СЪОБЩЕНИЕ във връзка с предоставяне на социални услуги "Личен асистент" и "Домашен помощник"

Публикувано на: 24.12.2015   Последна редакция: 28.03.2018

 

Община Суворово

Проект „Създаване на Център за предоставяне на интегриранисоциални услуги в Община Суворово“

Договор: BG05M90P001-2.002-0109-C001

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на проект „Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в Община Суворово”

по Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

Община Суворово обявява процедура за подаване на заявления от кандидат-потребители за ползване на почасови социални услуги, които ще се предлагат в Център за предоставяне на интегрирани социални услуги – гр. Суворово

Кандидати за ползване на почасови социални услуги могат дабъдат:

·        Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

·        Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Необходими документи:

·        Документ за самоличност;

·        Удостоверение за раждане на дете;

·        Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или невъзможност за самообслужване;

·        Удостоверение за настойничество или попечителство;

Кандидатити за лични асистенти и домашни помощници подават следните документи: 

·        Документ за самоличност;

·        Автобиография;

·        Документ за завършен курс за личен асистент или домашен помощник;

·        Документ за завършено образование;

       Документи се подават в Дирекция „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” в гр. Суворово в периода: 05.01.2016 г. 29.01.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
Към началото на страницата