Покана за заседание на Общински съвет на 26.10.2016г.

Публикувано на: 19.10.2016   Последна редакция: 19.10.2016

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ХІІ-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 26.10.2016 година /сряда/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Докладна записка с Вх.№08-01-30/12.10.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно информации за функциониране и развитие на културните институции в общината и техните финансови отчети.

2.     Докладна записка с Вх.№08-01-31/17.10.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно дофинасиране на шест паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ с.Чернево през учебната 2016/2017г.

3.     Докладна записка с Вх.№08-00-149/11.10.2016г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в община Суворово.

4.     Докладна записка с Вх.№08-00-130/15.09.2016г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово и ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“  относно корекции в Инвестиционната програма и бюджета на община Суворово за 2016г.

5.     Докладна записка с Вх.№08-00-152/13.10.2016г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно промяна на статута на ПИ №386, кв.2 по плана на гр.Суворово с площ 167 260 кв.м. в едно с находящите се в него 11 броя сгради от Частна държавна собственост в Публична общинска собственост.

6.     Докладна записка с Вх.№08-00-154/14.10.2016г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ– Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на 6,000 дка от имот №007019, м-т „Под село“ в землището на с.Баново за изграждане на имот за безстопанствени кучета за срок от 10 години.

7.     Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата