Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г.

Публикувано на: 01.11.2016   Последна редакция: 01.11.2016

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

ХІІ заседание, проведено на 26.10.2016г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от ХІІ-то си заседание, проведено на 26.10.2016 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 12  - 141

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ СУВОРОВО.

 

ЕШЕНИЕ

№ 12  - 142

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17,ал.1, т.5 от ЗМСМА  Общински съвет гр.Суворово приема: Отчет за дейността и финансов отчет  с Вх.№91-00-21/12.10.2016г. на НЧ „Пробуда – 1896г.“ гр.Суворово; Отчет за дейността и финансов отчет  с Вх.№91-00-18/26.09.2016г. на НЧ „Зора-1912“ с.Чернево; Отчет за дейността и финансов отчет  с Вх.№91-00-19/28.09.2016г. на НЧ „Искра – 1905“ с.Николаевка; Отчет за дейността и финансов отчет  с Вх.№91-00-16/16.09.2016г. на НЧ „Нова Светлина – 1928г.“ с.Дръндар; Отчет за дейността и финансов отчет  с Вх.№91-00-20/29.09.2016г. на НЧ „Наука – 1927г.“ с.Левски; Отчет за дейността и финансов отчет  с Вх.№91-00-15/13.09.2016г. на НЧ „Светлина – 1924г.“ с.Калиманци; Отчет за дейността и финансов отчет  с Вх.№91-00-17/20.09.2016г. на НЧ „Светлина – 1927г.“ с.Изгрев, Отчет за дейността и финансов отчет  с Вх.№91-00-23/21.10.2016г. на НЧ „Христо Ботев - 2012г.“ с.Баново.

РЕШЕНИЕ

№ 12- 143

 

1.На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА Общински съвет Суворово приема решение за дофинансиране през финансовата 2016г. на шест паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ – с.Чернево през учебната 2016/2017г., със сумата 12 419лв.

2.Средствата да се осигурят от параграф 42-14 Други помощи по решение на Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ

№ 12– 144

 

I.Общински съвет  гр. Суворово прави следните промени в Наредбата за определяне размера на местни данъци, а именно:

 

  1. В раздел I, чл. 1, ал.1 точка8 става “Данък върху таксиметров превоз на пътници“ и се създава нова точка 9  „Други местни данъци, определени със закон“.
  2. Създава се разделVIII „ Данък върху таксиметров превоз на пътници“:

чл.16. (1)Данъчно задължените лица по този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

           (2)Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на община  Суворово по Закона за автомобилните превози.  

            (3)  Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

            (4)  Данъчно задължените лица подават декларация по образец  в общината, за територията на  която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз и внасят дължмия данък  преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.

             (5)   Данъчно задължените лица подавават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

чл. 17.(1)Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за община Суворово е в размер на 300 лв.  и се определя в срок до 31 октомври на предходната година.

           (2)Когато общинският съвет не е определил размер на данъка  за съответната година в срока по  ал.1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

чл. 18. (1)Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

чл.18а.(1)Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

 

ДДТГ = ГДТПП x БМ

,където

12

                                                            

 ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

 ГДТПП е размерът на годишния данък  върху таксиметров превоз на пътници;

 БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

                        (2)Когато действието на разрешението за извършване  на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

 

НВДТПП = ПГДТПП xБМ

, където

12

 

 

 

 

 НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

     Възстановяването на надвнесените суми се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице.

 

     Приетите промени влизатв сила от 01.01.2017г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 12- 145

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА И БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2016Г.:

1.ПРЕНАСОЧВА ЗАЛОЖЕНИТЕ В Т.2, РАЗДЕЛ ІV ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА 3 000ЛВ. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА БРОЯ КОСАЧКИ STIHL FS 360 C-E;

2.В СЛЕДСТВИЕ НА ПРОМЯНАТА ПО Т.1 ОТ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ СРЕДСТВА, В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНАТА КОРЕКЦИЯ:

- НАМАЛЯВА ПЛАНА В ПАРАГРАФ 5201 (КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР ОБОРУДВАНЕ), ДЕЙНОСТ 2122 (ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ) С 3 000ЛВ.;

- УВЕЛИЧАВА ПЛАНА В ПАРАГРАФ 5205 (СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР), ДЕЙНОСТ 2622 (ОЗЕЛЕНЯВАНЕ) С 3 000ЛВ.

 

РЕШЕНИЕ

№ 12- 146

НА ОСНОВАНИЕЧЛ.21, АЛ.1, Т.8 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.6, АЛ.2 ОТ ЗОС И ЧЛ.3, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СТАТУТА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №386, КВ.2 ПО ПЛАНА НА ГР.СУВОРОВО С ПЛОЩ 167 260 КВ.М. В ЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В НЕГО СЛЕДНИТЕ 11 БРОЯ СГРАДИ:

1.УЧЕБНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 766 КВ.М. (СЕДЕМСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ КВАДРАТНИ МЕТРА), С РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 1532КВ.М. (ХИЛЯДА ПЕТСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ДВА КВАДРАТНИ МЕТРА);

2. УЧЕБНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 540 КВ.М. (ПЕТСТОТИН И ЧЕТИРИДЕСЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА);

3. УЧЕБНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 366 КВ.М. (ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ КВАДРАТНИ МЕТРА);

4. ОБЩЕЖИТИЕ – 1 (ЕДНО) НА ДВА ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 142 КВ.М. (СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВА КВАДРАТНИ МЕТРА);

5. ОБЩЕЖИТИЕ – 2 (ДВЕ) НА ТРИ ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 123 КВ.М. (СТО ДВАДЕСЕТ И ТРИ КВАДРАТНИ МЕТРА);

6. КАБИНЕТ ПО УЧЕБНА ПРАКТИКА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 740 КВ.М. (СЕДЕМСТОТИН И ЧЕТИРИДЕСЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА);

7. УЧЕБНО ПРОИЗВОДСТВЕНА ФЕРМА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 334 КВ.М.(ТРИСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ КВАДРАТНИ МЕТРА);

8. ГАРАЖИ ЗА ТРАКТОРИ НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 273 КВ.М. (ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ТРИ КВАДРАТНИ МЕТРА);

9. РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 630 КВ.М. (ШЕСТСТОТИН И ТРИДЕСЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА);

10. ГСМ НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 65 КВ.М. (ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА);

11. УЧЕБНА ОРАНЖЕРИЯ НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 200 КВ.М. (ДВЕСТА КВАДРАТНИ МЕТРА).

 

ОТ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

АДС №4760/22.10.2003Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 12  - 147

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ ДА НЕ СЕ ОТДАВА ПОД НАЕМ НА ЧАСТ, РАВНЯВАЩА СЕ НА 6,000 ДКА ОТ ИМОТ №007019, М-Т „ПОД СЕЛО“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БАНОВО, ОБЩ.СУВОРОВО, ОБЛ.ВАРНА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА – НЕДВИЖИМ ИМОТ ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 12,565 ДКА.

АОС №1573/25.02.2011Г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 12- 148

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и в съответствие с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, при невъзможност на кмета на община Суворово да участва лично Общински съвет Суворово определя инж.Йордан Петров Йорданов – Зам.кмет на община Суворово за представител на общината в общото събрание на асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД Варна , насрочено за 15.11.2016г.

2.Да гласува „за“ съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, гр. Варна за периода 2017-2021г.

3.Да участва в обсъждането и да приеме бюджета и препоръчителните вноски на членовете на Асоциация по ВиК Варна за 2017г., съгласно чл.20, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн.ДВ, бр.66 от 08.08.2014г.).

 
Към началото на страницата