Покана за заседание на общински съвет на 27.11.2015г.

Публикувано на: 20.11.2015   Последна редакция: 20.11.2015

             

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

П О К А Н А

3  

гр.Суворово 19.11.2015 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет Ви каним да присъствате на поредното открито заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 27.11.2015г. от 10.00ч.в зала №1 на административната сграда при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.     Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет относноопределяне представител на общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

2.     Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет относно определяне представител в Областния съвет за развитие на област Варна.

3.     Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет относно определяне възнаграждението на общинските съветници за участие в заседания на общински съвет и неговите комисии.

4.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно утвърждаване на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметовете в община Суворово.

5.     Определяне размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет гр.Суворово.

6.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно утвърждаване броя на кметските наместници в община Суворово.

7.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово и ГАВРАИЛ ВАНИЛИНОВ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“  относно корекция на общинския бюджет за 2015г. във връзка с разплащане на лихви по общински кредит овърдрафт.

8.     Докладна записка от ГАВРАИЛ ВАНИЛИНОВ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“  относно корекция на общинския бюджет за 2015г. във връзка с необходимите финансови средства за обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж.

9.     Предложение от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно изработване на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе за обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“ за нуждите на „ТЕЛКО ИНФРАСТРУКТУРИ“ ЕООД.

10.           Предложение от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ и парцеларни планове за инфраструктурните обекти за изграждане на комплекс от складово-производствени сгради върху терен, собственост на дружеството, находящ се в землището на с.Калиманци, извън урбанизираната територия.

11.           Докладна записка от инж.ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – ВИД Кмет на община Суворово /съгл.реш. на ОбС №9-147/24.09.2015г./ относно приемане на изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на община Суворово.

12.           Докладна записка от инж.ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – ВИД Кмет на община Суворово /съгл.реш. на ОбС №9-147/24.09.2015г./ относно промяна на партньорите по споразумение за общинско сътрудничество с „Агенда“ ООД.

13.           Докладна записка от ЛИЛИЯ ИЛИЕВА – ДИМИТРОВА – Директор на дирекция „ХД“ относно необходимост от отпускане на безлихвен заем от общинския бюджет към Сметка за европейски средства на общината.

14.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез публичен

търг на имот №031003, м.“Боруня“ по КВС на с.Дръндар.

15.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем на кабинет, находящ се в административната сграда на кметство с.Николаевка.

16.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем на кабинет №104, находящ се в Медицински център гр.Суворово.

17.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно безвъзмездно прехвърляне на имот №000261 от ОПФ в собственост на община Суворово.

18.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ VІІІ, кв.63 по плана на с.Чернево.

19.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез публичен търг на 1 кв.м. на 1-ви етаж в сградата на бивша здравна служба в с.Николаевка.

20.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относнопреместване на част от полски път представляващ ПИ №000190 по КВС на с.Чернево, съгласно проект за изместване изготвен от фирма „Аквагон“ ООД.

21.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно преместване на част от полски пътища, представляващи ПИ №000184 и ПИ №000192 по КВС на с.Чернево, съгласно проект за изместване изготвен от фирма „Аквагон“ ООД.

22.           Писмо от „КАОЛИН“ АД относно намаляне на такса битови отпадъци.

23.           Писмо от инж.МАРИЯНА ВЕЛИКОВА – Директор на ПГСС „Св.Георги Победоносец“ относно опростяване на дължима сума ТБО за 2015г.

24.           Писмо от инж.МАРИЯНА ВЕЛИКОВА – Директор на ПГСС „Св.Георги Победоносец“ относно освобождаване от ТБО за 2016г.

25.           Разглеждане на молби относно отпускане на еднократна финансова помощ.

26.            Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата