна – Суворово /през с.Чернево/

По приложените маршрутни разписания и на основание чл.17, ал.4 от същата Наредба предоставя правомощия на кмета на Общината организиране и провеждане на конкурса.

    II.            На основание чл.19, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002г. утвърждава критериите и начина на оценка и класиране на кандидатите, както следва:

 

Значимостта на критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите се извършва по точкова система включваща:

 

1. Собственост на автобусите, с които ще се изпълняват транспортните схеми:

- собствени или по лизингов договор за над 1 год. - 10 т.

- наети с договор за наем не по-малко от 5 год. - 3 т.

2. Наличие на един брой резервен автобус към всяка линия  – 5т.

3. Сервизна база за поддържане и ремонт на автобусите

- собствена сервизна база, оборудвана със специализирана техника и обучен персонал за обслужване и ремонт на автобуси - 10 т.

- наета сервизна база оборудвана със специализирана техника и обучен персонал за

обслужване и ремонт на автобуси - 5 т.

4. Осигурена гаражна площ съответстваща на броя превозните средства

- собствена гаражна база -10 т.

- наета гаражна база - 5 т.

5. Възрастов състав на автобусите по регистрационен талон

от 1 до 5 години -10 т.

от 6 дo 10 години -8 т.

над 10 години - 5 т.

6. Цена на билета за дестинацията Варна - Суворово

- най-ниска цена -10 т.

- до 1 лв.разлика от най-ниската цена - 8 т.

- над 1 лв.разлика от най-ниската цена - 5 т.

7. Възможност за контрол и сигурност на превозните средства

- наличие на GРS - система в автобусите - 5 т.

8. Категоризация на автобуса за превоз на ученици - 10 т.

9. Екологични качества на автобусите

- Двигател ЕВРО I – 4т.

- Двигател ЕВРО II – 6т.

- Двигател ЕВРО III – 8т.

- Двигател ЕВРО IV – 10т.

- Неотговарящ на стандарт ЕВРО – 0т.

10. Допълнителни услуги в превозните средства /предлагане на вода и безалкохолни напитки/ - 3 т.

11. Оборудване за превоз на трудноподвижни лица /инвалиди /-3т.

12. Оборудване с климатична инсталация - 10 т.

13. Наличие на допълнително отопление – 5т.

 

14. Наличие на допълнително оборудване /TV, DVD/ - 5т.

Начина на оценка на кандидатите се извършва се на база получения максимален сбор точки по отделните критерии. При   равни  оценки  на  критериите се  класира  офертата  на  участник, получил по-голям брой точки по критериите:
  - Възраст на автобуса, с който ще се изпълнява транспортната схема по регистрационен талон.
  - Предложената  цена на билет Варна – Суворово.

Класирането на кандидатите ще се извършва за всяка линия  поотделно.

 III.            На основание чл.17, ал.5 от Наредба №2 от 15.03.2002г. определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, както следва:

Председател: Зам.кмет на Общината

Членове: 1.Директор дирекция „ОСиП“

                2. Юрист на Общината

                3.Представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.Варна

                4.Представител на КАТ-пътна полиция към ПУ гр.Девня

                5.Представител на браншовата организация на превозвачите гр.Суворово

                6.Представител на отдел  „УТ“ в Общината

IV.            На основание чл.22, ал.2 от Наредба №2 от 15.03.2002г. определя цени на документацията за участие в конкурса в размер на 10 лв. без ДДС.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 – 100

1.      На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя правомощия на зам.кмета на Общината, /съгл. заповед №45/29.01.2014г.на кмета на Община Суворово/ за разпореждане с общинското имущество – продажба чрез публичен търг на УПИ XV, кв.53 с площ 1220 кв.м по плана на с.Левски.

2.      На основание чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.78, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява извършената експертна оценка от лицензиран оценител в размер на 6 344 лв. без ДДС при данъчна оценка в размер на  2 547,40 лв.

                  АОС №1306/03.08.2010г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 101

УТВЪРЖДАВА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ, РАЗПОЛОЖЕН В УПИ VІ-607 В КВ.48 ПО ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С.ЧЕРНЕВО, ТАКА КАКТО Е ОТБЕЛЯЗАНО В СХЕМАТА, ПРИЛОЖЕНА КЪМ ПРЕПИСКАТА.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 102

ДАВА СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ ІІ В КВ.136 ПО ПРЗ НА ГР.СУВОРОВО КАТО СЕ ОБОСОБЯТ ПЕТ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО С ПЛОЩИ ОТ 420 – 700КВ.М. И ПАРЦЕЛ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАФОПОСТА С ПЛОЩ ОКОЛО 160 КВ.М. ПО НАЧИН УКАЗАН В ПРИЛОЖЕНАТА КЪМ ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА СКИЦА.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6  – 103

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАМАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА С.НИКОЛАЕВКАДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 500,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6  – 104

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАНИКОЛА БАЦОВ НИКОЛОВ С.КАЛИМАНЦИДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 200,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.
Към началото на страницата