Критерии и ред за отпускане на финансова помощ при репродуктивни проблеми.

Публикувано на: 10.05.2016   Последна редакция: 28.06.2017

 Комисията на основание чл.12 от Правилника за отпускане на финансова помощ от община Суворово за лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Суворово обявява:

 

1.Критерии за финансова подкрепа за лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Суворово.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане за преодоляване на безплодието, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

1. Да са български граждани, притежаващи постоянен адрес на територията на Община Суворово през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата, на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

2. Да нямат задължения към Община Суворово и данъчни задължения към държавата;

3. Да са с непрекъснати здравноосигурителни права;

4. Да са завършили средно образование;

5. Да не са поставени под запрещение или криминално проявени лица;

6. Да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала;

7. Да е налице доказан стерилитет/независим с женски и/или мъжки фактор или безплодието да е с неизяснена етиология/. Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи, медицински картони, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

8. Семейства или двойки живеещи на семейни начала, които нямат право да получават финансиране от Националния фонд за асистирана репродукция – жени с намален или изчерпан яйчников резерв (показател наFSHнад 12.5);

9. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответства на Наредба № 28 на Министерство на здравеопазването.

 При кандидатстване се подават следните документи:

      (1). Заявление по образец /Приложение № 1/ - съдържа следните реквизити:

       1. Трите имена на двамата кандидата;

       2. ЕГН;

       3. Постоянен адрес;

       4. Телефон за връзка;

       5. Молба за разглеждане на заявлението с приложените към него документи от комисията по репродуктивни проблеми и произнасяне на становище;

       6. Трите имена, ЕГН и адрес на лицето, което заявява сумата, както и размера.

       7. Посочва се конкретно предназначението на изисканите финансови средства /за лечение на безплодие, изследвания, оперативни намеси и процедури/.

      (2). Към заявлението по образец се прилагат следните документи:

       1. Копие на личната карта на всеки от заявителите, заверено с гриф: „Вярно с оригинала” и саморъчен подпис.

       2. Удостоверение за съдимост на всеки от заявителите – оригинал.

       3. Удостоверение, за всеки от заявителите, че не се води на отчет в Психиатрична клиника Варна – оригинал.

       4. Удостоверение по чл.87 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – за всеки от заявителите  - оригинал /издава се от НАП/.

       5. Удостоверение от НЗОК за непрекъснати здравноосигурителни права – оригинал.

       6. Декларация по образец /Приложение №2/,когато е приложимо за двойки, живеещи във фактическо съжителство на семейни начала – оригинал, а за семействата – копие от Акта за граждански брак, заверено с гриф: „Вярно с оригинала” и саморъчен подпис.

       7. Декларация от всеки заявител /Приложение № 3/ за съпруга/партньора, че не е поставен под запрещение – оригинал.

       8. Декларация удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена до четвърта степен между заявителите /Приложение № 4/ - оригинал.

       9. Декларация за съгласие за съхраняване и обработване на лични данни /Приложение № 5/ - оригинал.

      10. Декларация, че към датата на заявлението няма настъпила бременност, подписана от специалист „Акушерство и гинекология”.

      11. Медицинска документация, заверена с гриф: „Вярно с оригинала” и саморъчен подпис, по всички или някое от следните обстоятелства, удостоверяващи наличие на репродуктивни нарушения и съответната причина за безплодието:

       а/ етапни епикризи;

       б/ документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод;

       в/ документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен преди не повече от шест месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация /СЗО/ за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Кръюгер;

       г/ при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки;

      д/ при неизяснен стерилитет – данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочна инсеминация.

 

2.Ред за прием на документите:

2.1.кандидатите подават заявление – приложение 1 от Правилника до Кмета на община Суворово лично или чрез пълномощник;

2.2. Заявление по образец /Приложение № 1/ - съдържа следните реквизити:

       1. Трите имена на двамата кандидата;

       2. ЕГН;

       3. Постоянен адрес;

       4. Телефон за връзка;

       5. Молба за разглеждане на заявлението с приложените към него документи от комисията по репродуктивни проблеми и произнасяне на становище;

       6. Трите имена, ЕГН и адрес на лицето, което заявява сумата, както и размера.

       7. Посочва се конкретно предназначението на изисканите финансови средства /за лечение на безплодие, изследвания, оперативни намеси и процедури/.

      2.3. Към заявлението по образец се прилагат следните документи:

       1. Копие на личната карта на всеки от заявителите, заверено с гриф: „Вярно с оригинала” и саморъчен подпис.

       2. Удостоверение за съдимост на всеки от заявителите – оригинал.

       3. Удостоверение, за всеки от заявителите, че не се води на отчет в Психиатрична клиника Варна – оригинал.

       4. Удостоверение по чл.87 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – за всеки от заявителите  - оригинал /издава се от НАП/.

       5. Удостоверение от НЗОК за непрекъснати здравноосигурителни права – оригинал.

       6. Декларация по образец /Приложение № 2/, когато е приложимо за двойки, живеещи във фактическо съжителство на семейни начала – оригинал, а за семействата – копие от Акта за граждански брак, заверено с гриф: „Вярно с оригинала” и саморъчен подпис.

       7. Декларация от всеки заявител /Приложение № 3/ за съпруга/партньора, че не е поставен под запрещение – оригинал.

       8. Декларация удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена до четвърта степен между заявителите /Приложение № 4/ - оригинал.

       9. Декларация за съгласие за съхраняване и обработване на лични данни /Приложение № 5/ - оригинал.

      10. Декларация, че към датата на заявлението няма настъпила бременност, подписана от специалист „Акушерство и гинекология”.

      11. Медицинска документация, заверена с гриф: „Вярно с оригинала” и саморъчен подпис, по всички или някое от следните обстоятелства, удостоверяващи наличие на репродуктивни нарушения и съответната причина за безплодието:

       а/ етапни епикризи;

       б/ документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод;

       в/ документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен преди не повече от шест месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация /СЗО/ за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Кръюгер;

       г/ при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки;

      д/ при неизяснен стерилитет – данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочна инсеминация.

 

3.Място за прием на документите:заявление – приложение 1, заедно с приложените изискуемите към него документи се приемат от служител на община Суворово в ст.102 /Информационен център/;

 

4.Срок за подаване на документите– всеки работен ден от месеца;

 

5.При постъпили заявления Председателя на комисията обявява часа, датата и мястото на първото заседание на комисията.
Към началото на страницата