Покана за заседание на Общински съвет на 28.09.2016г.

Публикувано на: 16.09.2016   Последна редакция: 16.09.2016

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ХІ-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 28.09.2016 година /сряда/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Докладна записка с Вх.№08-01-28/15.09.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отчети на кметовете по кметства и кметски наместници по населените места в община Суворово и основни проблеми на населените места.

2.      Докладна записка с Вх.№08-01-24/13.09.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно информации от директорите на общински училища за готовността за учебната 2016/2017г.

3.     Докладна записка с Вх.№08-01-27/15.09.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно информация за работата на комисията за БППМН.

4.     Докладна записка с Вх.№08-01-25/15.09.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно намаляне на ТБО за 2017г. на „Дял“ ЕООД гр.Варна.

5.     Докладна записка с Вх.№08-00-130/15.09.2016г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово и ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“  относно корекции в бюджета на община Суворово за 2016г.

6.     Докладна записка с Вх.№08-00-134/15.09.2016г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно актуализиране състава на Обществен съвет за социално подпомагане.

7.     Докладна записка с Вх.№08-00-129/15.09.2016г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно поемане на пътни разходи на общински служители.

8.     Докладна записка с Вх.№08-00-123/08.09.2016г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на ПУП за разделяне на УПИ ХІІІ-22, кв.5 гр.Суворово за обособяване на два нови УПИ.

9.     Докладна записка с Вх.№08-00-132/15.09.2016г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно кандидатстване с проект „Ремонт на „Център за предоставяне на културни услуги“ – НЧ „Пробуда – 1896г.“ гр.Суворово.

10.Докладна записка с Вх.№08-00-133/15.09.2016г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно кандидатстване с проект „Ремонт на НЧ „Искра“ – 1905г., находящо се в УПИ ІІІ, кв.29 по плана на с.Николаевка, община Суворово, област Варна“.

11.Докладна записка с Вх.№08-00-131/15.09.2016г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТ и ИП“ относно кандидатстване с проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО, поземлен имот №282, община Суворово“.

12.Докладна записка с Вх.№08-00-128/15.09.2016г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно закупуване на преместваеми обекти от Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“ гр.Варна.

13.Докладна записка с Вх.№08-00-127/15.09.2016г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ– Директор на дирекция „ОС и П“ относно отказ община Суворово да закупи поименни акции притежавани от „АИК Енерджи“ ЕООД гр.Варна в „Екоенергия Суворово“ АД.

14.Докладна записка с Вх.№08-01-28/15.09.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

15. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата