Заседание на Общински съвет на 26.08.2015г. от 9.30ч.

Публикувано на: 18.08.2015   Последна редакция: 18.08.2015

             

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

П О К А Н А

8  

гр.Суворово 18.08.2015 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет Ви каним да присъствате на поредното открито заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 26.08.2015 г. от 09.30ч. в зала №1 на административната сграда при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.  Отчет от ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ – Кметски наместник на с.Левски относно дейността на кметство с.Левски за периода 01.01.-01.08.2015г.

2. Отчет от ДАНИЕЛА ЯНАКИЕВА – Кметски наместник на с.Изгрев относно дейността на кметство с.Изгрев за 2015г.

3.  Информация за готовността на СОУ „Никола Й.Вапцаров“ за новата учебна 2015/2016г.

4. Информация от ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА – Директор на ОУ „Христо Ботев“ с.Чернево относно готовността на училището за учебната 2015/2016г.

5.  Информация от ПАВЛИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА – Директор на ОУ „Христо Ботев“ с.Николаевка относно готовността на училището за учебната 205/2016г.

6. Доклад за готовността на ОДЗ „Буратино“ гр.Суворово за учебната 2015/2016г.

7.  Докладна записка  от ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА – Директор на ОУ „Христо Ботев“ с.Чернево относно сформиране на две паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ с.Чернево.

8. Докладна записка от ПАВЛИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА – Директор на ОУ „Христо Ботев“ с.Николаевка относно съществуването на две маломерни паралелки в училището през учебната 2015/2016г.

9. Писмо от Администрацията на Президента на Република България относно опрощаване на дължими държавни вземания на Хасан Алиев Хюсеинов гр.Суворово, ул.“Поп Харитон“ №9а.

10. Предложение от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно изработване на  проект за ПУП-ПП за определяне на трасе за обект „Оптична мрежа на СУВОРОВО НЕТ ООД до ветроенергиен парк“ гр.Суворово.

11.  Предложение от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №182 в масив 61, м.“Асфалтова база“ с.Калиманци.

12.  Докладна записка от ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ – Зам.кмет на община Суворово относно приемане на Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г. на община Суворово.

13.  Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно учредяване право на строеж, чрез публичен търг за изграждане на „Семеен хотел – ресторант“ в УПИ ІІ-обществено обслужване и обитаване, кв.37 по КВС на с.Изгрев.

14.  Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно продажба,чрез публичен търг  на УПИ V, ІХ, VІ, VІІ, VІІІ, кв.136 по КВС на гр.Суворово.

15.  Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно продажба,чрез публичен търг  на УПИ VІІ-12, кв.3а и УПИ ХХІV-11, кв.3а по плана на гр.Суворово.

16.  Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на община Суворово от дворно място в УПИ І-925, кв.64 в гр.Суворово.

17.  Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно отдаване под наем за срок от 10 години, чрез публичен търг на празно място общинска собственост с площ 50 кв.м. разположено на тротоарната част на ул.“Поп Грую“ гр.Суворово.

18. Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно отдаване под наем, чрез публичен търг на имот №003134, м.“Търнака/Могилите“ по КВС на с.Баново.

19. Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно продажба, чрез публичен търг на имот №014005 с.Дръндар.

20.  Докладна записка от СНЕЖАНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА – Началник отдел „УТ“ относно изработване на ПУП-ПР за УПИ ІІ, кв.63 по ПР на с.Чернево.

21.  Докладна записка от СНЕЖАНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА – Началник отдел „УТ“ относно утвърждаване на схема за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, разположен между УПИ ХVІІІ-1275, кв.116 и ПИ 1290, кв.88 гр.Суворово.

22.   Докладна записка от СНЕЖАНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА – Началник отдел „УТ“ относно изработване на ПУП-ПР за УПИ І-504, 505, 506, кв.53 по ПР на с.Чернево.

23.  Заявление от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно ползване на платен годишен отпуск за 2015г.

24.  Заявление от „ТЕХНОМАТ“ДЗЗД гр.Суворово, Стопански двор – ИРДЖА за намаляне на ТБО.

25.   Разглеждане на молби относно отпускане на еднократна финансова помощ.

26.   Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата