Решения от 13-то заседание от 25.11.2016г.

Публикувано на: 30.11.2016   Последна редакция: 30.11.2016

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

ХІIІ заседание, проведено на 25.11.2016 г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от ХІІI-то си заседание, проведено на 25.11.2016 г.

 

Общинският съвет с 12 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 13  - 149

ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ СУВОРОВО.

 

Общинският съвет с 13 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 13  - 150

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Суворово приема справка с Вх.№04-03-2/17.10.2016г. за оперативната обстановка на територията на община Суворово, включваща населените места: гр.Суворово, с.Чернево, с.Просечен, с.Левски, с.Изгрев, с.Калиманци, с.Баново, с.Николаевка и с.Дръндар за периода 01.01.2016г. до 30.09.2016г.

 

Общинският съвет с 11 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 2    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 13  - 151

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Суворово приемаИнформация с Вх.№08-00-174/14.11.2016г. относноподготовката  на община Суворово за функциониране при зимни условия през зимния сезон 2016-2017г.

Общинският съвет с 13 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 13  - 152

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17,ал.1, т.7 от ЗМСМА  Общински съвет Суворово приема отчет за дейността и финансов отчет за изпълнението на бюджета на ДСП през 2016г. към 30.10.2016г.

 

Общински съвет с 12 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 прие следното

РЕШЕНИЕ

№ 13- 153

На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, във връзка с отпускане на субсидия за ДФШ „Лъвчета“ гр.Суворово Общински съвет Суворово прави следните корекции по бюджета на община Суворово за 2016г.:

1.В разходната част, дейност 2122 (Общинска администрация), параграф 4214 (Помощи по решения на Общински съвет) намалява със сумата от 1000лв.

2.В разходната част, дейност 2714 (Спорт за всички), параграф 4500(Субсидии за организации с нестопанска цел) завишава с 1000лв.

 

Общински съвет с 13 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното

РЕШЕНИЕ

№ 13- 154

             на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.1, ал. 2 от ЗМДТОбщински съвет  гр. Суворово прави следните поправки в Наредбата за определяне размера на местни данъци, а именно:

 

  1. В раздел VIII „ Данък върху таксиметров превоз на пътници“, чл.18а, ал.1 формулата да се чете така:

                           ГДТПП х БМ

         ДДТГ   =  —————————

                                     12

  1. В раздел VIII „ Данък върху таксиметров превоз на пътници“, чл.18а, ал.2 формулата да се чете така:

                                                                                   ПГДТПП х БМ

                                                       НВДТПП   =    ——————————

                                                                                              12

8134         

 

 

Общинският съвет с 13 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 13  - 155

На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.59,ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.26 и 28 от Закона за нормативните актове и чл.75,76,77 и 79 от Административно – процесуалния кодекс общински съвет Суворово приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Суворово.

 

Общинският съвет с 13 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 13  - 156

На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.68,ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.26 и 28 от Закона за нормативните актове и чл.75,76,77 и 79 от Административно – процесуалния кодекс общински съвет Суворово приема Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Суворово.

 

Общинският съвет с 13 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 13  - 157

На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.346,ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.26 и 28 от Закона за нормативните актове и чл.75,76,77 и 79 от Административно – процесуалния кодекс приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Суворово.

 

Общинският съвет с 13 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 13  - 158

На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.196,ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование общински съвет Суворово приема Анализ за подкрепа личностното развитие на децата и учениците от община Суворово.

 

Общинският съвет с 13 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 13  - 159

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ПРОЦЕДУРА: BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, КОМПОНЕНТ 1 С ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ ГР.СУВОРОВО“.

 

Общинският съвет с 13 гласа ,,ЗА’, „ПРОТИВ” – 0и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното

 

РЕШЕНИЕ

№ 13  - 160

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.23 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО РЕШИ: ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ – ГР.СУВОРОВО“, НЯМА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЯНО ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА.

 

Общински съвет с 12 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 прие следното

РЕШЕНИЕ

№ 13- 161

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Суворово:

1.Приема решение за отдаване под наем на полските пътища – общинска собственост, включени в масивите за ползване на земеделските земи, съгласно споразумения по чл.37в за стопанската 2016/2017 година.

2.Определя цена за отдаване под наем на полските пътища през стопанската 2016/2017 година, както следва:

-   Землище на гр.Суворово    -         40.00 лв. / дка

-   Землище на с.Левски            -         40.00 лв. / дка

-   Землище на с.Баново            -        40.00 лв. / дка

-   Землище на с.Николаевка     -    40.00 лв. / дка

-   Землище на с.Изгрев              -        40.00 лв. / дка

-   Землище на с.Калиманци      -    40.00 лв. / дка

-   Землище на с.Дръндар         -         40.00 лв. / дка

-   Землище на с.Чернево          -        40.00 лв. / дка

-   Землище на с.Просечен       -        40.00 лв. / дка

 

3.Задължава Кмета на общината да сключи договори за наем за срок от една година с ползвателите на земеделските земи, подали заявления за ползване по реда на чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за стопанската 2016/2017 година.
Към началото на страницата