Покана за заседание на Общински съвет на 26.05.2016г.

Публикувано на: 17.05.2016   Последна редакция: 17.05.2016

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

VІІ-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 26.05.2016 година /четвъртък / от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Информация от ЛИЛИЯ ИЛИЕВА – Директор на дирекция „ХД“ относно общинското здравеопазване в община Суворово.

2.     Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет Суворово относнодокладна записка №08-00-41/13.04.2016г. от Горан Николов Горанов – кметски наместник на с.Баново.

3.     Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет Суворово относноформиране временна анкетна комисия за проучване обстоятелствата около изпълнението на проект „Корекция на река Девненска в участъка „Хамам дере“ в регулация на град Суворово“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.

 

4.     Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет Суворово относно поставяне на преместваеми обекти  на граница с общински имот.

5.     Предложение от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на ПУП-ПЗ и ПП за инфраструктурен обект – водоснабдяване на съоръжение за капково напояване за изграждане на сгради за съхранение и обработка на селскостопанска продукция върху терен, собственост на дружеството, находящ се в землището на с.Баново, извън урбанизираната територия.

6.     Докладна записка от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор Дирекция „УТ и ИП“ относно неотложни ремонтни дейности по покривната конструкция на СОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Суворово.

7.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор Дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот №000164 – гора в земеделска земя с площ 11,789дка м.“Височината“ по плана за земеразделяне на с.Николаевка за срок от 5 години.

8.     Разглеждане на молби относно отпускане на еднократна финансова помощ.

9.     Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата