Покана за заседание на Общински съвет на 31.03.2016г.

Публикувано на: 25.03.2016   Последна редакция: 25.03.2016

             

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

П О К А Н А

4  

гр.Суворово 23.03.2016 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет Ви каним да присъствате на поредното открито заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 31.03.2016 г. от 14.00ч.в зала №1 на административната сграда при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.     Информация от ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ – Директор на Дирекция „Бюро по труда“ гр.Вълчи дол относно анализ за състоянието на безработицата в община Суворово.

2.     Информация за функциониране и развитие на спортните институции в общината и финансов отчет /ОСК „Родина“ гр.Суворово, СНЦ „Футболен клуб Суворово – 1“ гр.Суворово, ФК „Черноморец“ с.Чернево/.

3.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно одобряване на „Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014-2020 година“.

4.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно представяне на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Суворово за 2015г. и приемането му от Общински съвет гр.Суворово.

5.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ  ПАРАСКЕВОВ - Кмет на Община Суворово относно приемане на Общински план за младежта на община Суворово за 2016г.

6.     Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет гр.Суворово относно приемане на Наредба за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Суворово.

7.     Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет гр.Суворово относно приемане на Правилник за отпускане на финансова помощ от община Суворово за лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Суворово.

8.     Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет гр.Суворово относно отмяна на разпоредбата на чл.47, ал.1, т.21 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Суворово.

9.     Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет гр.Суворово относно представяне на договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете приети от съвета и подписаните граждански договори.

10.           Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет гр.Суворово относно поставяне на преместваеми обекти на границата на имоти УПИ ХV, кв.88 по плана на гр.Суворово, собственост на фирма „БОКСЕР“ ЕООД и УПИ VІІІ, кв.88, собственост на община Суворово.

11.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХVІІ, кв.2 по плана на гр.Суворово, заедно с масивна сграда с РЗП 204 кв.м.

12.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХІV, кв.4 по плана на гр.Суворово.

13.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХVІ, кв.3 по плана на гр.Суворово.

14.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на ПИ №667, кв.19 по плана на с.Чернево.

15.           Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на имот №015025, м.“Киро Начев“ в землището на с.Изгрев.

16.           Докладна записка от ДИМИТЪР РАЧКОВ КИРИЛОВ – Директор на СОУ „Никола Й.Вапцаров“ гр.Суворово относно отдаване под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг на помещение, разположено на приземен етаж в сградата на СОУ „Никола Й.Вапцаров“ гр.Суворово и площ 57кв.м. от централната част на покривното пространство на сградата на СОУ „Никола Й.Вапцаров“ гр.Суворово.

17.           Молба - заявление от Свещ.АЛЕКСЕЙ АКОСТА АТАНАСОВ И Свещ.ДИМИТЪР ГОЧЕВ КАДИЙСКИ – Председатели на църковни настоятелства на Църкви при храм „Св.Троица“ с.Чернево, храм „Св.Параскева“ с.Изгрев и храм „Св.Арх.Михаил“ с.Левски относно кандидатстване на Църквите с проектни предложения.

18.           Разглеждане на молби относно отпускане на еднократна финансова помощ.

19.            Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата