Решения от 9-то заседание от 24.09.2015г.

Публикувано на: 29.09.2015   Последна редакция: 29.09.2015

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

ІХ заседание, проведено на 24.09.2015г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от ІХ-то си заседание, проведено на 24.09.2015 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 9- 144

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР.СУВОРОВО.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9 – 145

на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, дава своето съгласие полските пътища, представляващи публична общинска собственост, които не функционират и попадащи в масивите за ползване на съответния ползвател, да бъдат включени в заповедите по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ по цена в размер на средното рентно плащане на съответното землище, както следва:

1.Землище на гр.Суворово    – 40.00 лв./дка

2.Землище на с.Левски            - 40.00 лв./дка

3.Землище на с.Баново          -  40.00 лв./дка

4.Землище на с.Николаевка – 40.00 лв./дка

5.Землище на с.Изгрев            - 40.00 лв./дка

6.Землище на с.Калиманци   - 40.00 лв./дка

7.Землище на с.Дръндар       - 40.00 лв./дка

8.Землище на с.Чернево        - 40.00 лв./дка

9.Землище на с.Просечен      - 35.00 лв./дка

 

Забележка: Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС, за пътищата и други линейни обекти от техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ

№ 9- 146

1.ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №2-33/16.02.2015Г.

2.ДАВА СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ОТ ПИ №480 /АОС №2073 ОТ 15.01.2015Г./ В КВ.13 ПО ПР НА С.НИКОЛАЕВКА ДА СЕ ОТДЕЛИ И ОБОСОБИ НОВ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛОЩ 1148 КВ.М.

 

РЕШЕНИЕ

№ 9- 147

І.Общински съвет гр.Суворово на основание чл.42, ал.6 във връзка с чл.42, ал.4 от ЗМСМА избира:

1.За временно изпълняващ длъжността кмет на община Суворово, считано от 17.10.2015г. за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет – инж.ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ.

2. За временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Чернево считано от датата на  регистрация в ОИК на настоящия кмет за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет – ГАЛИНА ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА.

3. За временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Николаевка считано от датата на регистрация в ОИК на настоящия кмет за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет – РОСИЦА ДИМИТРОВА ЯНКОВА.

ІІ.Общински съвет гр.Суворово на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА определя основни месечни възнаграждения на избраните за временно изпълняващи длъжностите кмет на община и кметове на кметства, в размер на основните възнаграждения получавани до момента от заместваните лица.

 

РЕШЕНИЕ

№ 9- 148

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДА ПОЛЗВА НЕПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК В ПЕРИОДА 23.09.2015Г. ДО КРАЯ НА МАНДАТА.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9 – 149

ДАВА СЪГЛАСИЕ ДА СЕ ПОЕМАТ РАЗХОДИТЕ ПО ПОГРЕБЕНИЕТО НАМАРИЯ КАЛЧЕВА СТОЯНОВА/ТРАНСПОРТ И КОВЧЕГ/   В РАЗМЕР НА 63,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9 – 150

ДАВА СЪГЛАСИЕ НААТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ С.НИКОЛАЕВКАДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 200,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9 – 151

ДАВА СЪГЛАСИЕ НАЗЛАТКА ДЕМИРОВА МАНЧЕВА С.НИКОЛАЕВКАДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 200,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.
Към началото на страницата