Покана за заседание на Общински съвет на 27.02.2017г.

Публикувано на: 20.02.2017   Последна редакция: 23.06.2017

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

ІІ-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 27.02.2017година /понеделник/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Докладна записка с Вх.№08-01-4/16.02.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно приемане на Информация от инж.Павлин Параскевов – Кмет на община Суворово за изпълнение на решенията на Общински съвет – Суворово за периода 01.07.2016г. до 31.12.2016г.

2.     Докладна записка с Вх.№08-01-5/16.02.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно приемане на Отчет от Венцислав Райчев – Директор на дирекция „ОС и П“ за изпълнение на Програмата за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост през 2016г. в община Суворово.

3.     Докладна записка с Вх.№08-01-6/16.02.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно приемане на Информация от Гавраил Гавраилов – Директор на дирекция „ФБ“ за изплатените средства по договори за услуги през 2016г.

4.     Докладна записка с Вх.№08-01-7/16.02.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно приемане на Информация за работата на МКБППМН в община Суворово за 2016г.

5.     Докладна записка с Вх.№08-01-3/16.02.2017г. от Д-Р БИСЕР РАДЕВ БАХНЕВ– общински съветник в Общински съвет Суворово относно утвърждаване на кметски наместничества в населени места от община Суворово.

6.     Докладна записка с Вх.№08-00-30/16.02.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно  приемане на Общински план за младежта за 2017г.

7.     Докладна записка с Вх.№08-00-28/16.02.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Суворово.

8.     Предложение с Вх.№08-00-31/16.02.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване специализиран ПУП за находище „Сухата скала“ в землището на гр.Суворово.

9.     Докладна записка с Вх.№ 08-00-29/16.02.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно промяна на пазарната стойност на товарен автомобил ГАЗ 53А с рег.№В6710КХ.

10.Докладна записка с Вх.№08-01-8/16.02.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

11.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата