Покана за заседание на Общински съвет на 29.02.2016г.

Публикувано на: 19.02.2016   Последна редакция: 19.02.2016

             

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

П О К А Н А

3  

гр.Суворово 19.02.2016 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет Ви каним да присъствате на поредното открито заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 29.02.2016 г. от 14.00ч.в зала №1 на административната сграда при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно информация за дейността на общинска администрация и направленията към нея за 2015г.

2.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно приемане на актуализирана тригодишна прогноза 2017-2019г. в частта на дейностите, финансирани с общински приходи.

3.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ  ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно приемане на Отчет за изпълнение на „Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.“ на община Суворово за 2015г.

4.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно приемане на Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2014г.-2020г.

5.     Предложение от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №003199 по КВС на земеделските земи в землище Баново.

6.     Доклад от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект на техническа инфраструктура – оптична кабелна линия за обект „Оптична мрежа на СУВОРОВО НЕТ ЕООД“.

7.     Писмо от СТОЯН ПАСЕВ – Областен управител на област с административен център Варна относно провеждане на Общо събрание на асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна.

8.     Предложение от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет гр.Суворово относно създаване на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

9.     Докладна записка от АТАНАС НИКОЛОВ – Общински съветник към Общински съвет гр.Суворово относно изкореняване и изсичане на опасни дървета.

10.Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно преместване на част от полски път, представляващ ПИ №000190 по КВС на с.Чернево, съгласно проект за изместване изготвен от фирма „Аквагон“ ООД.

11.Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно преместване на част от полски пътища, представляващи ПИ №000184 и ПИ №000192 по КВС на с.Чернево, съгласно проект за изместване изготвен от фирма „Аквагон“ ООД.

12.Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на товарен автомобил ГАЗ 53А с рег.№ В 67 10 КХ.

13.Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез публичен търг на 1 кв.м. на първи етаж в административната сграда на община Суворово за поставяне на кафе машина за срок от 5 години.

14.Молба от НЕЛИ РАДКОВА НИКОЛОВА гр.Суворово, ул.“Рила“ №8 относно съгласие на Общински съвет за отпускане на персонална пенсия.

15.Разглеждане на молби относно отпускане на еднократна финансова помощ.

16. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата