Решения от 1-во заседание от 27.01.2016г.

Публикувано на: 02.02.2016   Последна редакция: 02.02.2016

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

заседание, проведено на 27.01.2016г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от I-то си заседание, проведено на 27.01.2016 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 1

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР.СУВОРОВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 2

ПРИЕМА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО ЗА 2016Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 3

ОДОБРЯВА И ПРИЕМА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1– 4

 

1.                   Приема бюджета на община Суворово за 2016г. както следва:

1.1.                  По прихода в размер на 5 903 080лв. /приложение 1/, в т.ч.:

1.1.1.        Приходи за делегирани от държавата дейности 3 173 467 лв., в т.ч.

1.1.1.1.Обща допълваща субсидия в размер на 2 960 181лв.

1.1.1.2.Собствени приходи на делегираните бюджети 22 060лв.

1.1.1.3.Възстановен  в бюджета на ОУ „Хр.Ботев” с.Николаевка, предоставен безлихвен заем към  Сметки за европейски средства – 69 994лв.

1.1.1.4.Остатък в лева по сметки от предходен период 121232лв., разпределен в разходната част съгласно приложение №5.

1.1.2.        Приходи за местни дейности  2 729 613лв., в т.ч.

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 342700лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 135 348 лв.

1.1.2.3.      Обща изравнителна субсидия 468600лв., в. т.ч. 56500лв. за зимно поддържане и снегопочистване.

1.1.2.4.      Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 245 300лв., в т.ч.:

1.1.2.4.1.           Целеви капиталов трансфер за ремонт на четвъртокласни общински пътища в размер на 134000лв.

1.1.2.4.2.           Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 111 300лв.

1.1.2.5.      Преходен остатък от 2015г. в размер на 596 405лв., разпределен в разходната част съгласно приложение № 5.

1.1.2.6.      Внесени данъци за ДДС и ЗКПО (-) 75 343 лв.

1.1.2.7.      Възстановени  в бюджета общински средства от предоставен безлихвен заем към  Сметки за европейски средства – 16 603 лв.

1.2.                     По разхода в размер на 5 903 080лв. /приложение 2/

1.2.1.              За делегирани от държавата дейности 3 173 467лв., в т.ч.

1.2.1.1.      Резерв в съответствие с формулите за разпределение на финансовите средства между делегираните бюджети (3%) 48850лв.

1.2.2.              За делегирани от държавата дейности, дофинансирани със собствени общински средства 237 417лв.

1.2.3.              За местни дейности 2 492196лв. в т.ч.:

1.2.3.1.      Резерв за непредвидени и нерегулярни разходи и мостово финансиране на проекти по оперативни програми на ЕС65 800лв.

1.3.                     Приема инвестиционна програма за 2016г. по обекти и източници на финансиране, съгласно приложение 3, в размер на 468786лв., в т.ч.:

1.3.1.              Трансфер за капиталови разходи от Централния бюджет 245 300лв.

1.3.2.              От собствени приходи от продажба на общинско имущество 76 874лв.

1.3.3.              От собствени приходи от наеми на общинско имущество – 95 141лв.

1.3.4.              От други неданъчни приходи – 17 800лв.  

1.3.5.              Целеви средства в преходния остатък за изработка на Общ устройствен план на община Суворово 11 760лв.

1.3.6.              От преходен остатък на Център за работа с деца на улицата – 21 131 лв.

1.3.7.              От преходен остатък на Център за социална рехабилитация и интеграция – 780 лв.

2.                       Приема следните лимити за разходи:

2.1.                     Социално-битови в размер на 3% от фактически направените разходи за трудови възнаграждения.

2.2.                     Представителни разходи на Кмета на общината в размер на 12 000лв.Представителни разходи на Председателя на Общински съвет 10 000лв. Представителни разходи на Ръководителя на Фестивален и спортен комплекс „Генерал Суворов“  2 000лв.  Представителни разходи  за кметс.Чернево-650 лв., за кмет с. Николаевка – 600 лв., за кмет на с.Дръндар – 300лв., за кмет на с.Левски – 300лв. и за кмет на с.Калиманци – 300лв. Представителни разходи за кметски наместници на с.Изгрев и с.Баново по 200лв.

3.                                Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати за 2016г. по приложение №4.

4.                   Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

4.1.         Субсидии за спортни клубове 79 000лв., в т.ч. за Сдружение „ФК   „Суворово-1“ гр.Суворово“ – 50 000лв.;  Сдружение „ФК „Черноморец“ с.Чернево“ – 7 000лв.; Сдружение „ОСК „Родина“ гр.Суворово“ – 15 000лв.; Сдружение „ФК „Напредък“ гр.Суворово“ – 7 000лв.

4.2.                     Субсидии от общински средства за общинските читалища 13 300лв.

4.3.                     Субсидии за организации с нестопанска цел в областта на културата 6 700лв. В т.ч. ФА „Слънце” 2 700лв.; ФГ „Козлуджанци” 2 000лв. и Сдружение „Студио Възрожденци гр.Суворово” – 4 000лв.

4.4.                     Обезщетения и помощи по решение на общински съвет 10 000лв.

5.                   Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски по приложение №8.

6.                   Утвърждава извънбюджетните сметки за европейски средства към община Суворово и второстепенните разпоредители с бюджетни средства съгласно приложение №7.

7.                   Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства по програми на европейския съюз в размер на 249 542лв., съгласно приложение № 6.

8.                   Няма намерения за поемане на общински дълг през 2016г.

9.                   Определя максимален размер на новите задължения, които могат да бъдат натрупани  през 2016г. в размер на 5 624 226 лв. (до 5% над средногодишния размер на разходите на общината за последните четири  финансови години).

10.              Определя максимален размер на ангажиментите, които могат да бъдат поети през 2016г. в размер на 6 963 327 лв. ( до 30% над средногодишния размер на разходите на общината за последните четири  финансови години)

11.              Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016г. в размер на 13 771лв.

12.              Определя като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи система на делегирани бюджети, ОДЗ „Буратино“ гр.Суворово, СОУ „Н.Вапцаров” гр.Суворово, ОУ „Хр.Ботев” с.Чернево и ОУ „Хр.Ботев”с.Николаевка.

13.              Възлага на кмета на община:

13.1.    Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:

13.2.    Да утвърди формула за разпределение на общата допълваща субсидия между делегираните бюджети.

13.3.    Да утвърди индивидуалните бюджети на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

13.4.    Да осъществява контрол при разходване на целевите средства в преходния остатък в зависимост от предназначението им.

13.5.    Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

13.6.    Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, като информира за това Общински съвет.

14.                        Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1.    В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2.    В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

14.3.    В изпълнение на правомощията си по т.14.1 и 14.2, кметът да издава заповеди.

15.          Да разработва общински проекти и кандидатства за средства от централния бюджет и други алтернативни  източници на средства   за привличане на външни инвестиции и финансиране на общински програми и проекти.

16.              Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит и временно свободните собствени бюджетни средстваза временно предоставяне на безлихвени заеми при мостово финансиране на спечелени от общината проекти по програми на ЕС, като определя срок за възстановяването им в бюджета не по-късен от 31.12.2016г.                  

17.           Да спазва следните приоритети при изпълнение на разходната част на бюджета на общината:

17.1.    Недопускане покриване на общински разходи от местен характер с целеви държавни субсидии и трансфери;

17.2.    Осигуряване на средства за издръжка на детски градини, домашен социален патронаж и други дейности, свързани с образованието, здравеопазването и социалните услуги, в частта на финансиране с общински бюджетни средства.

17.3.    Средствата от приходи от продажби на общинско имущество да се използват за ремонт и поддръжка на социалната и пътна инфраструктура в общината.

17.4.     Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета на община Суворово за 2016г.

 

Неразделна част от предложението за бюджет са:

-         Приложение №1 – приходи;

-         Приложение №2 – разходи;

-         Приложение №3 – инвестиционна програма;

-         Приложение №4- справка за числеността на персонала и СБРЗ;

-         Приложение №5 – разпределение на преходните остатъци от 2015г.;

-         Приложение №6 – индикативен годишен разчет за 2016г. на сметките за средства от ЕС;

-         Обяснителна записка към приложение №6;

-         Приложение №7 – Сметки за европейски средства към община Суворово;

-         Приложение №8 – Списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски за 2016г.

-         Обяснителна записка за съставянето на бюджета от Директра на Д-я „ФБ”;

-         Протокол от публично обсъждане на бюджета в съответствие с чл.84, ал.2от ЗПФ.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 5

ДО ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО, КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ДА ЗАПОЧНЕ ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛЕН 25, АЛ.1 И АЛ.2, Т.3 ОТ НАРЕДБА №7 ОТ 19.12.2013Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА, ИЗИСКВАНИ ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ОБН., ДВ, БР.111 ОТ 27.12.2013Г.) ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ПО ЧЛ.26 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ОБН., ДВ, БР.53 ОТ 13.07.2012Г., В СИЛА ОТ 13.07.2012Г.) С ЦЕЛ ПОЛЗВАНЕ НА НАТРУПАНИТЕ В РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГР.ВАРНА СРЕДСТВА ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ, ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, В ТОВА ЧИСЛО РЕЦИКЛИРАНЕ ПРЕДИ ТЯХНОТО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.38 НА НАРЕДБА №6 ОТ 27.08.2013Г. (ОБН., ДВ, БР.80 ОТ 13.09.2013Г.), КАТО СЕ ПРИЛАГА ПРИОРИТЕТНИЯ РЕД (ЙЕРАРХИЯ) ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.6, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ОБН., ДВ, БР.53 ОТ 13.07.2012Г., В СИЛА ОТ 13.07.2012Г.).

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 6

ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА СУВОРОВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 7

Определя Председателя на общински съвет за свой представител със статут на постоянен член в комисиите по провеждане на търгове за разпореждане и управление с общинско имущество.

При негово отсъствие да бъде заместван от Председателя на ПК по „ Общинска собственост, териториално развитие И благоустройство“ или от Председателя на ПК по „Финанси, бюджет и административно обслужване“.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 8

1.УПЪЛНОМОЩАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО С АДВОКАТ ИЛИ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВПИСАНИ В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, С ОГЛЕД ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПОРОДЕНИ ОТ ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА.

2.ОПРЕДЕЛЯ СРОК НА ДОГОВОРА – СЧИТАНО ОТ 01.02.2016Г. ДО КРАЯ НА МАНДАТ 2015-2019Г.

3.ОПРЕДЕЛЯ МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГОВОРА ЗА ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ В РАЗМЕР НА 500ЛВ. /ПЕТСТОТИН ЛЕВА/.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 9

ПРИЕМА ДОКЛАДЪТ „АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА СУВОРОВО“.

 

РЕШЕНИЕ

№ 1- 10

ДАВА СЪГЛАСИЕ ДА БЪДЕ ПРЕДАДЕН С ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД ОБЕКТ „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ИМОТИТЕ В МЕСТНОСТ „АСФАЛТОВА БАЗА“ В ЗЕМЛИЩЕ КАЛИМАНЦИ.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 11

ДАВА СЪГЛАСИЕ ДА БЪДАТ ПОЕТИ РАЗХОДИТЕ ПО ПОГРЕБЕНИЕТО НА БОЯН ЮРИЕВ КРЪСТЕВ ГР.СУВОРОВО В РАЗМЕР НА 113,00лв. /ВКЛЮЧВАЩ КОВЧЕГ, ТРАНСПОРТ И БАГЕР/ ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 12

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА ЕЛЕНА ГИНКОВА ДОБРЕВА ГР.СУВОРОВО, УЛ.“ОСТРАТА ЧЕШМА“ №62ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 13

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА СНЕЖАНА ХРИСТОВА ПЕЙЧЕВА С.НИКОЛАЕВКАДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 150,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 14

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА МАРИЯ СТЕФАНОВА ГЕРГИНОВА ГР.СУВОРОВО, УЛ.“РОДОПИ“ №35 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 180,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 – 15

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА ЛЪЧЕЗАР НИКОЛАЕВ РАФАИЛОВ С.НИКОЛАЕВКАДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 150,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.
Към началото на страницата