Покана за обществено обсъждане

Публикувано на: 30.03.2017   Последна редакция: 30.03.2017

 

Община Суворово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Екологична част към Oбщ устройствен план нa Община Суворово, съгласно изискванията чл. 21, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и на Предварителен проект на Oбщ устройствен план нa Община Суворово, на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Предварителен проект на ОУП на Община Суворово, както и на  екологичната част към него.
Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП осигурен на адрес:
община Суворово, област Варна, пълен пощенски адрес: пл.”Независимост” №1, гр. Суворово, е-mail: suvorovo_kmet@abv.bg
сградата на община Суворово, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: еколога на община Суворово.
Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:  30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 29.03.2017 г.  Становища могат да се депозират на адрес:
община Суворово, област Варна , пълен пощенски адрес: пл.”Независимост” №1, гр. Суворово, е-mail: suvorovo_kmet@abv.bg
сградата на община Суворово, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: еколога на община Суворово.

Общественото обсъждане ще се проведе на 05.05.2017 г. от 10.00 часа в в конферентната зала на „Фестивален и спортен комплекс Генерал Суворов“, ул. „Желю войвода“ №16, гр. Суворово, Община Суворово.

      
Свързани документи: Екологична част към ОУП, Нетехническо резюме, Приложения, Предварителен проект и схематични части към ОУП.Към началото на страницата