Решения от 6-то заседание от 28.04.2016г.

Публикувано на: 09.05.2016   Последна редакция: 09.05.2016

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

VІ заседание, проведено на 28.04.2016г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от VІ-то си заседание, проведено на 28.04.2016 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 64

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР.СУВОРОВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 65

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.3 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ПРИЕМА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 66

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския закон Общински съвет Суворово определя ИНЖ.ЖИВКО МАРКОВ ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК за представител на общината в общото събрание на акционерите в „В и К -  Варна” ООД, насрочено за 17.05.2016г. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде заместван от ТЕОДОРА ГИНДОВА МАРИНОВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.

2.Възлага на представителя на община Суворово на заседанието на „В и К-Варна“ООД, насрочено за 17.05.2016 г. да гласува по въпросите от дневния ред, както следва:

-  По т.1 – приема Отчет на Управителя за дейността на дружеството  през  2015г.

- По т.2- Приема  годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

-  По т-3 – Дава съгласие за Разпределяне на печалбата на Дружеството за 2015 г

- По т.4 – Избира предложения  дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

- По т.5. – Освобождава  членовете на одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата им.

- По т.6. - Избира предложените  нови членове на одитния комитет на Дружеството.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 67

1.На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 От Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на параграф 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование / в сила от 01.08.2016 г./ Общински съвет Суворово изразява положително становище и дава съгласие за промяна статута на Професионална гимназия по селско стопанство „Св.Георги Победоносец” гр.Суворово от държавно в общинско училище.

            2. На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местната самоуправление и местната администрация Общински съвет Суворово възлага на Кмета на община Суворово да предприеме всички необходими действия, свързани с изпълнение на решението по т.1 и преминаване на Професионална гимназия по селско стопанство „Св.Георги Победоносец” гр.Суворово на финансиране от община Суворово, след издаване на Заповед на Министъра на образованието и науката.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 68

1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местната самоуправление и местната администрация във връзка с чл.34,ал.1 от Закона за общинската собственост , чл.54,ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.68, ал.2 от ППЗДС Общински съвет Суворово дава съгласие Община Суворово безвъзмездно да придобие право на собственост  върху  движимите  вещи  и  недвижимите имоти – държавна собственост предоставени на Професионална гимназия по селско стопанство „Св.Георги Победоносец” гр.Суворово.

            2. Общински съвет Суворово задължава Кмета на община Суворово да направи искане по реда на чл.54,ал.2 от ЗДС във връзка с чл.68,ал.2 от ППЗДС пред областния управител на Област Варна за безвъзмездно придобиване на право на собственост върху цитираното в т.1 от решението имущество, държавна собственост.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 69

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от змсма във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията Общински съвет Суворово дава разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасе на оптична кабелна мрежа от началото на ПИ 000058 в землище на с.Левски до с.Николаевка и с.Дръндар по ПИ №000058 /полски път/ и ПИ 000041 /полски път/ в землище с.Левски; ПИ 150110 /полски път/, ПИ 150114 /полски път/ и ПИ 000043 /част от VAR2240/ в землище с.Николаевка и ПИ 000066 /полски път/ и ПИ 000064 / част от VAR2240/ в землище с.Дръндар.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Суворово одобрява представеното задание за изработване на ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна мрежа от начало на ПИ 000058 в землище с.Левски ДО С.НИКОЛАЕВКА И С.ДРАНДАР ПО ПИ №000058 /ПОЛСКИ ПЪТ/ И ПИ 000041 /ПОЛСКИ ПЪТ/ В ЗЕМЛИЩЕ С.ЛЕВСКИ; ПИ 150110 /ПОЛСКИ ПЪТ, ПИ 150114 /ПОЛСКИ ПЪТ/ И ПИ №000043 част от VAR2240/ в землище с.Николаевка и ПИ 000066 /полски път/ и ПИ 000064 / част от VAR2240/ в землище с.Дръндар.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 70

На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл. 21, ал. 1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.6а, ал.1, ал.2 и  ал.4, т.8 от Закона за закрила на детето  и чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето  Общински съвет – Суворово приема отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 71

На основание чл.17,ал.1т.7 и чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.6а, ал.1, ал.2 и ал.4, т.8  и чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето  Общински съвет - Суворово приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 72

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО НЕ ОДОБРЯВА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА В РАЗМЕР НА 45 800ЛВ. ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КЛУБОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ В ОБЩИНА СУВОРОВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 73

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС Общински съвет Суворово допълва програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Суворово за 2016г., както следва: Раздел V.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВИ ИМОТИ, КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ И НА ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ С ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ. Т.І.Приходи от НАЕМИ НА ПОКРИТА СОБСТВЕНОСТ се допълва с: ПОМЕЩЕНИЕ №3 С ПЛОЩ 20 КВ.М НАХОДЯЩО СЕ В КЛУБНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА СГРАДАТА НА ЗДРАВНА СЛУЖБА С.НИКОЛАЕВКА ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1,2 И 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.20, АЛ.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово  ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на ПОМЕЩЕНИЕ №3 С ПЛОЩ 20 КВ.М НАХОДЯЩО СЕ В КЛУБНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА СГРАДАТА НА ЗДРАВНА СЛУЖБА С.НИКОЛАЕВКА ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ – НЕДВИЖИМ ИМОТ, актуван  с  АОС №862/20.09.2005Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВУЕТАЖНА СГРАДА СЪС ЗП 190 КВ.М И ДВОРНО МЯСТО УПИ IV С ПЛОЩ 870 КВ.М В КВ.18 ПО ПЛАНА НА С.НИКОЛАЕВКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ. 

3.началната МЕСЕЧНА НАЕМНА цена Е СЪГЛАСНО ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, РАЗДЕЛ IX. НАЕМИ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, Т.2.4.

4. На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Суворово възлага на Кмета на общината организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ.

 АОС №862/20.09.2005Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 74

На основание ЧЛ.21, АЛ.2 ВЪВ ВРЪЗКА С чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 39,ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово  НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот, актуван  с  АОС №2107/16.12.2015Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ XVII -524, КВ.1 С ПЛОЩ 1728 КВ.М ПО ПЛАНА НА С.ЧЕРНЕВО. 

 АОС №2107/16.12.2015Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 75

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС Общински съвет Суворово допълва програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Суворово за 2016г., както следва: Раздел VІ.Основни характеристики на отделните видове имоти, с които предстои да бъдат извършени разпоредителни сделки и очакваните приходи от тях. Т.І.Приходи от продажби на УПИ се допълва с: УПИ XX, КВ.56 С ПЛОЩ 800 КВ.М ПО ПЛАНА НА С.ЧЕРНЕВО.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 39,ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово  ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот, актуван  с  АОС №1613/11.03.2011Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ XX, КВ.56 С ПЛОЩ 800 КВ.М ПО ПЛАНА НА С.ЧЕРНЕВО. 

3.На основание чл. 41, ал.2 оТ ЗОС във връзка с чл.51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово приема началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на  3 360 ЛВ. (ТРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ШЕСТДЕСЕТ лева) без включен ДДС ПРИ ДАНЪЧНА ОЦЕНКА В РАЗМЕР НА 2 992,80 ЛВ.

4.На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Суворово възлага на Кмета на общината организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

 АОС №1613/11.03.2011Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6- 76

На основание чл.21, ал.2 ВЪВ ВРЪЗКА С чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 39,ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово  НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот, актуван  с  АОС №1677/21.03.2011Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ИМОТ №003142, М.“ТЪРНАКА/МОГИЛИТЕ“, КАТ. ТРЕТА С ПЛОЩ 6,350 ДКА ПО КВС НА С.БАНОВО.

 АОС №1677/21.03.2011Г.

 
Към началото на страницата