Покана за заседание на Общински съвет на 30.06.2016г.

Публикувано на: 23.06.2016   Последна редакция: 23.06.2016

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

VІІІ-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 30.06.2016 година /четвъртък / от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Писмо от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно корекции в бюджета на община Суворово за 2016г. за осигуряване на временна заетост на двама служители на минимална работна заплата.

2.     Докладна записка от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет Суворово относно изменение и допълнение на Решение №1-8 по протокол №1 на проведено заседание на Общински съвет Суворово проведено на 27.01.2016г..

3.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относноотпускане на финансова помощ за лечение на безплодие на семейство с репродуктивни проблеми.

 

 

4.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор но дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ІХ-31, кв.6, с площ 200кв.м. по плана на гр.Суворово.

5.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор но дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ Х-31, кв.6, с площ 220кв.м. по плана на гр.Суворово.

6.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор но дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ І-25, кв.3 А, с площ 380кв.м. по плана на гр.Суворово

7.     Докладна записка от СНЕЖАНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА –Началник отдел „УТ“ относно изработване на ПУП-ПР за промяна на улична регулация и площадно пространство по ПРЗ на гр.Суворово.

8.     Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата