Решения от 4-то заседание от 31.03.2016г.

Публикувано на: 08.04.2016   Последна редакция: 08.04.2016

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

IV заседание, проведено на 31.03.2016г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от IV-то си заседание, проведено на 31.03.2016 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 4- 42

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР.СУВОРОВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 4– 43

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИЕМА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И АНАЛИЗА НА БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЩИНА СУВОРОВО КЪМ 29.02.2016Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 4– 44

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.1, от Закона за младежта Общински съвет Суворово приема Общински план за младежта на община Суворово  за 2016 година.

 

РЕШЕНИЕ

№ 4- 45

Общински съвет гр.Суворово прави следните корекции в бюджета на община Суворово за 2016г., свързани с необходимите средства на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Суворово:

1.Намалява с 10 000лв. предвидения в бюджета на община Суворово за 2016г. резерв за непредвидени и нерегулярни разходи в §9700 /Резерв/.

2.Увеличава разходната част на бюджета в параграф 4214 /други помощи по решение на Общински съвет/ с 10 000лв.

3.Кметът на община Суворово да отрази направената корекция в бюджета на община Суворово за 2016г. СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАРЕДБАТА.

РЕШЕНИЕ

№ 4– 46

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет гр.Суворово приема Наредба за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Суворово.

РЕШЕНИЕ

№ 4– 47

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет гр.Суворово приема Правилник за отпускане на финансова помощ от община Суворово за лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Суворово.

 

РЕШЕНИЕ

№ 4– 48

Общински съвет гр.Суворово отменя разпоредбата на чл.47, ал.1, т.21 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета от Общински съвет – Суворово с решение №15-219 от 17.10.2008г., протокол 15/2008г. и т.21 от тарифата към тази наредба.

РЕШЕНИЕ

№ 4- 49

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.44,ал.1,т.18  от ЗМСМА Общински съвет Суворово :

1. Задължава Кмета на Община Суворово да изпраща на Общински съвет Суворово административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в три дневен срок от издаването или подписването им.

2. Задължава Кмета на Община Суворово да изпраща на Общински съвет Суворово подписаните от него граждански договори и договор за услуга в три дневен срок от  подписването им.

 

РЕШЕНИЕ

№ 4- 50

Общински съвет гр.Суворово дава съгласие    фирма „БОКСЕР“ ЕООД да постави    преместваеми обекти за търговска и обслужваща дейност на границата на собствен имот УПИ ХV, кв.88 по плана на гр.Суворово и съседен имот  УПИ VІІІ, кв.88, собственост на община Суворово.

 

РЕШЕНИЕ

№ 4- 51

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС Общински съвет Суворово допълва годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Суворово за 2016г., както следва: Раздел VІ.Основни характеристики на отделните видове имоти, с които предстои да бъдат извършени разпоредителни сделки и очакваните приходи от тях. Т.І.Приходи от продажби на УПИ се допълва с: УПИ ХVІІ, кв.2 гр.Суворово с площ 2 450кв.м. заедно с масивна сграда на един етаж с РЗП 204 кв.м.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 39,ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово  ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот, актуван  с  Акт  за  общинска собственост № 1202 / 28.04.2009 година,   представляващ МАСИВНА СГРАДА на един етаж с РЗП 204 кв.м. и ДВОРНО МЯСТО с площ от 2450 кв.м., за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХVІІ от квартал 2 по плана за регулация на град Суворово.

3.На основание чл. 41, ал.2 оТ ЗОС във връзка с чл.51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово приема началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на  18 200.00 лева (осемнадесет хиляди и двеста лева) за цялата площ и сграда , без включен ДДС.

4.На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Суворово възлага на Кмета на общината организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

 

РЕШЕНИЕ

№ 4- 52

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС Общински съвет Суворово допълва годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Суворово за 2016г., както следва: Раздел VІ.Основни характеристики на отделните видове имоти, с които предстои да бъдат извършени разпоредителни сделки и очакваните приходи от тях. Т.І.Приходи от продажби на УПИ се допълва с: УПИ ХІV, кв.4 гр.Суворово с площ 490 кв.м.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово  ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост № 2113 / 14.03.2016 година,  представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 490 кв.м., за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХIV от квартал 4 по плана за регулация на град Суворово.

3.На основание чл. 41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово приема началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на  4.50 лева за 1 кв.м. или 2 205.00 лева (две хиляди двеста и пет лева) за цялата площ, без включен ДДС.

4.На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет-Суворово възлага на Кмета на общината организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

 

РЕШЕНИЕ

№ 4- 53

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС Общински съвет Суворово допълва годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Суворово за 2016г., както следва: Раздел VІ.Основни характеристики на отделните видове имоти, с които предстои да бъдат извършени разпоредителни сделки и очакваните приходи от тях. Т.І.Приходи от продажби на УПИ се допълва с: УПИ ХVІ, кв.3 гр.Суворово с площ 300 кв.м.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово  ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост № 2110 / 05.01.2016 година,  представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 300 кв.м., за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХVІ от квартал 3 по плана за регулация на град Суворово.

3.На основание чл. 41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово приема началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на  4.50 лева за 1 кв.м. или 1 350.00 лева (хиляда триста и петдесет лева) за цялата площ, без включен ДДС.

4.На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет-Суворово възлага на Кмета на общината организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

 

РЕШЕНИЕ

№ 4- 54

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.8 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.14, АЛ.7 ОТ ЗОС И ЧЛ.27 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА НА СОУ „НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ“ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ПРИ НАЧАЛНА ТРЪЖНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА ОПРЕДЕЛЕНА В РАЗДЕЛ ІХ – НАЕМИ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, Т.2.1. ОТ ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В РАЗМЕР НА 6.00ЛВ/КВ.М. БЕЗ ДДС НА :

1.ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 9 КВ.М., РАЗПОЛОЖЕНО НА ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ В СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН КОРПУС НА СОУ „НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ“ ГР.СУВОРОВО, БУЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ 11.

2.ПЛОЩ 57 КВ.М. ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА СОУ „НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ“ ГР.СУВОРОВО, БУЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ 11.

АОС №1991/04.02.2013Г.

РЕШЕНИЕ

№ 4– 55

на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово потвърждава, че проектните дейности за Църква при храм „Св.Тройца” с.Чернево, община Суворово отговарят на Приоритет 3.1. „Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични услуги”, Специфична цел 3.2.2 „Подобряване на образователна, здравна и културна инфраструктура” ,  Дейности и проекти   „Реконструкция и ремонт на храмове и прилежащите им пространства на територията на община Суворово” на Общинския план за развитие на община Суворово 2014 – 2020 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 4– 56

на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово потвърждава, че проектните дейности за Църква при храм „Св.Параскева” с.Изгрев, община Суворово отговарят на Приоритет 3.1. „Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични услуги”, Специфична цел 3.2.2 „Подобряване на образователна, здравна и културна инфраструктура” ,  Дейности и проекти   „Реконструкция и ремонт на храмове и прилежащите им пространства на територията на община Суворово” на Общинския план за развитие на община Суворово 2014 – 2020 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 4– 57

на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,Общински съвет Суворово потвърждава, че проектните дейности за Църква при храм „Св.Арх.Михаил” с.Левски, община Суворово  отговарят на Приоритет 3.1. „Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични услуги”, Специфична   цел   3.2.2 „Подобряване на образователна ,  здравна  и  културна инфраструктура” ,  Дейности и проекти   „Реконструкция и ремонт на храмове и прилежащите им пространства на територията на община Суворово” на Общинския план за развитие на община Суворово 2014 – 2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 – 58

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА РАДИ ХРИСТОВ РАДЕВ ГР.СУВОРОВО, УЛ.“ГОРСКИ КЛАДЕНЕЦ“ №14 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 50,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 – 59

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА СИЙКА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА ГР.СУВОРОВО, УЛ.“БУЗЛУДЖА“ №4 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 200,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 – 60

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА БЕДРИЕ РУЖДИЕВА САЛИЕВАГР.СУВОРОВО, УЛ.“ПЕРУЩИЦА“ №27 ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 250,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 – 61

ДАВА СЪГЛАСИЕ НА САБРИЕ БЕСИМ МЮДЮР ГР.СУВОРОВО, УЛ.“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №24А ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ “ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”.

 

 
Към началото на страницата