Решения от 10-то заседание от 23.08.2016г.

Публикувано на: 26.08.2016   Последна редакция: 26.08.2016

   РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

Х заседание, проведено на 23.08.2016г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от Х-то си заседание, проведено на 23.08.2016 г.

 

 

Общинският съвет с 9 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 105

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ СУВОРОВО.

 

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 106

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.27, АЛ.6 ОТ ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 03.11.2015Г. ДО 30.06.2016Г.

 

Общинският съвет с 7 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 3и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 107

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.24 И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.44, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО НЕПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 30.06.2016Г.

 

Общински съвет с 9 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 прие следното

РЕШЕНИЕ

№ 10- 108

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗМСМА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАЗАР – ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАЗАР ЗА ЖИВОТНИ В ГР.СУВОРОВО“ И „ПОЧИСТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА ДЕРЕ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ №000478 ПО КВС НА ГР.СУВОРОВО“ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ПРАВИ СЛЕДНИТЕ КОРЕКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2016Г.:

В РАЗХОДНАТА ЧАСТ:

1.НАМАЛЯВА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕРЕГУЛЯРНИ РАЗХОДИ В ПАРАГРАФ 9700 НА ДЕЙНОСТ 998 /РЕЗЕРВ/ СЪС СУМА В РАЗМЕР НА 34126ЛВ.;

2.УВЕЛИЧАВА ПЛАНА В ПАРАГРАФ 5100 /ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРОЕКТИРАНЕ/, ДЕЙНОСТ 2619 /БКС/ С 34 126ЛВ.;

3.СЪС ЗАВИШЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В ПАРАГРАФ 5100 /ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРОЕКТИРАНЕ/ СЕ ОСИГУРЯВА ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛЕДНИТЕ ДВА ОБЕКТА:

- „ПОЧИСТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА ДЕРЕ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ №000478 ПО КВС НА ГР.СУВОРОВО“ 15 256 ЛВ., В Т.Ч. 1 200ЛВ. НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И 14 056 ЛВ СМР;

- „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАЗАР – ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАЗАР ЗА ЖИВОТНИ В ГР.СУВОРОВО“ – 18 870 ЛВ. СМР.

 

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 109

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.56, АЛ.2 ОТ ЗУТ И ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО УТВЪРЖДАВА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В УПИ І – ПАЗАР, КВ.40 ПО ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ГР.СУВОРОВО, ТАКА КАКТО Е ОТБЕЛЯЗАНО В ПРИЛОЖЕНАТА СХЕМА.

 

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 110

На основание чл.21 , ал.2 и  чл.17,ал.1,т.3  от ЗМСМА във връзка с чл.11,ал.2 и ал.4 от Наредба 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена Общински съвет Суворово решава да се сформират шест паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ с.Чернево през учебната 2016/2017г., както следва:

-          ІІ клас 12 ученици;

-          ІІІ клас 14 ученици;

-          V клас 12 ученици;

-          VІ клас 12 ученици;

-          VІІ клас 11 ученици;

-          VІІІ клас 16 ученици.

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 111

На основание чл.21 , ал.2 и  чл.17,ал.1,т.3  от ЗМСМА във връзка с чл.11,ал.2 и ал.4 от Наредба 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена Общински съвет Суворово решава да се сформират шест паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ с.НИКОЛАЕВКА през учебната 2016/2017г., както следва:

-     ІІ клас 10 ученици;

-     ІІІ клас 12 ученици;

-     V клас 12 ученици;

-     VІ клас 16 ученици;

-     VІІ клас 15 ученици;

-     VІІІ клас 11 ученици.

 

Общински съвет с 9 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 1 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10- 112

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.8 ОТ ЗМСМА И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.12, АЛ.3 ОТ ЗОС И §4 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯ В ПОЛЗА НА НЧ „ПРОБУДА – 1896Г.“ БЕЗСРОЧНО, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1060 КВ.М., РЗП 2 600КВ.М. ПО АОС №1252 ОТ 16.11.2009Г. В УПИ VІІІ, КВ.88 С ПЛОЩ 1270КВ.М. ПО ПЛАНА НА ГР.СУВОРОВО.

АОС №1252/16.11.2009Г.

 

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 113

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ, ЧЕ ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИ УСЛУГИ“ – НЧ „ПРОБУДА – 1896Г.“, ГР.СУВОРОВО“, С КОЙТО ЩЕ СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, СЪОТВЕТСТВАТ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 – „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА“, ПРИОРИТЕТ 3.2. „ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛИЩНАТА СРЕДА, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.2. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА, ЗДРАВНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2014-2020Г.

 

Общинският съвет с 9 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 1и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 114

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ, ЧЕ ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА НЧ „ИСКРА – 1905Г.“, НАХОДЯЩО СЕ В УПИ ІІІ, КВ.29 ПО ПЛАНА НА С.НИКОЛАЕВКА, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА““, С КОЙТО ЩЕ СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, СЪОТВЕТСТВАТ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 – „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА“, ПРИОРИТЕТ 3.2. „ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛИЩНАТА СРЕДА, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.2. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА, ЗДРАВНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2014-2020Г.

 

Общински съвет с 9 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 1 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10- 115

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.8 ОТ ЗМСМА И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.12, АЛ.3 ОТ ЗОС И §4 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯ В ПОЛЗА НА „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА – 1905Г.“, С.НИКОЛАЕВКА БЕЗСРОЧНО, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 246 КВ.М., НАХОДЯЩА СЕ В С.НИКОЛАЕВКА, КВ.29, ПАРЦЕЛ ІІІ И ДВОРНО МЯСТО 3270КВ.М.

АОС №42/15.12.1997Г.

 

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” –0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 116

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ, ЧЕ ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ ЛИНЕЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАД СУВОРОВО“ – ЛОТ 1: „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАД СУВОРОВО“ И ЛОТ 2: „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ В ГРАД СУВОРОВО“, С КОЙТО ЩЕ СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, СЪОТВЕТСТВАТ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 – „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА“, ПРИОРИТЕТ 3.1. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТТА ДО ОБЕКТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ“, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.1. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2014-2020Г.

 

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 117

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ С ПРОЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ ЛИНЕЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАД СУВОРОВО“ – ЛОТ 1: „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАД СУВОРОВО“ И ЛОТ 2: „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ В ГРАД СУВОРОВО“.

 

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 118

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ, ЧЕ ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СУВОРОВО“ ЛОТ 1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VAR 1023 /ІІ-29/ АКСАКОВО – ИГНАТИЕВО – ПРИПЕК – СЛЪНЧЕВО – ГРАНИЦА ОБЩ. /АКСАКОВО – СУВОРОВО/ - БАНОВО – КАЛИМАНЦИ /ІІІ-2901/“.

ЛОТ 2: „„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VAR 2240 /ІІІ-2901/ СУВОРОВО – ДРЪНДАР – НИКОЛАЕВКА /  VAR 2116 /“, С КОЙТО ЩЕ СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, СЪОТВЕТСТВАТ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 – „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТОНА ОКОЛНАТА СРЕДА“, ПРИОРИТЕТ 3.1. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТТА ДО ОБЕКТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ“, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.1. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2014-2020Г.

 

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 119

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ С ПРОЕКТ:„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СУВОРОВО“ ЛОТ 1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VAR 1023 /ІІ-29/ АКСАКОВО – ИГНАТИЕВО – ПРИПЕК – СЛЪНЧЕВО – ГРАНИЦА ОБЩ. /АКСАКОВО – СУВОРОВО/ - БАНОВО – КАЛИМАНЦИ /ІІІ-2901/“.

ЛОТ 2: „„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VAR 2240 /ІІІ-2901/ СУВОРОВО – ДРЪНДАР – НИКОЛАЕВКА /  VAR 2116 /“.

 

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 120

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ, ЧЕ ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С.ЧЕРНЕВО И С.НИКОЛАЕВКА, ОБЩ.СУВОРОВО“, С КОЙТО ЩЕ СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, СЪОТВЕТСТВАТ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 – „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТОНА ОКОЛНАТА СРЕДА“, ПРИОРИТЕТ 3.1. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТТА ДО ОБЕКТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ“, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.3 „ПОДОБРЯВАНЕ НА В И К ИНФРАСТРУКТУРА И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2014-2020Г.

 

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 121

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ, ЗАДЪЛЖАВА КАНДИДАТЪТ – ОБЩИНА СУВОРОВО ДА СПАЗВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ С ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С.ЧЕРНЕВО И С.НИКОЛАЕВКА, ОБЩ.СУВОРОВО“.

 

Общинският съвет с 10 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 10  - 122

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ ОБЩИНА СУВОРОВО ДА КАНДИДАТСТВА ПРЕД ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ С ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С.ЧЕРНЕВО И С.НИКОЛАЕВКА, ОБЩ.СУВОРОВО“.
Към началото на страницата