Решения от 8-мо заседание от 30.06.2016г.

Публикувано на: 06.07.2016   Последна редакция: 06.07.2016

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

VІІІ заседание, проведено на 30.06.2016г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от VІІІ-то си заседание, проведено на 30.06.2016 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 8  - 84

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР.СУВОРОВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 8- 85

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗМСМА ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ В ПЕРИОД ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА НА ДВАМА СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ПРАВИ СЛЕДНИТЕ КОРЕКЦИИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2016Г.:

1.НАМАЛЯВА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕРЕГУЛЯРНИ РАЗХОДИ В ПАРАГРАФ 9700 НА ДЕЙНОСТ 998 /РЕЗЕРВ/ СЪС СУМА В РАЗМЕР НА 3 970ЛВ.

2.УВЕЛИЧАВА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 2532 /ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/ СЪС СУМА В РАЗМЕР НА 3 970ЛВ., РАЗПРЕДЕЛЕНА ПО РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

-ПАРАГРАФ 0201 /ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ/ - 3360ЛВ.;

-ПАРАГРАФ 0551 /ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО/ - 353ЛВ.;

-ПАРАГРАФ 0560 /ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ/ - 162ЛВ.;

-ПАРАГРАФ 0580 /ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ/ - 95ЛВ.

 

РЕШЕНИЕ

№ 8  - 86

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, т.11 от Наредба № 1/09.09.2004 на ВАС и  във връзка с дадените указания предлагам на Общински съвет Суворово да измени и допълни Решение № 1 – 8 по протокол №1на проведено заседание на 27.01.2016 година, като измени Т.2 И т.3 и  приеме нова т.4 към решението:

                1. Упълномощава Председателя на Общински съвет Суворово да сключи договор за правно обслужване на общински съвет Суворово с адвокат или адвокатско дружество вписани в адвокатска колегия относно дейността на общинския съвет, с оглед защитата на правата и задълженията породени от взетите решения на съвета.

            2.Определя срок на договора – считано 01.02.2016 г. до края на 2016г.

3.Определя  месечно възнаграждение  по договора за правно обслужване в размер на 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/,   считано от 01.06.2016 г.

4. Упълномощава Кмета на Община Суворово, в качеството му на първостепенен разпоредител с бюджетни средства да преподпише Договора с Адвоката или Адвокатското  дружество избран от Председателя на общинския съвет.    

 

РЕШЕНИЕ

№ 8- 87

1.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.8 И Т.12 ОТ ЗМСМА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.8, АЛ.1 И АЛ.9 ОТ ЗОС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ДОПЪЛВА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2016Г., КАКТО СЛЕДВА: РАЗДЕЛ VІ.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, С КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ И ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ. Т.І.ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УПИ СЕ ДОПЪЛВА С: УПИ IX -31, КВ.6 С ПЛОЩ 200 КВ.М ПО ПЛАНА НА ГР.СУВОРОВО.

2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗМСМА, ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 39,АЛ.1  ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СУВОРОВО  ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, АКТУВАН  С  АОС №2119/12.05.2016Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ IX -31, КВ.6 С ПЛОЩ 200 КВ.М ПО ПЛАНА НА ГР.СУВОРОВО. 

3.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 41, АЛ.2 ОТ ЗОС ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.51, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СУВОРОВО ПРИЕМА НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ В РАЗМЕР НА  900 ЛВ. (ДЕВЕТСТОТИН ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС ПРИ ДАНЪЧНА ОЦЕНКА В РАЗМЕР НА 748,20 ЛВ.

4.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 79 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СУВОРОВО ВЪЗЛАГА НА ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНАТА /съгл. заповед №205/04.05.2016г.на кмета на Община Суворово/   ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА, СВЪРЗАНА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГА ЗА ГОРЕОПИСАНИЯ ИМОТ, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРАВИЛНОТО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНАТА СДЕЛКА.

АОС №2119/12.05.2016Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 8- 88

1.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.8 И Т.12 ОТ ЗМСМА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.8, АЛ.1 И АЛ.9 ОТ ЗОС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ДОПЪЛВА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2016Г., КАКТО СЛЕДВА: РАЗДЕЛ VІ.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, С КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ И ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ. Т.І.ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УПИ СЕ ДОПЪЛВА С: УПИ X -31, КВ.6 С ПЛОЩ 220 КВ.М ПО ПЛАНА НА ГР.СУВОРОВО.

2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗМСМА, ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 39,АЛ.1  ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СУВОРОВО  ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, АКТУВАН  С  АОС №2120/12.05.2016Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ X -31, КВ.6 С ПЛОЩ 220 КВ.М ПО ПЛАНА НА ГР.СУВОРОВО. 

3.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 41, АЛ.2 ОТ ЗОС ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.51, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СУВОРОВО ПРИЕМА НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ В РАЗМЕР НА  990 ЛВ. (ДЕВЕТСТОТИН И ДЕВЕТДЕСЕТ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС ПРИ ДАНЪЧНА ОЦЕНКА В РАЗМЕР НА 823,00 ЛВ.

4.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 79 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СУВОРОВО ВЪЗЛАГА НА ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНАТА /съгл. заповед №205/04.05.2016г.на кмета на Община Суворово/   ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА, СВЪРЗАНА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГА ЗА ГОРЕОПИСАНИЯ ИМОТ, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРАВИЛНОТО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНАТА СДЕЛКА.

 АОС №2120/12.05.2016Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 8- 89

1.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.8 И Т.12 ОТ ЗМСМА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.8, АЛ.1 И АЛ.9 ОТ ЗОС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ДОПЪЛВА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2016Г., КАКТО СЛЕДВА: РАЗДЕЛ VІ.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, С КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ И ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ. Т.І.ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УПИ СЕ ДОПЪЛВА С: УПИ I -25, КВ.3 А С ПЛОЩ 380 КВ.М ПО ПЛАНА НА ГР.СУВОРОВО.

2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗМСМА, ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 39,АЛ.1  ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СУВОРОВО  ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, АКТУВАН  С  АОС №2116/15.04.2016Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ I -25, КВ.3 А С ПЛОЩ 380 КВ.М ПО ПЛАНА НА ГР.СУВОРОВО. 

3.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 41, АЛ.2 ОТ ЗОС ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.51, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СУВОРОВО ПРИЕМА НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ В РАЗМЕР НА  1 710 ЛВ. (ХИЛЯДА СЕДЕМСТОТИН И ДЕСЕТ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС ПРИ ДАНЪЧНА ОЦЕНКА В РАЗМЕР НА 1 421,60 ЛВ.

4.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 79 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СУВОРОВО ВЪЗЛАГА НА ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНАТА /съгл. заповед №205/04.05.2016г.на кмета на Община Суворово/   ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА, СВЪРЗАНА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГА ЗА ГОРЕОПИСАНИЯ ИМОТ, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРАВИЛНОТО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНАТА СДЕЛКА.

АОС №2116/15.04.2016Г.

РЕШЕНИЕ

№ 8  - 90

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО НЕ ПРИЕМА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР ЗА ПРОМЯНА НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ О.Т. №№150, 151, 152, 153, 154 И 155 ПО ПРЗ НА ГР.СУВОРОВО И ОБОСОБЯВАНЕ НА ЧЕТИРИ НОВИ САМОСТОЯТЕЛНИ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ТРИ С ОТРЕЖДАНЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  И ЕДИН ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО.

 

РЕШЕНИЕ

№ 8  - 91

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 ОТ ЗМСМА И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.26, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РАЗРЕШАВА НА ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ЗА 2016Г. В ПЕРИОДА 04.07.2016Г. ДО 15.07.2016Г. – ОБЩО 10 РАБОТНИ ДНИ.
Към началото на страницата