Покана за заседание на Общински съвет на 24.01.2017г.

Публикувано на: 18.01.2017   Последна редакция: 26.01.2017

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

І-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 24.01.2017година /вторник/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Докладна записка с Вх.№08-01-1/05.01.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отчет на дейността на Общински съвет Суворово и неговите комисии за периода 01.07.2016г. до 31.12.2016г.

2.     Докладна записка с Вх.№08-00-5/05.01.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно одобрение и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.

3.     Докладна записка с Вх.№08-00-12/17.01.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно утвърждаване на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметовете в община Суворово.

4.     Докладна записка с Вх.№ 08-00-11/17.01.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане бюджета на община Суворово за 2017г.

5.     Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата