Покана за заседание на Общински съвет на 28.04.2016г.

Публикувано на: 27.04.2016   Последна редакция: 27.04.2016

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

VІ-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 28.04.2016 година /четвъртък / от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

2.Докладна записка от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно преобразуване на ПГСС „Св.Георги Победоносец“ гр.Суворово в общинско училище.

3.Предложение от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за оптична кабелна мрежа до с.Дръндар и с.Николаевка.

4.Докладна записка от НИКОЛИНА ИВАНОВА ПАРУШЕВА – Директор на дирекция „Социално подпомагане“ Вълчи дол относно отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2015г. и Общинска програма за закрила на детето за 2016г. за община Суворово.

5.Докладна записка от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТ и ИП“ относно ремонт и обзавеждане на клубове за социални контакти в община Суворово.

6.Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез публичен търг на помещение №3 с площ 20кв.м. находящо се в сградата на Здравна служба с.Николаевка за срок от 5 години.

7. Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХVІІ-524, кв.1 с площ 1728кв.м. по плана на с.Чернево.

8. Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХХ, кв.56 с площ 800кв.м. по плана на с.Чернево.

9. Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на имот №003142, м.“Търнака/Могилите“, кат.ІІІ, с площ 6,350дка по КВС на с.Баново.

10.Докладна записка от ГОРАН НИКОЛОВ ГОРАНОВ – Кметски наместник на с.Баново относно субсидиране на превоза през отсечката Слънчево-Баново.

11.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата