Покана за заседание на общински съвет на 25.07.2016г.

Публикувано на: 19.07.2016   Последна редакция: 19.07.2016

             до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ІХ-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 25.07.2016 година /понеделник/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово и ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“ относно корекции в бюджета на община Суворово за 2016г. във връзка с необходимост от средства за извършване на капиталови разходи.

2.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно определяне на средищно училище на територията на община Суворово за учебната 2016/2017г.

3.     Писмо от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно сключване на договор за дарение с РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Вълчи дол за 100л. гориво.

4.     Писмо от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно кандидатстване за финансиране на НЧ „Светлина-1927г.“ с.Изгрев по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

5.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХХІV, кв.23, с площ 3 015кв.м. по плана на гр.Суворово.

6.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ІХ-60, кв.9, с площ 810кв.м. по плана на с.Просечен.

7.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ Х-60, кв.9, с площ 820кв.м. по плана на с.Просечен.

8.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез публичен търг на имот №000164 – гора в земеделска земя м.“Височината“ с.Николаевка.

9.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово , ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“ и ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно корекции в бюджета на община Суворово за 2016г., във връзка с осигуряване на финансови средства за закупуване на четири броя преместваеми обекта.

10.           Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата