Решения от 11-то заседание от 28.09.2016г.

Публикувано на: 05.10.2016   Последна редакция: 05.10.2016

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

ХІ заседание, проведено на 24.11.2014г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от ХІ-то си заседание, проведено на 28.09.2016 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 11  - 123

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ СУВОРОВО.

 

Общинският с 12 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 11  - 124

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1, т.2 от ЗМСМА  Общински съвет Суворово приема: отчет с Вх.№1000-10-Ч-1/07.09.2016г. за дейността на кметство Чернево за периода 03.11.2015г. до 30.08.2016г., отчет с Вх.№1000-10-Н-1/08.09.2016г. за дейността на кметство Николаевка за периода 03.11.2015г. до 30.08.2016г., отчет с Вх.№1000-10-Д-1/07.09.2016г. за дейността на кметство Дръндар за периода от ноември 2015г. до септември 2016г., отчет с Вх.№1000-10-Л-1/13.09.2016г. за дейността на кметство  Левски за периода от 01.01.2016г. до 01.09.2016г., отчет с Вх.№1000-10-К-1/13.09.2016г. за дейността на кметство  Калиманци за периода от 01.11.2015г. до 05.09.2016г., отчет с Вх.№1000-10-И-3/25.08.2016г. за дейността на кметско наместничество  Изгрев за периода от 10.2015г. до 08.2016г., отчет с Вх.№1000-10-Б-1/26.09.2016г. за дейността на кметско наместничество с.Баново.

Общинският съвет с 12 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 11  - 125

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17,ал.1, т.3 от ЗМСМА  Общински съвет гр.Суворово приема: информация с Вх.№67-00-6/25.08.2016г. за готовността на СУ „Никола Й.Вапцаров“ гр.Суворовоза учебната 2016/2017г., информация с Вх.№67-00-5/25.08.2016г. за готовността на ПГСС „Св.Георги Победоносец“ гр.Суворово за учебната 2016/2017г., информация с Вх.№67-00-7/25.08.2016г. за готовността на ОУ „Христо Ботев“ с.Чернево за учебната 2016/2017г., информация с Вх.№67-00-9/07.09.2016г. за готовността на ОУ „Христо Ботев“ с.Николаевка за учебната 2016/2017г., доклад с Вх.№67-00-8/25.08.2016г. за готовността на ДГ „Буратино“ гр.Суворовоза учебната 2016/2017г.

Общинският съвет с 12 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 11  - 126

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН  Общински съвет Суворово приема Доклад с Вх.№08-00-126/14.09.2016г. за дейността на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Суворово до м.август 2016г.

Общински съвет с 11 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното

РЕШЕНИЕ

№ 11- 127

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ОПРЕДЕЛЯ ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017 ГОДИНА ЗА„ДЯЛ“ЕООДЗА ИМОТ №007006 В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.Баново. ФОРМИРАНА НА БАЗА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.66, АЛ.1, Т.Т.3 И 4 ОТ ЗМДТ, А ИМЕННО:

1.ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ;

2.ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ.

 

Общински съвет с 11 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0 , „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 и ОТВОД -1 прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 11- 128

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ПРАВИ СЛЕДНИТЕ КОРЕКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2016Г.:

1.      В ПРИХОДНАТА ЧАСТ:

-          ПАРАГРАФ 62-01 (ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ) (+) 41 077ЛВ.;

-          ПАРАГРАФ 76-00 (ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ) (-) 12000ЛВ. ЗА ПГСС „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ ГР.СУВОРОВО;

2.      В РАЗХОДНАТА ЧАСТ:

-          ДЕЙНОСТ 2122 (ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ), ПАРАГРАФ 10-62 (РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ) (+) 27 000ЛВ.;

-          ДЕЙНОСТ 2998 (РЕЗЕРВ), ПАРАГРАФ 97-00 (+) 2 077ЛВ.

 

Общински съвет с 12 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното

РЕШЕНИЕ

№ 11- 129

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗМСМА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСФЕР КЪМ ОБЩИНА ДЕВНЯ ПО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ПРОВАДИЯ И АНАЛИЗ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА НИВО РЕГИОН, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ПРАВИ СЛЕДНИТЕ КОРЕКЦИИ В БЮДЖЕТА ЗА 2016Г.:

 

В ПРИХОДНАТА ЧАСТ:

1.УВЕЛИЧАВА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ПО ПАРАГРАФ 93-36 (ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ) С (+) 302 487ЛВ.;

2.ЗАЛАГА СРЕДСТВА В ПАРАГРАФ (-) 62-02 (ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ И СМЕТКИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА) (-) 2 949ЛВ.;

 

В РАЗХОДНАТА ЧАСТ :

1.ЗАВИШАВА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕРЕГУЛЯРНИ РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТ 2998, ПАРАГРАФ 97-00 (РЕЗЕРВ) С ЦЕЛЕВАТА СУМА ОТ 299538ЛВ., КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ЕДИНСТВЕНО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТАТА И ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

 

Общински съвет с 10 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 1  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 прие следното

РЕШЕНИЕ

№ 11- 130

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2016Г.:

 1. НАМАЛЯВА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ДЕЙНОСТ В 2998 (РЕЗЕРВ), ПАРАГРАФ 9700 С 5 000ЛВ.;
 2. УВЕЛИЧАВА ЗАЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА В ДЕЙНОСТ 3738 (ЧИТАЛИЩА), ПАРАГРАФ 4500 (СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ) СЪС СУМА В РАЗМЕР 5000ЛВ. ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА НЧ „ПРОБУДА-1896“ ГР.СУВОРОВО.

 

Общинският съвет с 12 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 11  - 131

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ПРИЕМА СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 1. СТЕФКА СТОЙЧЕВА АТАНАСОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СУВОРОВО;
 2. ЛИЛЯНА ГОЧЕВА ЗЛАТЕВА – РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР КЪМ СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ТО – ВЪЛЧИ ДОЛ (ОТГОВАРЯЩ ЗА ОБЩИНА СУВОРОВО);
 3. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЯНЕВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ – 2004“ В ОБЩИНА СУВОРОВО;
 4. ЖЕЛКА РАЙКОВА НИКОЛОВА – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ОТДЕЛ „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ;
 5. ЖИВКО МАРКОВ ПЕТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ“ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО;
 6. АТАНАС ХРИСТОВ НИКОЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО;
 7. ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА – ДИМИТРОВА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“ В ОБЩИНА СУВОРОВО;
 8. СНЕЖАНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦСРИ ГР.СУВОРОВО;
 9. МАРГАРИТА ПЕНЕВА ТОДОРОВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦРДУ ГР.СУВОРОВО.

 

Общински съвет с 11 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 прие следното

РЕШЕНИЕ

№ 11- 132

 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.6 И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.43, АЛ.1, Т.2 И АЛ.2 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №380/29.12.2015Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016Г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ДОПЪЛВА УТВЪРДЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕ №9 КЪМ СВОЕ РЕШЕНИЕ №1-4/27.01.2016Г. СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.СУВОРОВО С ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ ЗА ПЪТНИ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2016Г., КАКТО СЛЕДВА:

 

 1. ЗА ПЪТУВАЩИ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО МЕСТОРАБОТА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА СУВОРОВО – 100% ОТ ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ:

ОТ С.ЧЕРНЕВО ДО ГР.СУВОРОВО:

МИРКА ЯНЕВА – СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“;

 1. ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО МЕСТОРАБОТА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА – 80% ОТ ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ:

ОТ ГР.ВАРНА ДО ГР.СУВОРОВО:

МИГЛЕНА К.ЧАРАПАНСКА – ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПИО.

 

ПЛАЩАНИЯТА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО АКТУАЛНИ ЦЕНИ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ И СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗХОДООПРАВДАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ.

 

Общинският съвет с 12 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 11  - 133

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ДАВА СВОЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА УПИ ХІІІ-22, КВ.5 ПО ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ГР.СУВОРОВО ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ДВА НОВИ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛОЩИ ОКОЛО 180-190 КВ.М. С ОТРЕЖДАНЕ „ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“.

 

Общински съвет с 11 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 прие следното

РЕШЕНИЕ

№ 11- 134

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37,ал.6,т.1 от ЗОС и чл.182,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Суворово :

1.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж, без търг или конкурс за срок от 10 /десет / години в полза на Народно читалище „Пробуда – 1896г.” гр.Суворово върху сграда със застроена площ 1060 кв.м., в УПИ VIII,кв.88 по плана на гр.Суворово по АОС № 1252 от 16.11.2009 г., с административен адрес: гр.Суворово, ул.“Възраждане“ №1, с цел изготвяне, кандидатстване и изпълнение на проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури”, на ПРСР 2014 – 2020 г. 

2.Възлага на Кмета на община Суворово да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.

 

Общински съвет с 11 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 прие следното

РЕШЕНИЕ

№ 11- 135

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37,ал.6,т.1 от ЗОС и чл.182,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Суворово :

1.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж, без търг или конкурс за срок от 10 /десет / години в полза на Народно читалище „Искра – 1905г.” с.Николаевка върху сграда със застроена площ 246 кв.м. и дворно място с площ от 3270 кв.м., в парцел III,кв.29 по плана на с.Николаевка  с административен адрес: с.Николаевка, общ.Суворово, с цел изготвяне, кандидатстване и изпълнение на проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури”, на ПРСР 2014 – 2020 г. 

2.Възлага на Кмета на община Суворово да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.

 

Общинският съвет с 9 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 1и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 2    прие следното

 

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 11  - 136

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ ДА НЕ СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ ПУДООС С ПРОЕКТ: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №282 ОБЩИНА СУВОРОВО“.

 

Общински съвет с 11 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 11- 137

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС Общински съвет Суворово допълва програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Суворово за 2016г., както следва: Раздел V.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВИ ИМОТИ, КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ И НА ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ С ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ. III. ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ, ПАСИЩА И МЕРИ, ПОЛСКИ ПЪТИЩА, ЯЗОВИРИ И ПРАВО  НА ПОЛЗВАНЕ, Т.1. ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ се допълва с: ИМОТ №000164  - ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМА С ПЛОЩ 11,789 ДКА, М.“ВИСОЧИНАТА“ ПО ПЛАНА ЗА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ НА С.НИКОЛАЕВКА ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ. І. ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ПОКРИТА СОБСТВЕНОСТ СЕ ДОПЪЛВА С:ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ - „БУНГАЛА“ – 2 БРОЯ /ЕДИНИЧНИ/ Х 24,50 КВ.М; „БУНГАЛО“ – 1 БРОЙ /ДВОЙНО/ Х 42,33 КВ.М; КУХНЯ – 1 БРОЙ Х 17,40 КВ.М, РАЗПОЛОЖЕНИ В ИМОТ №000164  - ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМА С ПЛОЩ 11,789 ДКА, М.“ВИСОЧИНАТА“ ПО ПЛАНА ЗА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ НА С.НИКОЛАЕВКА ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ;

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1,2 И 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.20, АЛ.1 и 2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Суворово  ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на ИМОТ №000164  - ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМА С ПЛОЩ 11,789 ДКА, М.“ВИСОЧИНАТА“ ПО ПЛАНА ЗА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ НА С.НИКОЛАЕВКА, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ – НЕДВИЖИМ ИМОТ, актуван  с  АОС №901/16.02.2006Г.И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ - „БУНГАЛА“ – 2 БРОЯ /ЕДИНИЧНИ/ Х 24,50 КВ.М; „БУНГАЛО“ – 1 БРОЙ /ДВОЙНО/ Х 42,33 КВ.М; КУХНЯ – 1 БРОЙ Х 17,40 КВ.М, РАЗПОЛОЖЕНИ В ИМОТ №000164  - ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМА С ПЛОЩ 11,789 ДКА, М.“ВИСОЧИНАТА“ ПО ПЛАНА ЗА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ НА С.НИКОЛАЕВКА ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ

3.ГОДИШНА НАЕМНА цена Е В РАЗМЕР НА 60 ЛВ./ДКА, СЪГЛАСНО ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, РАЗДЕЛ IX. НАЕМИ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, Т.8.1. ЗА ИМОТ №000164  - ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМА С ПЛОЩ 11,789 ДКА, М.“ВИСОЧИНАТА“ ПО ПЛАНА ЗА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ НА С.НИКОЛАЕВКА, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА.

4. МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ОБЩА ПЛОЩ 108,82 КВ.М, СЪГЛАСНО ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, РАЗДЕЛ IX. НАЕМИ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, Т.2.4.

5. На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Суворово възлага на ЗАМ.Кмета на общината /съгл. заповед №205/04.05.2016г.на кмета на ОбщинаСуворово/  организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за гореописания имот И РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В НЕГО ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ.

  АОС №901/16.02.2006Г.

 

Общинският съвет с 12 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 11  - 138

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО ОТКАЗВА ОБЩИНА СУВОРОВО ДА ЗАКУПИ 7500 БРОЯ ПОИМЕННИ АКЦИИ НА ОБЩА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 37 500 ЛЕВА ПРИТЕЖАВАНИ ОТ „АИК ЕНЕРДЖИ“ ЕООД ГР.ВАРНА В „ЕКОЕНЕРГИЯ СУВОРОВО“ АД, КЪДЕТО ОБЩИНА СУВОРОВО Е АКЦИОНЕР.

 

Общинският съвет с 12 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 11  - 139

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМАОбщински съвет Суворово изменя Решение № 3 – 30 от 27.11.2015г. на Общински съвет Суворово, обективирано в Протокол № 3 от 27.11.2015г., в следния смисъл:

 

1. Общински съвет гр. Суворово на основание чл. 124А, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти, посочени в приложения списък и парцеларни планове за изграждане на инфраструктурните обекти за изграждане на „Комплекс от складово-производствени сгради, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост. Стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция. Обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника”.

2. На основание чл. 124Б, ал. 1 от ЗУТ одобрява представеното задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти, посочени в приложения списък и парцеларни планове за изграждане на инфраструктурните обекти за изграждане на „Комплекс от складово-производствени сгради, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост. Стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция. Обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника”.

3. Общински съвет гр.Суворово допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.60 от АПК.

 

Приложение: Списък на поземлените имоти, образувани от ПИ №000011 по КВС на земеделските земи  на землище Калиманци.

 

Общинският съвет с 11 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 1и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 11  - 140

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ ДА НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ПОРАДИ ЛИПСА НА МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПО ЧЛ.5, АЛ.3 ОТ НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СУВОРОВО.
Към началото на страницата