Покана за заседание на Общински съвет на 31.03.2017г.

Публикувано на: 23.03.2017   Последна редакция: 23.06.2017

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

ІV-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 31.03.2017година /петък/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Докладна записка с Вх.№08-01-10/20.03.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно приемане на Анализ за състоянието на безработицата в община Суворово към 28.02.2017г.

2.     Докладна записка с Вх.№08-01-13/21.03.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно приемане на Информация за изпълнението на договорните условия на договорите по ЗОП на община Суворово за 2016г.

3.     Докладна записка с Вх.№08-01-6/22.03.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно приемане на Информация за социалните услуги в община Суворово.

4.     Докладна записка с Вх.№08-01-15/22.03.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно приемане на отчети на спортните клубове в община Суворово за постъпленията и извършените разходи в периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

5.     Докладна записка с Вх.№08-00-58/22.03.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно информация за дейността на общинска администрация и направленията към нея за 2016г.

6.     Докладна записка с Вх.№08-00-50/21.03.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно  представяне на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Суворово за 2016г.

7.     Докладна записка с Вх.№08-00-51/21.03.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно представяне на състоянието на общинския дълг на община Суворово към 31.12.2016г.

8.     Докладна записка с Вх.№08-00-96/02.03.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на тригодишна прогноза 2018-2020г. в частта на дейностите, финансирани с общински приходи.

9.     Докладна записка  с Вх.№08-00-40/13.03.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане Отчет за изпълнение на „Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.“ на община Суворово за 2016г.

10.Докладна записка с Вх.№08-00-55/21.03.2017г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „Устройство на територията и инвестиционна политика“ относно одобряване на „Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014-2020г.“.

11.Докладна записка с Вх.№08-00-38/07.03.2017г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изграждане на доброволно формирование в община Суворово за защита при бедствия и аварии.

12. Предложение с Вх.№08-00-47/21.03.2017г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 004421 /кад.№80861.4.421/ в землище Чернево.

13.Предложение с Вх.№08-00-46/21.03.2017г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 006182 /кад.№80861.6.182/ в землище Чернево.

14.Предложение с Вх.№08-00-48/21.03.2017г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 004416 /кад.№80861.4.416/ в землище Чернево.

15.Предложение с Вх.№08-00-49/21.03.2017г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 006178 /кад.№80861.6.178/ в землище Чернево.

16.Докладна записка с Вх.№ 08-00-45/20.03.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно провеждане на публичен търг за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на язовир с.Николаевка представляващ имот №000286 по КВС на с.Николаевка – ПОС, чрез предоставянето му под наем за 5 години.

17.Докладна записка с Вх.№08-00-44/20.03.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на първи етаж от имот находящ се в центъра на гр.Суворово, кв.88, парцел VІІІ за осъществяване на банкова дейност за срок от 5 години.

18.Докладна записка с Вх.№08-00-52/21.03.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на община Суворово от 50кв.м. от УПИ VІІ-64, кв.4 по плана на с.Николаевка от съсобствениците.

19.Докладна записка с Вх.№08-00-53/21.03.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на община Суворово от 700кв.м. от УПИ ХІ-65, кв.8 по плана на гр.Суворово от съсобствениците.

20.Докладна записка с Вх.№08-01-8/16.02.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

21.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата