Покана за заседание на Общински съвет на 21.12.2016г.

Публикувано на: 14.12.2016   Последна редакция: 26.01.2017

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ХІV-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 21.12.2016 година /петък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Докладна записка с Вх.№08-01-45/08.12.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отчет на дейностите, свързани с предоставянето на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата“ гр.Суворово за 2016г. и разпределение на средствата по параграфи за периода 01.01.2016г.-30.11.2016г.

2.     Докладна записка с Вх.№08-01-44/08.12.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отчет на дейността, свързана с предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на хора с увреждания в община Суворово за 2016г. и финансов отчет за 2016г.

3.     Докладна записка с Вх.№08-01-46/09.12.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно

приемане на Програма за работата на Общински съвет Суворово за 2017г.

4.     Докладна записка с Вх.№08-00-194/09.12.2016г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно одобряване план-сметка за събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и поддържането чистотата на територията на община Суворово за 2017г.

5.     Предложение с Вх.№08-00-195/09.12.2016г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с кадастрален №70174.74.21 в землището на гр.Суворово.

6.     Докладна записка с Вх.№08-01-47/09.12.2016г. от ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ – Общински съветник относно неправомерно ползване на земеделски земи от община Суворово във връзка чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ включени в декларация по образец подадени от земеделските производители за стопанската 2016-2017г.

7.     Докладна записка с Вх.№08-00-191/09.12.2016г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на недвижим имот ПИ №195, масив 61, м.“Асфалтова база“ в землището на с.Калиманци.

8.     Докладна записка с Вх.№08-01-40/07.12.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне такса за битови отпадъци за 2017г. на „Компания Насияна“ ООД за имот №181078, „Стопански двор – Ирджа“ в землището на гр.Суворово.

9.     Докладна записка с Вх.№08-01-43/07.11.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ относно определяне такса за битови отпадъци за 2017г. за имоти на ЗК „Бразди“ гр.Суворово.

10.           Докладна записка с Вх.№08-01-42/07.12.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ относно определяне такса за битови отпадъци за 2017г. за имот на „Каолин“ ЕАД – фабрика Игнатиево.

11.           Докладна записка с Вх.№08-01-39/07.12.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ относно определяне такса за битови отпадъци за 2017г. за имот на „Химекс ВМ“ ООД гр.Варна.

12.           Докладна записка с Вх.№08-01-41/07.12.2016г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ относно определяне такса за битови отпадъци за 2017г. за имоти на „Люляка Матириълс“ ЕАД.

13.           Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата